Seminár na tému: Ľudské zdroje IT vo verejnej správe a ich vzťah k eGov v SR

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár organizovaný Slovensko.Digital v rámci projektu Lepšie riešenia eGovernmentu v SR.

Názov seminára: Ľudské zdroje IT vo verejnej správe a ich vzťah k eGov v SR

Čo sa dozviete:

  • Ako vyzerá aktuálny stav ľudských zdrojov v oblasti IT vo vybraných OVM
  • Referenčný kompetenčný model - nástroj na štandardizáciu riadenia IT v podmienkach OVM
  • Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v oblasti IT vo verejnej správe - stav prípravy koncepcie a navrhované opatrenia a postupnosť krokov pri jej implementácii
  • Očakávané prínosy implementácie Koncepcie riadenia ĽZ - “Je šanca zlepšiť eGov projekty v SR prostredníctvom vyššej kvality ľudských zdrojov IT?”

Pre koho je seminár určený: Odborná verejnosť, zástupcovia orgánov verejnej moci (OVM) na úrovni generálni tajomníci služobných úradov, riaditelia útvarov IKT, (vedúci) pracovníci osobných úradov, širšia IT komunita a členovia OZ Slovensko.Digital, novinárska obec

Kedy: streda 23.10.2019 od 8:30 do 12:00

Kde: Binárium, Staré Grunty 18, Bratislava Mlynská dolina

Registrácia: bezplatná, ale poprosíme o vyplnenie registračného formuláru:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLW0Lwu2NyiBS1_BmSQXySwM4v9CZl9EcMVX6DbH1lE6ofTQ/viewform

Harmonogram:

8:30 - 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 - 9:10 Úvodné slovo
9:10 - 9:30 Zistenia z analýzy stavu ľudských zdrojov IT vo vybraných OVM
9:30 - 10:15 Referenčný kompetenčný model - prezentácia a diskusia
10:15 - 10:40 Prestávka
10:45 - 11:15 Koncepcia riadenia ĽZ v oblasti IT - stav prípravy, fázy implementácie
11:15 - 11:30 Očakávané prínosy implementácie Koncepcie riadenia ĽZ
11:30 - 12:00 Diskusia a záver

Potvrdení prezentujúci:

  • Vladimír Raučina - OZ Slovensko.Digital
  • Martin Bezek - ÚPVII SR
  • Emil Fitoš - ITAS
  • Milan Ftáčnik - Slovenská informatická spoločnosť

zlý link na formulár @VladoR

Ďakujem za upozornenie. Link už je opravený, malo by sa dať prihlásiť.

Zároveň dávam do pozornosti pre tých, ktorých zaujíma téma ľudské zdroje, materiál Slovensko.Digital s názvom Ľudské zdroje vo verejnej správe (Kompetenčný model), z ktorého obsahovo čerpá aj pripravovaná Koncepcia riadenia ľudských zdrojov IT vo verejnej správe.

SD_Ludske_zdroje_vo_VS_v3.0_20190731.pdf (825.7 KB)

Prezentáciu z odborného seminára Ľudské zdroje IT vo verejnej správe a ich vzťah k eGov v SR, ktorý sa konal 23.10.2019 si môžete pozrieť tu
Prezentacia_seminar_SD_LZ_vo_verejnej_sprave_20191023_VR_1.pptx (205.9 KB)

Slovensko.Digital v rámci projektu Lepšie riešenia eGovernmentu, ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa zorganizovalo informačný seminár na tému Ľudské zroje IT vo verejnej správe a ich vzťah k eGov v SR.

Na seminári okrem Vladimíra Raučinu zo Slovensko digital prezentovali svoje zistenia aj Martin Bezek z ÚPVII SR či Emil Fitoš z ITAS.
Vladimír Raučina prezentoval výsledky analýzy stavu z oblasti ľudských zdrojov IT vo verejnej správe. Analýzu vykonávali vždy 2 až 4 členovia pracovnej skupiny GOVERNANCE formou voľného rozhovoru so zástupcami spolu 16 úradov a jej výsledky sú zverejnené v dokumente “Ľudské zdroje vo verejnej správe”. Takmer všetky analyzované úrady majú nedostatočné kapacity IT špecialistov. Častým javom je vynútená kumulácia zodpovednosti za viaceré kľúčové oblasti u jedného alebo dvoch pracovníkov, pretože legislatíva určila povinnosť, ale nepočítala s vytvorením adekvátnej pracovnej pozície. Najzásadnejším problémom je nájsť vhodného IT špecialistu na obsadenie voľného pracovného miesta v Bratislave, nakoľko platové možnosti pre
odborníka s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou sú hlboko pod úrovňou trhu, často
aj menej ako 50% už po započítaní osobného platu.
Raučina tiež prezentoval nástroj na štandardizáciu riadenia IT v podmienkach OVM - tzv. Referenčný kompetenčný model. Na základe referenčného kompetenčného modelu si budú môcť jednotlivé úrady podrobnejšie formulovať požiadavky na personálne zabezpečenie IT organizácie v rámci nimi tvorených stratégií a koncepcií.