Zákon o elektronickom upomínacom (rozkaznom) konaní

link na návrh zákona

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/690

@ps-legislativa
@vliv2

platobne rozkazy + elektronicke exekucie by malo riesit 80 sudnych uradnikov a 7 sudcov

1 Like

V zákone nie je doriešený elektronický prevod v prípade podaného odporu, je potrebné zachovať elektronickú formu aj po podaní odporu.

Nie je doriešená hybridná pošta - najmä electronické párovanie doručeniek do Slovenekou poštou.

Nie je doriešená elektronická doložka právoplatnosti a vykonateľnosti.

Okresný súd BB by mal automaticky predgenerovať štatistické listy aj v prevádzaných veciach.

Neviem či je šťastným riešením, vyčíslovať úrok ku dňu podania, bude s tým väčšia prácnosť ako pri počítaní odo dňa splatnosti do zaplatenie. Úroky z omeškania tak môžu byt uzkym hrdlom.

Máš k tomu aj nejaké návrhy ako to vyriešiť ?

Riešenia by boli, ministerstvo by mohlo poskytnúť viac informácii, napr. Mohlo by zverejniť formulár platobného rozkazu, aby sme vedeli odstrániť nedostatky, popísať procedúru ako sa bude vyberať poplatok, vzor uznesení.

Co sa hybridnej posty týka, ministerstvo by malo v súčinnosti s poštou riešiť, ako bude doručovať elektronicky podpísané dokumenty papierovou poštou, riešenie je jednoduché, doručí sa platobný rozkaz s odkazom na prílohy elektronického súdneho spisu, kde si pozrie, stiahne originál rozhodnutia a prílohy návrhu. cez web môže naviac podať odpor.

Kedže na súdoch už beží základná verzia elektronického súdneho spisu, stačí link na elektronicky spis, prihlasovacie údaje. platobný rozkaz sa totiž doručuje vždy do vlastných rúk, takze v obálke môžu byt vygenerovane údaje na prihlásenie.

Tieto pripomienky MS ( obstarávateľ ) obdržalo ? Je to niekde spísané a majú ich ?

Majú ich spísané na tomto webe, nič im nebráni aby sa zapojili do verejnej diskusie :wink: prípadne opisovali, sú to voľne prístupné nápady.

Zabudol som v predchádzajúcim príspevku, tá hybridná pošta je Český fungujúci model.

Asi dobre vieš, že takto to nefunguje , že si niekto z realizátorov niečo nájde na webe a to zapracuje do riešenia pre štát. Každý nápad musí byť predstavený priamo tým čo to realizujú a keďže už nejaké riešenie existuje najlepšie aj s návrhom/náčrtom ako to zapracovať do už existujúcich systémov.
@jsuchal @janhargas @Lubor riešil už niekto zo slovensko.digital pripomienky k tomuto zákonu ?
Ak by sa to písomne spripomienkovalo vedeli by ste/sme to zaslať na MS pod hlavičkou S.D?

@ius je velmi snazivy a keby ste dokazali spisat tie navrhy nejako strukturovane do jednej dvoch A4, tak urcite to vieme posunut dalej ako SD. - Inak to je dost klucova pointa SD :slight_smile:

@ius vklude to nahodime aj ako ulohu pre pracovnu skupinu, ale potrebujeme nieco od coho sa da odpichnut. Toto nie je ani zdaleka moja domena, cize viem pomoct len koordinaciou. Ale na MS to vyzera, ze by aj spolupracovat chceli. Teraz je ten spravny cas.

2 Likes

A Predkladateľ sa evidentne inšpiroval poľskou úpravou a nie českým modelom, k českej úprave sa ale prepracujem časom.

  • predkladateľ by mal doplniť medzi paragraf 2 a 3 nový paragraf:
  1. Konanie sa vedie elektronicky.

  2. Podania strán a písomnosti súdu sa ukladajú do elektronického súdneho spisu. Elektronicky súdny spis je prístupný stranám sporu bezodplatne. Podrobnosti o vedení elektronického súdneho spisu ustanoví osobitný predpis.


V pár.3 bode 6

Treba doplniť ako neprípustný návrh

  • ak sa uplatňuje zmluvná pokuta
  • ak žalobca nepriloží k návrhu doručenkou s upomienku, ktorou preukáže, že minimálne 10 dní pred podaním návrhu, žalovaného upomínal
  • ak žalobca neuvedie, že má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomnosti podľa osobitného predpisu.

Pozn. Aktivovana elektronická schránka žalobcu by mala byť predpokladom na podanie návrhu, aby mu bolo možné doručiť platobný rozkaz elektronicky.
Zmluvná pokuta je samostatným nárokom, mala by byt žalovaná samostatne v štandardnom konani.

V par. 4

ods. 1 druha veta úplne vypustiť

Cely proces bude nevykonateľný. Stačí ak je návrh podpísaný kvalifikovaným podpisom a prílohy zostanú bez kvalifikovaného podpisu. Na prílohy po prijatí stačí prerazitkovať časovou pečiatkou súdu.
Protistrana by totiž namietala, že prílohy neobsahujú aj ich elektronicky podpis napr. všetkých zmluvných strán alebo tretích osôb, ktoré sú pôvodcom listín.

Ods. 3 a 4 Označenie fyzickej osoby rodným číslom nie je súladne s praxou, rč teba nahradiť dátumom narodenia. Fo je dostatočne identifikovaná aj na účely automatizovaného spracovania menom, priezviskom a dátumom narodenia.

Ods 7 úplne vypustiť

Jednoduchšie ale hlavne rýchlejšie sa kontroluje sudcom a súdnym úradníkom dátum splatnosti + 1 deň ako vyčíslené úroky. Pri vyčísľovaní bude dochádzať k chybám, preto je jednoduchšie ponechať doterajšiu úpravu.

Par 9 Doručovanie

Pri doručovaní treba rozdeliť doručenie do elektronickej schránky a doručenie hybridnou poštou.

Doručovanie do schránky treba naviazať na prihlásenie do schránky, každá osoba má predsa vlastnú schránku. Prevádzkovateľ schránky doručí súdu informáciu o prihlásení užívateľa do schránky.

Žalovanému sa elektronicky doručí PR spolu s návrhom a heslom, s odkazom na web MSSR na ktorom si bude môcť prezrieť všetky prílohy vrátane elektronického spisu.

Pri hybridnej pošte zostane doručenie do vlastných rúk bez možnosti náhradného doručenia.
Pri hybridnej pošte Slovenska pošta odošle do systému oskenovanu doručenku pripadne sken nedoručenej obálky s vyznačeným dôvodom nedoručenia. Fyzické doručenky a nedoručené obálky vytriedi v triedičke podľa identifikačného čísla spisu a takto doručí súdu v mesačných cykloch. Obálky alebo doručenky sa z balíka vytiahnu iba v prípade námietky strany, že jej nebol EPR doručený do vlastných rúk.

Hybridnou poštou sa žalovanému doručí PR spolu s návrhom a heslom na web MSSR kde si môže prezrieť prílohy a cely súdny spis. Z webu po prihlásení môže rovno podať odpor. Netreba teda doručovať hybridnou poštou tony papiera. Prehliadanie žaloby nie je naviazané len na eID ale aj na heslo, ktoré je vždy individuálne doručené tomu, kto nemá aktivovanú schránku. Aj odpor podaný z webu MSSR po stotožnení Id návrhu s heslom žalovaného by mal býť akceptovaný súdom.

Súd v PR poučí účastníka, ktorý nemá aktivovanú schránku, o možnosti bezplatne si aktivovať elektronickú schránku na doručovanie alebo ak si ju neaktivuje, obligatórne si bude musieť zvoliť advokáta s aktivovanou eID, inak súd odpor odmietne. najneskôr do právoplatnosti uznesenia, ktorým súd odpor odmietol si učastník môže aktivovať schránku alebo zvoliť advokàta.

poplatková povinnosť žalovaneho by mala byt tiež dôvodom na odmietnutie podania, keď je dôvodom nedodržanie formy predpísaného formuláru alebo nezriadenie bankovej záruky!

V neposlednom rade by mal predkladateľ precizovať elektronickú doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti platobného rozkazu, ktorú doručí automaticky do elektronickej schránky účastníka konania.

Možnosť generovať doložkou právoplatnosti by mal mat ak učastník z elektronického súdneho spisu.

Predkladateľ by mal tiež doriešiť obligatórne náležitosti súdnych rozhodnutí (epr, uznesení) vzhľadom na ich prenositeľnosť v papierovom a elektronickom prostredí.

Odkaz na elektronický dokument podľa osobitného zákona totiž nebude stačiť.

2 Likes

Zákon treba nateraz zastaviť, nakoľko ministerka nepredložila tvrdé dáta o množstve platobných rozkazov, ktoré sa budú doručovať elektronicky. Pokiaľ sa všetky návrhy nebudú doručovať elektronicky protistrane, nemá význam zakladať nový súd. To parciálne množstvo elektronických platobných rozkazov zvládnu dvaja, traja sudcovia s piatimi súdnymi úradníkmi.

Celý proces musí byt elektronizovaný inak sú to výhodné peniaze.

@skdd

1 Like

ja sa nebránim ničomu, kedy a kde sa môžeme k tomu stretnúť?

1 Like

Vymazal som vacsinu toho co som napisal povodne, lebo som si precital len uvod témy a nevsimol si ze to bol jún a ze vlakno pokracovalo :slight_smile: takze to skrešem len na prosbu o pomoc pri nastavení kriterii, aby sme sa napr aj takymto problemom vyhli hned na zaciatku a neriesili ich až po MPK.
Je potrebne spravit Velke sito hned v uvode, ako niekto prvy krat vyjde s umyslom elektronizovat nejaku agendu vytváraním vlastného riešenia. Tým úvodom je 1.fáza legis.procesu`PPK, v ktorom staci zmenit metodiku sledovania IS vplyvov pomocou dobre zvolenych parametrov pre vsetky návrhy IS a ES finacovaných z verejnych prostriedkov.

1 Like

Slovo "elektronicky"ma v prípade elektronického rozkazného konania svoj význam. Znamená, že celé konanie je vedené elektronicky, od podania návrhu, doručenia súdneho rozhodnutia, až po podanie odporu, vyjadrenia druhého účastníka konania.

Pokial sa zákonodarca rozhodol ze povinne aktivuje dátové schránky len eserockam a akciovkám, tak zúžil okruh učastníkov elektronického konania iba na akciovky a eserocky. Lenže vo vzťahoch podľa obchodného zákonníka prichadzaju do styku s eserockami a akciovkami aj fyzické osôby, ktoré si aktivujú svoje schránky iba dobrovoľne. Takze živnostníkom bude platobny rozkaz doručovaný papierovo.

Načo zakladať další sud, ktorý trom štvrtinam učastníkov bude opäť doručovať zalobny návrh spolu s prílohami papierovo.

Na čiste elektronické vybavenie eseročiek a akcioviek medzi sebou stačí 5 zamestnancov uz fungujúceho sudu. Zvyšok môže ostať tak ako je.

Pokial ministerka nepredloží fakt tvrdé data s percentom žalovaných eseročiek a akcioviek, spolu s riešením hybridnej posty tak je úplne zbytočne o návrhu v parlamente rokovať. Pokial to prejde, tak do troch rokov bude novovzniknutý sud na kolenách, podobne ako su obchodne registre. Jednoducho papier musí v elektronickom rozkaznom konaní zmiznúť (samozrejme učastník si bude mocť podať podanie papierovo, ale sudny úradník a sudca uz nebudú mat papierový spis.

Návrh treba nechať prepracovať s tým, ze ministerstvo dorieši okruh žalovaných osôb, ktorým sa bude doručovať elektronicky alternatívne tak, ze sa bude doručovať hybridné, bez toho, aby úradník tlačil na tlačiarni a obalkoval.

1 Like


V prípade kapitálových výdavkov ide v prvom roku o výdavky na softvér – úpravu príslušných aplikácií a hardvér a sieťové zariadenia. V ďalších rokoch ide o výdavky na softvér – úpravu príslušných aplikácií.

Takze tolko k zámerom MS SR…
Neviem ci to spravne chapem lebo sa len domnievam, ze kapitalove vydavky podla tejto tabulecky sú
Celkove (5,6mil) - Mzdove (1,8mil.) = 3,8mil. na formuláre??

jasne, takemuto rozliseniu rozumiem…preto som to vymazal…ale tak ako vravis povinnost konat elektronicky a okruh povinnych osob je dostatocne upraveny v egov zakone a specifickost tohto procesu sa dala stanovit v civilnom sporovom poriadku a to co potrebuju sa da riesit eDeskmi…

Úprimne mna pri elektronickom konaní zaujíma obeh elektronických dokumentov, elektronicky spis, a elektronické doručovanie. Elektronické podávanie tu mame uz nejaký piatok, a stále nefunguje výlučne elektronické spracovanie. Stále po elektronickom doručení sa podanie vytlačí dompaierovejo spisu a papierovo sa spracováva. V elektronickom konaní sa všetko spracováva elektronicky, úradníci nemaju tlačiarne a neobalkuju, nepripadajú doručenky zosivackou k papierovemu rovnopisu.

1 Like

eDesk, je opäť fakultatívny v prípade živnostníkov a fyzických osôb.

ale o tejto skupine osob sa asi nebavime…je iluzia, ze to budu v blizkej dobe tiez povinne osoby…

Pri podnikajúcich osobách to nie je iluzia, v ČR je to realita. Z jednoduchého dôvodu, v ochodno zavazkovych vzťahoch su to práve podnikajúce osoby a právnické osoby ktoré vzájomne obchodujú. Mohli sme ísť ďalej a prepojiť naše dátové schránky s českými, kedže s čR naši podnikatelia najčastejšie obchodujú.

Z mojho pohladu je obeh spisov, ci je listinny alebo elektronicky, vymedzeny osobou a jej procesnym postavením, ktore urcuje jej PaP v jednotlivych fázach. Nevidim rozdiel ci to ide tak alebo tak. To rozlisenie si myslim je potrebne iba v pripade ak je viac typov povinnych osôb a tym viac moznosti podoby písomnej formy.

to je jasne…ale v zakone staci stresna povinnost vo vyhlaske podrobnosti a to ako to ma uradnik robit, nech si daju do prirucky…