Zrušenie vypracovania Akčného plánu NKIVS (MPK)

Mimoriadne nenápadným spôsobom - v materiáli nazvanom “Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR”, ktorý je práve v MPK, navrhuje MIRRI:

 • bod 10: zrušiť svoju úlohu vypracovať Akčný plán realizácie NKIVS, lebo to vraj “stratilo svoje opodstatnenie”
 • bod 11: zrušiť svoju úlohu vypracovať Reportovací systém NKIVS (to mal byť spôsob vyhodnocovania KPI), lebo to taktiež “stratilo svoje opodstatnenie”

Oficiálne odôvodnenie je pre obidva body v podstate zhodné a mimoriadne bizarné:

Len ako taký smutný folklór je v Predkladacej správe uvedené, že samozrejme “materiál nemá vplyv na … informatizáciu spoločnosti”.

MPK trvá do 18.3. Určite k tomu dáme pripomienky.
Pre úplnosť: v materiáli je aj ďalších 23 zrušení úloh, z nich asi polovica ITčkárskych, tieto ostatné sa mi nezdajú nejako mimoriadne čudné, snáď až na bod č.15, t.j. zrušenie úlohy “zabezpečiť bez potreby inej aplikácie používateľa vytvorenie novej funkcionality na zobrazenie a/alebo ukladanie obsahu ľubovoľného podpísaného dokumentu prostredníctvom projektu „Malé zlepšenia v rámci eGovernmentu“”.

1 Like

A teraz pozor, aké sú tie vážne veci vo “Vnútroštátnom pláne digitálnej dekády SR”, kvôli ktorým sa oficiálne už pol roka fakt celé riadenie eGov nemôže posunúť ďalej, MIRRI neplní vlastné úlohy zo zákona, uznesení vlády a rezignovane si hovie vo vyhlásenom krízovom riadení s ktorým nič nerobí?

Nuž pozrime sa do dokumentu, ako ho ukazovali na nedávnom stretnutí Rady vlády :
Úlohy pre eGov sú presne 3, slovom TRI.

 1. “100 % kľúčových verejných služieb 2 bude dostupných online a v relevantných prípadoch budú môcť občania a podniky v Únii komunikovať online s orgánmi verejnej správy”
  Tzv. zavedené opatrenia: uvedené názvy 7 rámcových opatrení typu “zvýšiť podiel elektronickej komunikácie”, tieto opatrenia nie sú v dokumente popísané, je tam iba odkaz na NKIVS, odkiaľ boli prevzaté, čiže pekný kruhový odkaz

 2. “100 % občanov SR bude mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom”
  Opatrenia: Informačná kampaň pre lekárov a pre pacientov - náklady spolu 0,7M Eur, skutočne nič viac!

 3. " 100% občanov Únie bude mať prístup k prostriedkom bezpečnej elektronickej identifikácii (eID), ktoré budú uznávané v celej Únii…"
  Opatrenia: “Otestovanie a zavedenie digitálnej identity” - náklady spolu 0, slovom nula Eur, skutočne nič viac!

Zhrnutie: Materiál digitálnej dekády je (v eGov časti) absolútne o ničom, neprináša nič nové o čom by sme už dávno nevedeli a už vôbec nie nové riešenia. Ale pre MIRRI je just tak dôležitý, že všetko ostatné musí čakať.

3 Likes

Za S.D podávam do MPK tieto pripomienky:

Bod 10, číslo uznesenia 763 zo 14.12.2021, číslo úlohy B.2

Zásadná pripomienka

Žiadame vypustenie tohto bodu z materiálu, t.j. ponechanie úlohy B.2 z uznesenia č.763/2021 v platnosti.

Odôvodnenie:

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR (ďalej iba NKIVS) je kľúčovým nástrojom pre riadenie informatizácie naprieč celou verejnou správou. Tento jej status je daný platnou legislatívou, viď. najmä §7, §9 ods.1 písm.a), §10, §11 ods.1 Zákona č.95/2019 o Informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej iba ZITVS). Súčasťou NKIVS je aj určenie konkrétnych úloh, viď. §10 ZITVS: „…ktorých účelom je určiť … konkrétny plán úloh a zdrojov…“. V súčasnosti platná NKIVS neobsahuje konkrétny plán úloh a zdrojov, nie je teda možné plnohodnotne ju používať, najmä orgány verejnej moci (ďalej iba OVM) nevypracúvajú a neaktualizujú svoje Koncepcie rozvoja informačných technológií (ďalej iba KRIT), ktoré majú slúžiť na riadenie ich aktivít v oblasti informatizácie v súlade s §13, §13a ods.7, §14 ods.3-4, §15 ods.4-5 ZITVS.

Konkrétny plán úloh a zdrojov – ktoré tvoria súčasť NKIVS podľa zákona – má byť určený v dokumente „Akčný plán Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy“ (ďalej iba AP NKIVS). Doslova celá verejná správa čaká na tento dokument. Úloha B.2 z uznesenia č.763/2021 teda v žiadnom prípade nestratila opodstatnenie. Naopak, zrušením tejto úlohy by bol formálne akceptovaný stav nefunkčnosti NKIVS na neobmedzene dlhé obdobie. Nie sú pritom známe žiadne zásadné prekážky brániace MIRRI tento dokument pripraviť a predložiť na rokovanie Vlády SR.

Materiál „Vnútroštátny plán digitálnej dekády SR“ (ďalej iba VP DD) pritom v oblasti informatizácie verejnej správy nijakým spôsobom nemení, neruší, ani nepridáva nové strategické ciele, programy, organizačné, technické a technologické nástroje, časti centrálnej architektúry, neurčuje politiku, regulačné, ani iné nástroje na účel budovania riadnej a efektívnej informatizácie verejnej správy. Opatrenia uvedené vo VP DD v časti týkajúcej sa informatizácie verejnej správy sa naopak odkazujú na existujúce NKIVS (čo považujeme za správne).

Oficiálne schválenie VP DD teda žiadnym spôsobom nezakladá potrebu na zásadnú revíziu NKIVS ani jej následných dokumentov a nič v dokumente VP DD takúto potrebu nenaznačuje. Taktiež proces prípravy a schvaľovania VP DD je zdĺhavý; pripravuje sa už 8 mesiacov a tento proces ešte môže trvať podstatne dlhú dobu. Taktiež nie sú známe žiadne otvorené témy vo VP DD, ktoré by boli neisté, alebo mali prejsť zmenami v súvislosti s negociáciou VP DD s Európskou komisiou – a to ani podľa formálnych dokumentov tohto negociačného procesu, ani podľa informácií podaných o postupe aktivít v tejto oblasti na zasadnutí Rady vlády 22.2.2024. Všetko, čo by prípadne bolo potrebné z dôvodu prijatia VP DD zmeniť v NKIVS a AP NKIVS je známe už minimálne 8 mesiacov.

Pritom NKIVS má vlastný aktualizačný mechanizmus, zakotvený priamo v nej, súvisiaci s povinnosťou MIRRI vypracovať každoročne Správu o plnení NKIVS. Keďže táto správa má byť podľa úlohy B.1 z uznesenia Vlády SR č.763/2021 predkladaná na rokovanie Vlády SR každoročne do 31. marca, práve v tomto čase evidentne prebieha jej príprava. Ako súčasť tohto procesu môžu byť realizované aj všetky prípadne potrebné zmeny NKIVS vyplývajúce z VP DD – ale opäť: žiadna takáto potreba nie je známa. Pritom pri prípadnej aktualizácii NKIVS môže byť súčasne aktualizovaný aj AP NKIVS.

Na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov je preto evidentné, že návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia Vlády SR č.763/2021 je zmätočný, žiadame ho vypustiť a naopak žiadame MIRRI urýchlene AP NKIVS pripraviť.

Bod 11, číslo uznesenia 763 zo 14.12.2021, číslo úlohy B.3

Zásadná pripomienka

Žiadame vypustenie tohto bodu z materiálu, t.j. ponechanie úlohy B.3 z uznesenia č.763/2021 v platnosti.

Odôvodnenie:

Odôvodnenie je obdobné ako pre bod 10 týkajúci sa úlohy B.2 z uznesenia č.763/2021.

1 Like

V tejto veci som bol na rozporovom konaní na Mirri v piatok (hoci formálne ho s nami robiť nemuseli).
Zámer Mirri naozaj bol už nič s aktuálnou NKIVS nerobiť, teraz pracovať na dokumente VP DD, následne vypracovať novú NKIVS, k nej Akčný plán. A ďalší rok fuč.
Reálne si aj vypočuli našu argumentáciu, viď. čo tu píšem vyššie.

Dnes mi prišlo nasledovné vyhodnotenie pripomienok:

(pripomienky čiastočne akceptované)
Úlohu B.2 a B.3 uznesenia vlády SR č. 763/2021 navrhujeme zrušiť, pričom návrh Akčného plánu NKIVS a Reportovacieho systému NKIVS zaradíme ako súčasť Správy o plnení NKIVS za rok 2023, ktorá bude predložená na rokovanie vlády SR najneskôr 30.6.2024.

Návrh Akčného plánu, ktorý bude súčasťou Správy o plnení NKIVS by mal vychádzať z aktuálnej NKIVS a bol by tak určitým medzistupňom, kým sa vytvorí nová NKIVS spojená s Akčným plánom a Reportovacím systémom NKIVS v kontexte Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády SR. Ide o preferovaný postup zo strany Slovensko.Digital, keďže OVM nebudú v riadiacom vákuu v rámci informatizácie.

Čiže teraz by veľmi rýchlo mal byť Akčný plán NKIVS vytvorený a tým aj začne platiť povinnosť OVM pripraviť KRIT.
Za S.D sa budeme sústrediť na to, aby tento “akútny akčný plán” bol čo najzmysluplnejší. Zachytil som predstavu, nech to skrátka bude zoznam plánovaných projektov, čo teda by bolo veľmi slabé. Taktiež treba sledovať metodiku pre KRIT, nech tento dokument aj dáva zmysel.

Celkovo toto považujem za dobrý výsledok!

1 Like

Zdá sa, že som (opäť) precenil konzistentnosť Mirri.
K tejto téme malo byť “stretnutie vedenia, na ktorom sa dohodne ďalší postup” a následne sme to mali prerokovať.
K čomu sa vedenie dopracovalo neviem. Prerokovanie sa nejako stále odkladá, teraz “2 až 3 týždne”.
Takže všetko vyzerá, že v skutočnosti do konca júna nič robiť nebudú.

Cudujem sa, lebo:

 1. “Dyktat Bruselu” ako vytka, ze to ten Brusel robi zle, a co nam co oni maju hovorit, a my si chceme robit svoje.
 2. “NKIVS” (s pojmom “narodna”!!! v nazve) zrusime, lebo Brusel nam poslal “Cesta k digitalnemu desatrociu …

Fuck logic. (Pardon my french.) :slight_smile:

Cim som dufam vykomunikoval, ze s danym rusenim a jeho zdovodnenim nesuhlasim. Lebo pointa je, ze ano, EU ma nejaky plan a ano, chceme sa nim riadit, ale spravne sa to robi tak, ze si to zanalyzujeme a zakomponujeme do svojho planu. Nie ze svoj existujuci plan zrusime. Ked uz nie pre buducnost, tak kvoli minulosti: boli stanovene ulohy, minute peniaze a treba teda zistit, ci tie peniaze priniesli zelany efekt.

To uz inak mohli rovno napisat, ze “EU nam tu cosi poslala, takze vsetko IT, co dnes mame, zajtra vypneme a potom k 1.1.2030 spustime cosi nove”. S dovetkom “Prepare to be amazed”. (Plus teda riesenie/plan v podobe “spravime trochu osvety za 0.7M€ a sme v cajku” sa mi naramne “paci”.)

Nie že vypneme, ale skôr Mirri je tak slabé, že ani nevie zorganizovať kľúčové úrady, aby mu prezradili svoje plány, čiže EÚ hovoríme “všetko je v poriadku, úlohy splníme (aj keď nevieme ako)” a na “národnej” úrovni …predsa určite každý sám vie čo má robiť!