Zákon o dôveryhodných službách / veľké zmeny v ZEP


#61

a čo? bolo slovo?


#62

Slovo bolo. :wink:
Z reakcie podpredsedu vlády:

  • už teraz sa dajú na základe nariadenia eIDAS používať kvalifikované certifikáty vydané v iných krajinách [ktoré nemajú v sebe rodné číslo], takže je vlastne jedno či §2 ods.1 sa zruší alebo nie a nemá problém s tým ak to bude vypustené
  • centrálna elektronická podateľňa je správne riešenie, menoval aj najväčších oponentov v MPK: Ministerstvo kultúry a Generálnu prokuratúru
  • neschváli už žiadne financie na vybudovanie/rozvoj el. podateľní úradov (len či to bude na ňom)
  • “v krátkom čase” bude vytvorená nová novela zákona o eGov, kde sa aj zavedie povinná centrálna elektronická podateľňa, tak aby v 2020 všetci používali iba ju
  • finalizuje plán komunikačnej kampane ku povinnej aktivácii schránok, čoskoro bude zverejnený

Mali by sme zaviesť prísľub-tracker.


#63

takže si spokojný?


#64

:D:D Veľmi dobrý nápad.

Teším sa na novelu Zákona o eGovernmente, myslím, že by nebolo odveci sa pri nej zamerať na “otvorenie” zaručenej konverzie dokumentov. Momentálne ju môžu robiť len poštový podnik (na IOM) a notári. Advokáti môžu konvertovať len “nie verejné listiny”, čo je vlastne úplne zbytočné. Minimálne by bolo fajn umožniť konverziu aj advokátskym kanceláriam, keďže je to podnikavejšia sféra a reálne by sa táto služba aj začala poskytovať.


#65

nebudeš veriť ale pracuje sa na tom


#66

Fakt? Vieš ma nasmerovať na nejaké info? Toto ma dosť zaujíma, lebo v praxi si viem okamžite predstaviť niekoľko použití… Zatiaľ sa nám to podarilo zrealizovať len raz keď jedna strana podpisovala v košiciach a v ten deň sa muselo podpisovať aj v BA ale notárka s tým vôbec nebola stotožnená…


#67

a Ty si “náš” či si “zvonka”? keďže zatiaľ je to interná "vec"
ak si zvonka tak pevne verím, že čoskoro (na pomery ŠS) to pôjde von


#68

ak “náš”=“štátna správa”, tak ptm som "zvonka :slight_smile: Oka, tak počkám; hodíš sem ptm link na legislatívny proces na slov-lexe? Dík


#69

Pellegrini prezentuje že aktivácia schránok nebude povinná pre tie PO, ktoré nemajú zapísaných v RPO konateľov:


https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/obcianske-zdruzenia-budu-mat-moznost-dobrovolnej-aktivacie-elektronickej-schranky/index.html

To o čom hovorí je druhý z dokumentov s pozmeňovacími návrhmi tu.

Ak tomu dobre rozumiem, napr. pre OZ sa zatiaľ vôbec konatelia nezapisovali, t.j. pre žiadne OZ nebude aktivácia automatická.


#70

Možno Ťa poteší, keď si prečítaš pozmeňovací návrh č.8 a 11 v prvom dokumente tu.

Pre nedočkavých najdôležitejšie veci:

  • advokát bude môcť robiť aj zaručenú konverziu verejnej listiny.
  • ak sa musí doručovať papier, t.j. nedá sa doručiť el. dokument (kvôli požiadavke osobitného predpisu), nebude sa robiť zaručená konverzia, ale spraví sa “rovnopis”, čiže tam nebude osvedčovacia doložka, ale normálna guľatá pečiatka úradu
  • “centrálna evidencia o vykonanej zaručenej konverzii” bude zriadená do 1.1.2018, t.j. ak v marci ešte 2017 nebude, čísla záznamov si budú notári robiť ďalej rovnako ako dovtedy

Tak neviem @skdd načo to tajnoskárstvo, keďže zasadnutia výborov sú verejné, neviem kedy s tým akože čoskoro chcete ísť von.


#71

Mam radost, ze Ti to ako predmet VO staci :slight_smile:


#72

Predmet VO ste si dali do zákona ešte v minulej novele. Zadanie VO ešte nemáte rozpísané, preto teraz posúvate prechodné ustanovenia. Ale dali ste si deadline o rok a pol. Dobrovoľne? :wink:

Ináč nejako sa to týka advokátov? (okrem teda číslovania dokumentov) Lebo o to sa @Branislav_Welter najviac zaujímal…


#73

naozaj som rád, že Ti to stačí, fakt vážne


#74

Díky, tie SMERacke pripomienky som preletel ešte včera keď si to sem hodil, ale toto mi ušlo. Idem rovno študovať či to budú môcť robiť aj zamestnanci notárov a advokátov, tak ako iné úkony, na základe poverenia, či pracovnej zmluvy or what… Tiež sa mi páči, že sa rovno ráta s automatizovanou konverziou, kde nie je potrebné v doložke meno pracovníka.


#75

Aktuálne znenie zákona

Osvedčovacia doložka (pozn: konverzia elektronickej podoby do listinnej)
(1)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 2 písm. d) obsahuje
a)
výsledok overenia autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný a elektronický odtlačok pôvodného elektronického dokumentu,
b)
výsledok overenia platnosti časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
údaj o čase a mieste autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ich možné zistiť z údajov autorizácie,
d)
identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie a identifikátor osoby, v mene ktorej držiteľ koná, ak je ich z autorizácie možné zistiť a ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
e)
údaj o počte listov a počte neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
f)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu,
g)
dátum vykonania zaručenej konverzie,
h)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, a ak ide o osobu, ktorá koná v mene orgánu verejnej moci, aj odtlačok úradnej pečiatky; bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú,
i)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.

Novelizované znenie

§ 37

Osvedčovacia doložka
(1)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 2 písm. d) obsahuje
a)
výsledok overenia autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný a elektronický odtlačok pôvodného elektronického dokumentu,
b)
výsledok overenia platnosti časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
údaj o čase a mieste autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ich možné zistiť z údajov autorizácie,
d)
identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie a identifikátor osoby, v mene ktorej držiteľ koná, ak je ich z autorizácie možné zistiť a ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
e)
údaj o počte listov a počte neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
f)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu,
g)
dátum vykonania zaručenej konverzie,
h)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, a ak ide o osobu, ktorá koná v mene orgánu verejnej moci, aj odtlačok úradnej pečiatky,
i)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.

Som zvedavý, ako budú pečiatkovať (podpisovať) pri hybridnej pošte. zrejme na konci pása pred každou obálkou bude stáť úradník OVM a na každý rovnopis hodí pečiatku a svoj podpis. Teda ak vôbec niekedy plánujú využiť hybridnú poštu.

k advokátom,

veľmi ma teší, že si predkladateľ konečne všimol advokátov, mrzí ma, že si nevšimol, správcov (konkurzných), daňových poradcov (sú už dnes motorom elektronizácie - vzhľadom na pseudoelektronickú komunikáciu s finančnou správou), znalcov, tlmočníkov, prekladateľov (zákonodarca ich tlačí komunikovať zo súdmi elektronicky, ale prípadnú konverziu súdnych uznesení budú musieť vykonávať u pošťáka) atď.


#76

Z §31.3 (terajšie znenie, aj navrhnutá úprava) predpokladám, že hybridná pošta vôbec nie je uvažovaná, t.j. rozhodnutie či má niečo byť ku adresátovi doručené elektronicky alebo listinne musí urobiť už odosielateľ. Tiež si myslím že škoda. A teda po novom v takomto prípade nebude robiť konverziu, čiže obsah doložky je pre tento prípad nepodstatný.

Ináč ako teraz zisťuje odosielateľ či mám schránku aktivovanú, ak nemá integráciu na ÚPVS?


#77

platné znenie
31.3
Ak sa postupom podľa odseku 2 doručuje elektronický dokument, ktorý podľa osobitných predpisov nie je možné doručiť elektronicky, odosielateľ zabezpečí vykonanie jeho zaručenej konverzie (§ 35 ods. 2) podľa tohto zákona a doručuje výstup z tejto konverzie v listinnej podobe; doručenie výstupu zo zaručenej konverzie v listinnej podobe má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického dokumentu.

novelizované znenie
(3)
Ak sa postupom podľa odseku 2 doručuje elektronický dokument, ktorý podľa osobitných predpisov nie je možné doručiť elektronicky, odosielateľ zabezpečí vyhotovenie rovnopisu elektronického dokumentu v listinnej podobe a doručuje tento rovnopis; doručenie rovnopisu v listinnej podobe má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického dokumentu.

aktivovanú schránkku majú všetky eseročky a a.s ky. minimálne sa im dá posielať.


#78

keďže je otvorený zákon o eGovernemente, je nutné novelizovať § 30.1

Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa (adresáta), označenie adresáta (obchodné meno/názov), označenie fyzickej osoby (meno a priezvisko), ktorá v mene adresáta kvalifikovaným elektronickým podpisom autorizovala doručenku, sériové číslo certifikátu ZEP/KEP osoby, ktorá autorizovala doručenku, identifikátor osoby odosielateľa, označenie odosielateľa (obchodné meno/názov) a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia elektronickej úradnej správy, predmet správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.

a ďalej doplniť:
správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečí .xml a .pdf formát doručenky, ktorý doručí adresátovi a odosielateľovi.

novelizovať § 30.3
Prijímateľ potvrdzuje autorizuje elektronickú doručenku ZEP/KEPom prostredníctvom funkcie určenej na tento účel.

novelizovať § 30.6

Elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde o doručenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa podľa odseku 2 automatizovane, keď nastane moment doručenia podľa § 32 ods. 5. V tomto prípade sa doručuje Informácia o doručení, podpísaná ZEP/KEPom správcu

doručenka je totiž vždy popisovaná prijímateľom


novelou zákona 305/2013 treba zaviesť povinnosť všetkým OVM informovať o povinnej aktivácii schránok na ich webových sídlach. podobne, ako sa informovalo o kurze EURO/SK 30,126.


#79

ty chces na dorucenky zep?


#80

O tomto bola velka diskusia este v 2012, pri priprave zakona o Egov a nakoniec sa dohodlo, ze na potvrdzovanie dorucenky nebude potrebny ZEP, najma z dovodu, ze by to vyrazne skomplikovalo preberanie sprav.

Identifikacia certifikatu je psojena s otazkou ZEP/KEP na dorucenku. Identifikacia odosielatela a prijimatela je dnes v zakone cez ID, dohladat obchodne meno/nazov nie je teda problem. Je to vecna otazka, ale nemyslim, ze je kvoli tomu nutna novela.

Dnes je vazba na ID spravy. Neviem, v com by to bolo nepostacujuce a nevyhnutne viazat este aj na predmet spravy.

Dorucenka sa podla dnesneho stavu zasiela do schranky odosielatela. Otazka xml a pdf formatu je vecna otazka, kazdopadne je zrejme, ze to nie je nutna zmena, kedze, zjednodusene, odosielatel dostane dorucenku ako kazdu inu spravu a nie je mi znamy problem vo vztahu k jej formatu.

Nie je mi zrejmy ucel. Totiz, ak potrebujem preukazat dorucenie, dorucujem do vlastnych ruk, resp. s dorucenkou - a nepotrebujem informaciu o doruceni, lebo mam dorucenku. Vo vsetkych ostatnych pripadoch dorucenie nepotrebujem preukazovat.
Kazdopadne, podla § 5 ods. 8 zakona eGov moze odosielatel vzdy ziadat o vystavenie potvrdenia o odoslani, vratane rovnopisu podania. Podla § 11 ods. 3 pism. c) zakona o eGov spravca modulu schranok vzdy zaznamenava udaje o odoslani a prijati spravy. Cize, ak potrebujem za kazdych okolnosti mat potvrdenie o momente dorucenia, zvolim dorucenku. Ak ju nezvolim a nasledne potrebujem preukazat v konani dorucenie, tak jednak mam moznost potvrdenia o odoslani a nasledne samozrejme mozem ziadat o informaciu o ulozeni spravy.
Je to vecna otazka, ale opat, nepride mi to ako nutna zmena.