Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy

Pod “IS” sa v danom kontexte myslelo cokolvek nad ramec registratury, t.j. ze ano, na registratury je certifikacia, ale na cokolvek dalsie uz nie.

Inak “fasa”, z ma NKU odvtedy redesign webu podla IDSK, ale teda “link rot” jak vysity a sprava z kontroly sa uz neda najst. :frowning: T.j. k vyssie uvedenemu plati zial iba “IIRC”.

Medzicasom NKU redesignoval web a o.i. pokazili vsetky stare linky. Nove linky:

1 Like

to treba (v zmysle zákona) dorucit a prerokovat do NR SR … tu sme to uz videli

Včera bolo rokovanie Rady vlády, prvé v tomto volebnom období.
Bol prítomný aj minister (na začiatku), štátny tajomníci zodpovedajúci za IT za Mirri aj MV atď., pomerne silná účasť, myslím že zástupcovia novej garnitúry boli aj celkom zvedavý o čo v tomto telese ide.

Super stručné zhrnutie: nič sa nerozhodovalo, všetko boli iba body “berie na vedomie”. Na otázky som nedostal žiadne konkrétne odpovede. Žiadna podstatne nová informácia nepadla. Noví ľudia sa zväčša stále “zoznamujú so situáciou”, veci sú “v katastrofickom stave po predošlej vláde”, lebo sa “problémy dlho neriešili”. Pozitívne je aspoň, že Mirri aj MV hovoria, že so S.D nemajú problém komunikovať a reagovať na naše otázky/výhrady.

Program bol nasledovný: (moje komentáre k tomu v ďalšom príspevku)

 1. Informácia k stavu implementácie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k Digitálnej dekáde do roku 2030 a k návrhu strategického materiálu „Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky“. - Predkladá SDA MIRRI SR - materiál, správa, zápis z rokovania s EK

 2. Informácia k implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/868 z 30. mája 2022 o európskej správe údajov a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (akt o správe údajov) v podmienkach Slovenskej republiky. - Predkladá SDA MIRRI SR - materiál, správa

 3. Informácia k stavu rokovaní k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej inteligencii) a menia niektoré legislatívne akty Únie. - Predkladá SDA MIRRI SR - materiál, správa

 4. Investičný plán prioritných životných situácií ako súčasť Reformy 1: Budovanie
  eGovernment riešení prioritných životných situácií, Komponent 17: Digitálne
  Slovensko Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. - Predkladá SITVS MIRRI SR - materiál, správa

 5. Rôzne

Informácia k ukončeným národným projektom:
a) Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe
(Digitálne kurzy),
b) Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak),
c) Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (Ukrajinský žiak).
.- Predkladá SDA MIRRI SR

Informácia k národnému projektu „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť
Slovenska“.
.- Predkladá SDA MIRRI SR

Informácia k výzvam/priamych vyzvaniam za oblasť informatizácie a digitalizácie v
rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR a stav
implementácie projektov informatizácie a digitalizácie z Plánu obnovy a odolnosti SR. - Predkladá SIPI MIRRI SR (navrhovateľ Partnerstvá pre prosperitu) - tabuľka

 1. Diskusia
  Aktuálne informácie o pripravovaných intervenciách do širokopásmového pripojenia (broadband) na Slovensku. - Predkladá SDA MIRRI SR (navrhovateľ MH SR) - materiál2

Všetky dokumenty (čo zatiaľ mám) sú tu: XXV. zasadnutie - február 2024 – Google Drive

Ja som vopred poslal zopár požiadaviek, čo by Mirri malo odprezentovať, tu sú aj s odpoveďou, ktorú mi z Mirri poslali:

 • prezentácia MIRRI o stave a pláne realizácie opatrení krízového riadenia schválených v rámci Správy o plnení NKIVS, najmä v oblasti Governance

Návrh nezaradený do programu zasadnutia, keďže termín odpočtu Správy o plnení NKIVS je stanovený na 31. marca 2024.

 • informácia MIRRI o termíne schválenia Akčného plánu NKIVS a súvisiacich termínoch a procese prípravy KRIT

Návrh nezaradený do programu zasadnutia, keďže v rámci bodu č. 1 odpočtu úloh k Správe o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky sme k odpočtu úloh, prerokovaných na XIV. zasadnutí Rady vlády SR 26. septembra 2023 uviedli, že úloha, ktorá sa týka prípravy Akčného plánu realizácie NKIVS a na neho nadväzujúca príprava KRIT nebude splnená k 31.12.2023 z uvedených objektívnych dôvodov, ktoré sa viažu na účinnosť rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 (ďalej len „rozhodnutie“). V zmysle tohto rozhodnutia boli členské štáty povinné do 9. októbra 2023 predložiť Európskej komisii svoje návrhy vnútroštátnych plánov. V zmysle rozhodnutia MIRRI SR pripravilo Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky (ďalej len „Vnútroštátny plán“), predstavujúci súhrnný dokument sumarizujúci súčasný stav a plánovaný vývoj Slovenska do roku 2030 v oblastiach digitálnych zručností, digitálnej infraštruktúry, digitálnej transformácie podnikov, ako aj digitalizácie verejných služieb. Predloženie návrhu Vnútroštátneho plánu Európskej komisii bolo 26. septembra 2023 schválené Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh.

Vnútroštátny plán dodržuje štruktúru predpísanú Európskou komisiou (EK) s opisom súčasného stavu a zameraním sa na kľúčové výzvy, ako aj silné stránky krajín. Aktuálne očakávame zahájenie ďalšieho kola negociácií k dokumentu medzi EK a SR, ktoré by mali trvať do konca prvého kvartálu roka 2024. Následne, po ukončení negociácií a po schválení materiálu vládou SR, bude potrebné v súlade s cieľmi a trajektóriou Vnútroštátneho plánu upraviť aj Akčný plán realizácie NKIVS, ako aj samotnú NKIVS.

 • informácia MIRRI o pokračovaní v jeho legislatívnych aktivitách, najmä pre Zámer nahradiť Zákon o eGovernmente č.305/2013 novým Zákonom o elektronickej verejnej správe; Metodiku pre tvorbu legislatívy eGovernment ready; Zákon o údajoch; Zákon o životných situáciách; predpokladané zmeny Zákona proti byrokracii č.177/2019

Návrh nezaradený do programu zasadnutia z dôvodu, že príprava uvedených zákonov bude prebiehať až v priebehu roka 2024 a odvíja sa od prípravy novej NKIVS.

 • prezentácia MIRRI o stave projektov PO7 OPII, vrátane predpokladaného termínu reálneho nasadenia do prevádzky pre tie, ktoré ešte nie sú nasadené

Návrh nezaradený do programu zasadnutia z dôvodu, že aktuálne prebieha spracovanie žiadostí o platbu a proces ukončovania projektov PO7 OPII. Sumárna informácia o stave PO7 OPII bude pripravená, až keď budú všetky projekty finančne vysporiadané, t.j. budú spracované záverečné žiadosti o platbu – v apríli 2024.

Takže moje komentáre:
Ad 1) “Digitálna dekáda”:

 • Mirri sa už pol roka tvári, že toto je najdôležitejšia aktuálna stratégia - no, v oblasti eGov, ktorú S.D sleduje, je to super-slabé a nič (viditeľné) sa nedeje
 • považujem za chybu, ak sa všetka práca na stratégii a plánovaní na úrovni SR, t.j. NKIVS->AP NKIVS + SP NKIVS->KRITy OVM odkladá “bude sa robiť po schválení digitálnej dekády v EK” - jednak to, čo sa v dokumente píše neovplyvní skoro nič v našich vlastných plánoch a dvak, governance Mirri/OVM takto stojí už tretí rok!
 • v dokumente navrhnuté opatrenia pre eGov oblasť sú zásadne nedostatočné na splnenie uvedených cieľov - pre eHealth a eID prakticky žiadne ani nie sú uvedené
 • vyššie uvedené veci som hovoril na Rade, nedostal som žiadnu konzistentnú odpoveď
 • pýtal som sa aj na odpočtovanie cieľov, bude to robiť EK každoročne, zrejme ak súčasť DESI
 • ale teda o dokumente sa má “diskutovať v pracovných skupinách Mirri”, tak to sa teším…

Ad 2) “Akt o správe údajov”:

 • pýtal som sa na stav Zákona o údajoch, odpoveď Mirri bola, že uvidíme, ale tento rok nie, keď sa následne pýtal aj iný člen rady, odpoveď bola “určite to budeme riešiť”
 • pýtal som sa plánovanú zmenu kompetencií k Opakovanému použitiu informácií, ktoré má doteraz Min.spravodlivosti a hoci máme krásny zákon, v praxi je to dosť smutné - odpoveď nebola žiadna

Ad 4) “Investičný plán ŽS”:

 • tento doc. si Mirri spravili zrejme celý sami, klobúk dolu partii čo ŽS rieši, ale…
 • hoci sa materiál prezentuje ako “informatívny”, obsahuje vlastne plán zmien fungovania verejnej správy v tých 16 dôležitých ŽS (aka. “reformy”) a má sa podľa neho rozdeliť viac ako 100M Eur z POO
 • dokument nebolo možné nijako seriózne pripomienkovať (toto vytýkala aj zástupkyňa Únie miest a obcí), niektoré veci sú v ňom dosť čiastkovo a nesystémovo riešené - viď. napr. školské ŽS
 • keďže má byť aj “vzatý na vedomie vládou”, žiadal som aby bolo vykonané MPK - odpoveď bola (nový GR SITVS) že skrátka žiadne pripomienkovanie tohto nebude a pripomienky sa môžu predsa riešiť v ďalších fázach (haha, najmä keď už bude schválené čo sa ide robiť a kto dostane koľko peňazí)

V závere rokovania bola ešte taká vcelku zaujímavá diskusia, kde sa ozvali najmä zástupcovia samosprávy, ITAS a ja, že stav povinnosti eGov vs. realita je dosť žalostný, že to nevedia splniť ale NKÚ im to vytýka, nefungujú občas ani dôležité komponenty v správe Mirri (napr. zaručená konverzia) a nie je to ani s kým riešiť, pre veľa IS nie sú uzavreté servisné zmluvy alebo poriadne SLA, nie je jasné čo bude s legislatívou Mirri a prehodnotením povinností, … Reakciu štátneho tajomníka Ivančina som pochopil asi tak, že zatiaľ jasný plán čo/kedy/ako bude zatiaľ nemajú.
Tak som aspoň žiadal, že keď o mesiac bude Správa o plnení NKIVS, tak nech do nej dajú reálne veci / problémy / čo sa bude diať ďalej a nie formality ako obvykle, a nech je možné to pripomienkovať. …uvidíme o mesiac

1 Like

https://mirri.gov.sk/aktuality/architektura-verejnej-spravy/minister-rasi-na-rade-vlady-sr-pre-digitalizaciu-verejnej-spravy-a-jednotny-digitalny-trh-pocas-roka-2024-nas-caka-v-oblasti-digitalizacie-a-informatizacie-mnoho-dolezitych-uloh/

Budúci pondelok 17.6. bude ďalšie zasadnutie Rady vlády.
Program:

 1. Návrh strategického materiálu „Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej
  republiky“. - materiál , “podkladovými dátami k sumárnemu rozpočtu opatrení jednotlivých dimenzií Vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády (tabuľka na str. 4 a 5 vlastného materiálu)”
 2. Návrh iniciatívneho materiálu „Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu
  transformáciu Slovenska“. - materiál , ďalšie 3 prílohy viď všetky dokumenty
 3. Návrh materiálu „Správa o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2023“. - materiál, KPI NKIVS
 4. Návrh materiálu „Koncepcia rozvoja vládneho cloudu“. - materiál

Všetky dokumenty: XXVI. zasadnutie - jún 2024 – Google Drive

Povšimnutiahodná zmena: toto je zrejme prvýkrát, čo materiály prišli iba vo formáte docx.

hmmm … ale furt je ten materiál moooc optimistický …
Výsledky objektívnej kontroly NKÚ z augista a ich konštatovania v správe o plnení koncepsie informatizácie nijako nie sú vidieť…

1 Like

Mirri narazilo na problém - nevie vyriešiť rozpory s Min. financií z MPK k materiálom v bode 1 a 2. Skrátka nie sú peniaze.

Prišli teda “aktualizované” materiály k Vnútroštátnemu plánu digitálnej dekády - materiál, “podkladové dáta k sumárnemu rozpočtu”, uznesenie
Čo sa zmenilo:

 • Boli odstránené všetky rozpočtové nároky na rok 2024,
 • Boli odstránené všetky rozpočtové nároky iných ministerstiev ako MIRRI SR, pričom nároky na opatrenia bude potrebné zabezpečiť z rozpočtových limitov gestorov týchto opatrení alebo ich hľadať v zdrojoch EÚ,
 • Boli odstránené všetky skryté rozpočtové nároky, ktoré by vznikali po roku 2027 s tým, že v roku 2026 sa očakáva veľká revízia vlastného materiálu,
 • Boli minimalizované rozpočtové nároky opatrení MIRRI SR, vďaka tomu sa celkové nekryté náklady znížili na minimálnu možnú úroveň, ktorá umožňuje pokrok v dosahovaní cieľov Digitálnej de

Toto už je ozaj na smiech, MF nesúhlasí, tak sa nejaké milióny vyškrtli, ale ináč všetko zostáva, ciele dosiahneme rovnako…
A už úplne komické je, že uznesenie sa zmenilo na “materiál predložiť na rokovanie vlády po vyriešení rozporu s MF”. Čiže niečo sa ešte bude meniť, ale už teraz určite vieme, že to bude dosť dobré na schvaľovanie vládou…

 1. Koncepcia rozvoja vládneho cloudu - materiál s niektorými aktualizovanými číslami

Správa o plnení NKIVS je natoľko v rozpore s realitou, že som nenašiel dostatočnú motiváciu (opäť) k nej písať pripomienky. Veď tu na úrovni Rady vlády pripomienkovanie ani nebolo.

Vynaložiť maximálne úsilie v realizovaných OPII projektoch (národné aj dopytové) publikovať otvorené API do centrálnej API manažment platformy.

Toto niekto dal akoze naozaj ako opatrenie? Cakal niekto, ze sa to skonci inak ako “snazili sme sa maximalne” ?

Chápu, že se jedná o pracovní verzi, ale samotný text nese velmi silné známky generovaného textu pomocí AI (LLM) a to vnímám jako problém, hlavně pokud generovaný text se týká doporučení a, cílů a závazků.

IV) Podporovať migráciu do vládneho cloudu, umožnite optimálne využitie existujúcich zdrojov a zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku.
V) Zabezpečiť centrálnu koordináciu a monitorovanie požiadaviek na IT infraštruktúru, aby ste eliminovali duplicitnú alokáciu kapacít a neefektívne riešenia.
VI) Podporovať sanáciu dátových centier v nevyhnutných prípadoch. Zabezpečte aby sa dátové centrá rozvíjali na základe vlastnej koncepcie s cieľom poskytovať moderné cloudové služby na nevyhnutnú dobu.

Je to za vás OK?