Harmonogram OPII projektov na 2018

Ono toho bude teraz oveľa viac. Podľa plánu výziev PO7 OPII v najbližšej dobe budú pripravené ŠU pre 24 projektov.

Tu je zoznam:

Predpokladaný názov vyzvania Žiadateľ/prijímateľ Dátum vyhlásenia vyzvania2 Dátum uzavrenia vyzvania3 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyzvanie (zdroje EÚ)
DCOM2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 12/2018 03/2019 10 000 000 €
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 12/2018 03/2019 9 541 287 €
Informačný systém kancelárie najvyššieho súdu Kancelária najvyššieho súdu 12/2018 03/2019 5 800 000 €
Elektronická fakturácia Ministerstvo financií Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 12/2018 03/2019 10 000 000 €
Zefektívnenie a elektronizácia procesov a služieb regionálneho školstva a uznávania dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií zo zahraničia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 12/2018 03/2019 9 048 000 €
Kapacitný upgrade IaaS vládneho cloudu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 15 000 000 €
Konsolidácia údajovej základne rezortu Ministerstva zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 10 000 000 €
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 –D) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 15 000 000 €
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 18 000 000 €
Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie, ktorého súčasťou bude aj Centrálny portál pre ekonomické informácie (CPEI), analytické nástroje, simulácia (tzv. what if) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Implementácia a integrácia podporného Manažérskeho informačného systému (MIS) pre informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám - JPPÚ Ministerstvo životného prostredia SR 12/2018 03/2019 9 863 637 €
Redizajn siete GOVNET Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12/2018 03/2019 7 816 724 €
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12/2018 03/2019 3 900 000 €
Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí - CEER - fáza I Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12/2018 03/2019 12 437 640 €
Modernizácia dávkových agend SP Sociálna poisťovňa 12/2018 03/2019 15 501 500 €
Rozvoj MetaIS Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12/2018 03/2019 5 000 000 €
Konsolidovaná analytická vrstva Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12/2018 03/2019 5 000 000 €
API GW Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12/2018 03/2019 10 000 000 €
IS Regulácie a štátneho dohľadu Úrad pre reguláciu elektronick.ch komunikácií a poštov.ch služieb 12/2018 03/2019 9 700 000 €
Informačný systém pre elektronické služby Regulačného úradu Úrad pre reguláciu elektronick.ch komunikácií a poštov.ch služieb 12/2018 03/2019 4 700 000 €
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva SR 12/2018 03/2019 17 982 240 €