Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy

K Stratégii digitálnej transformácie SR som zaslal stanovisko, že nesúhlasím s hlasovaním per-rollam, ale ak by sa nekonalo riadne zasadnutie rady, tak s materiálom súhlasím.

Medzičasom sú výsledky hlasovania k Informácii o plnení NKIVS: proti hlasoval ITAS a S.D, SISp sa zdržalo hlasovania, ostatní za, čiže materiál bol schválený.
K S.D pripomienkam: 31 neakceptovaných, 1 akceptovaná čiastočne, 4 akceptované.
Dokument k tomu: na-web-zaznam-podpisany-vr.pdf (2.0 MB)

1 Like

Na 16.5.2019 je zvolané skutočné stretnutie tejto Rady vlády, po 1,5 roku!

Program je zatiaľ takýto

 1. Úvodné slovo podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu Rady vlády SR
  pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
 2. Prerokovanie materiálov:
  a) Návrh uznesenia vlády SR k povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným
  centrálnym IKT zmluvám – na pripomienky, predkladá ÚPPVII
  b) Návrh dokumentu z pracovnej skupiny Verejné obstarávanie IKT predkladaného v zmysle
  úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 437/2016 „Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe“ – na
  schválenie, predkladá ÚPPVII
 3. Rôzne
  a) Informácia o príprave certifikácie služieb hybridného vládneho cloudu – na informáciu,
  predkladá ÚPPVII
  b) Informácia o príprave Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 2019 – 2022 – na
  informáciu, predkladá ÚPPVII
 4. Závery

K bodu 2a - centrálne IKT zmluvy

K bodu 2b - Koncepcia nákupu IKT vo VS

A ešte som požiadal vedúceho ÚV SR, aby na zasadnutie Rady zaradil prerokovanie Implementačnej správy za 2018 ÚV SR. Tak som zvedavý čo z toho bude.

to keď Ti prejde … to budeš iný pán …:slight_smile:

…k tomuto budem mat pre teba info…

K poslednému zasadnutiu Rady vlády:

 • zápisnica: Zapisnica-X-zasadnutie-Rady-16_05_2019.docx
 • Akčný plán digitalizácie SR: vzatý na vedomie, trocha sa o tom aj diskutovalo, nabudúce sa bude schvaľovať finálna verzia
 • uznesenie k multilicenčným zmluvám bolo schválené, naša pripomienka aby sa vložili úlohy k pilotnému projektu FOSS a opisu SW štandardizovaného miesta zamestnanca VS boli zamietnuté, pripomienka aby sa z materiálu vypustila časť o §89 AZ v časti “Unikátne softvérové dielo” bola akceptovaná
 • certifikácia služieb hybridného cloudu - vzaté na vedomie, čo sa bude diať ďalej nie je jasné
 • koncepcia nákupu - schválená, zdržal som sa hlasovania, čo sa bude diať ďalej nie je jasné
 • mobilné ID - Ďurica prezentoval “roadmapu” čo s tým idú robiť ďalej, viď. zápisnica, požiadal som aby sa to prebralo na pracovnej skupine, odvtedy žiadna komunikácia
 • Implementačná správa 2018 - že sa preberie na ďalšom stretnutí Rady
1 Like

V medzičase sa stretávanie tejto Rady vlády celkom rozbehlo, ani to sem všetko nestihnem dávať, postupne doplním. Bolo jedno stretnutie k:

 • Súhrnná implementačná správa za rok 2018 - konečne poriadny dokument s odpočtom úloh, ale diskusia k nemu bola oničom, všetci sa tvária že veď o čo ide?
 • Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 - 2022 - veľa úloh, málo naviazané na eGov plány
 • Strategická priorita Informačná a kybernetická bezpečnosť - chýbajú tam úplne termíny/náklady, majú sa doplniť
 • Príprava implementácie nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej
  brány v podmienkach SR

A teraz pred 2 týždňami bolo rokovanie k Zákonu o základných identifikátoroch - návrh schválený, ale najmä odborné združenia vyjadrili pochybnosti, za S.D som mal prezentáciu prečo si myslíme že zákon nemá ísť ďalej.

1 Like

Dnes je stretnutie Rady s týmto programom:

 1. Úvodné slovo podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu Rady vlády SR
  pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
 2. Návrh „Odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy – na pripomienky, predkladá ÚPVII - to isté ako išlo do MPK, materiály
 3. Návrh dokumentu „Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT“ – na schválenie, predkladá ÚPVII - dokument
 4. Návrh zákona o údajoch – na pripomienky, predkladá ÚPVII - to isté ako išlo do MPK, materiály
 5. Návrh novely zákona proti byrokracii - na informáciu, predkladá ÚPVII - to isté ako išlo do MPK, materiály

Materiály spolu: https://drive.google.com/drive/folders/1MXQxKaZvSrI57GzKWReYIuhEa_5wMnov?usp=sharing

Sumárne výsledok dnešného stretnutia: všetko sa odhlasovalo, aj to kde ešte prebieha MPK a nie je teda jasné aký bude výsledok. Toto je riadna haluz, som zvedavý ako to ešte chcú ošetriť.

2. Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy
- ÚPVII malo prezentáciu ako to má ponovom vyzerať - kľúčové slová: centralizácia, cloudové riešenie - t.j. DEÚS
- k dokumentu bude prirobený nejaký akčný plán, aby bolo vidno konkrétne úlohy
- ÚPVII dalo záväzok, že “zohľadní všetky pripomienky” čo prídu v MPK
- za mňa stále vidím principiálny problém, že celé je to orientované na DEÚS, najmä financovanie
- keďže “koordinátorom” informatizácie samosprávy má byť ÚPVII, tak nech sa tam takéto veci riešia v normálnych pracovných skupinách
- bolo odhlasované, nech sa materiál predloží na vládu, hoci finálne znenie nie je známe (ja som kvôli tomuto bol proti)

3. Koncepcia riadenia ľudských zdrojov
- do uznesenia bola pridaná požiadavka, aby ÚPVII na ĽZ vyčlenilo dostatočnú kapacitu, a aby sa spravil podobný dokument aj pre samosprávu
- odsúhlasené

4. Návrh zákona o údajoch
- v MPK prišlo 538 pripomienok, z toho 199 zásadných, ÚPVII to teraz ide riešiť
- zákon sa kontinuálne pripravuje ďalej, majú sa vraj riešit OpenData, vlastníctvo údajov…
- odsúhlasené, hoci nie je jasné ako dopadnú pripomienky z MPK (ja som kvôli tomuto hlasoval proti) - ale teda dá sa to chápať, že milí členovia Rady schválili že sú spokojní so súčasnou verziou, a ich zásadné pripomienky vlastne až tak vážne nemyslia

5. Návrh novely zákona proti byrokracii
- v podstate sa riešilo jedine že RPO má nekvalitné dáta a ich zlepšenie by mala byť priorita
- vzaté na vedomie

Je separatne aj tu: Dokument Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy

Oxymoron?

Podobne dnes na KS ISVS, vid Komisia pre štandardy ISVS

Rada vlády opäť ožíva, aj keď je zrejmé, že nové vedenie MIRRI to berie iba formálne, čiže nechápe na čo je tento orgán určený. Prišla informácia o hlasovaní per-rollam:

…dovoľujem si Vás osloviť vo veci rokovania Rady vlády formou „per rollam“ v zmysle článku 5 bodu 7 štatútu Rady vlády, o ktorom rozhodla predsedníčka Rady vlády pani Veronika Remišová dňa 10.9.2020, a to z dôvodu pandémie koronavírusu Covid 19.

Rokovanie sa uskutoční od 14. do 18. septembra 2020 s nasledujúcim programom:

 1. Návrh „Informácia o plnení opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022“, MIRRI predkladá na pripomienky Rade vlády, následne MIRRI predkladá na rokovanie vlády SR - podklad

 2. Návrh „Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“, MIRRI predkladá na pripomienky Rade vlády, následne MIRRI predkladá na rokovanie vlády SR - podklad

 3. Informácia o príprave „Národného plánu širokopásmového prístupu“, MIRRI predkladá Rade vlády na informáciu formou prezentácie - podklad

 4. Informácia o výzve ohľadom Európskych centier digitálnych inovácií, MIRRI predkladá Rade vlády na informáciu formou prezentácie - podklad

 5. Informácia o príprave stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI, MIRRI predkladá Rade vlády na informáciu formou prezentácie - podklad

V prílohe Vám zasielame materiály k jednotlivým bodom programu a návrh uznesení. Dovoľujem si Vás požiadať o zaslanie Vášho stanoviska vo forme (súhlasím /nesúhlasím)

 • s materiálom v bode 1
 • s materiálom v bode 2
 • s návrhom uznesení Rady vlády č. 1 až 3/2020 - podklad
  v termíne do 18. 9.2020 elektronicky…

Všetky podklady spolu: https://drive.google.com/drive/folders/1W7ypi87BzzhyblNO7MsLMrCzetBGuMUO?usp=sharing

2 Likes

Takze Slovensko neplni NKIVS 2016, ktoru keby plnilo, tak je v DESI rebricku ovela vyssie. A namiesto toho aby sa realne robili kroky k splneniu NKIVS, tak MIRRI ide pripravit dalsiu zbytocnu strategiu a akcny plan aby sa posunulo v rebricku DESI? A strategiu ako sa posunut v rebricku OECD, OSN pripadne v inych rebrickoch nepripravime? To ako naozaj? To uz sme dosli tak daleko ze robime strategie pre rebricky?

3 Likes

K hlasovaniam a odpočtu NKIVS som odpovedal za S.D nasledovne:

V súlade s čl.5 bod 4 Rokovacieho poriadku Rady vlády vyjadrujem nesúhlas s použitím procedúry per-rollam ohlásenej 13.9.2020. Uvedený dôvod „pandémia koronavírusu“ nepovažujem za dostatočne vážny, aby nebolo kvôli nemu možné stretnutie Rady vlády, keďže stretnutia iných podobných orgánov prebiehajú. Taktiež iné stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov, v ktorých gescii je informatizácia ich úradu evidentne prebiehajú, zrejme na ad-hoc báze, avšak práve táto Rada vlády má slúžiť na systematické riadenie v tejto oblasti. Predložené dokumenty si rozhodne zasluhujú diskusiu, nielen „schválenie“. Riadne rokovanie Rady vlády mohlo byť napr. realizované dištančnou online formou. Viaceré zásadné zámery týkajúce sa riadenia informatizácie, napr. založenie „štátnej IT firmy“ podľa nášho názoru mali byť prerokované v tejto Rade vlády, avšak doteraz sa tak nestalo. Všetky tieto dôvody vedú k záveru, že vedenie MIRRI považuje v súčasnosti Radu vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh iba za formálny orgán, s čím sa nestotožňujem a žiadam o jej riadne sfunkčnenie.

V zmysle vyššie uvedeného v prebiehajúcom hlasovaní per-rollam nesúhlasím s návrhom uznesení , všetky uvedené body žiadam riadne prerokovať s možnosťou diskusie.

K materiálu „Návrh Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“ podávam pripomienky uvedené v dokumente v prílohe tohto mailu. V prebiehajúcom hlasovaní per-rollam nesúhlasím s predkladanou Informáciou o plnení NKIVS . Keďže ide o materiál pripravovaný na rokovanie vlády, mal byť predmetom riadneho pripomienkového konania v rámci Rady vlády a až následne mohlo prebehnúť hlasovanie o súhlase s materiálom. Ak materiál bude menený, napr. na základe vznesených pripomienok, žiadam vykonať opakované hlasovanie. V súlade s čl.6 bod 3 Rokovacieho poriadku Rady žiadam, aby v prípade schválenia „Návrhu Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“ boli pripojené pripomienky uvedené v zápisnici z rokovania.

Pripomienky k odpočtu NKIVS som poslal takéto:

K materiálu „Návrhu Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“, ktorý bol predložený na schválenie per-rollam v rámci Rady vlády SR pre informatizáciu a jednotný digitálny trh podávame nasledovné pripomienky:
• Vnímame zlepšenie výpovednej hodnoty tohto dokumentu, aj postupné upúšťanie od čistej formálnosti. Vidíme však stále podstatný priestor na zlepšenie, najmä v oblasti určenia čo najviac zmysluplných/výpovedných merateľných ukazovateľov odzrkadľujúcich ciele informatizácie VS, v popise „prečo sme v takomto stave“ a „čo s tým urobíme“.
• Keďže ide materiál je pomerne rozsiahly (čo je správne), odporúčame zaradiť kapitolu „manažérske zhrnutie“, kde bude stručne pomenovaný dosiahnutý pokrok počas uplynulého roka, silné aj slabé stránky súčasného stavu.
• Pevne veríme, že informáciu o plnení NKIVS za rok 2020 sa podarí vypracovať skôr ako v septembri nasledujúceho roka.
• Žiadame doplniť do dokumentu vyhodnotenie plnenia úloh podľa kap. 7 NKIVS.
• kap. 2.1, p.č.6 a kap. 2.4, p.č. 47: Centrálne riešenie pre MyData síce nie je v prevádzke, avšak ani nie je nevyhnutné. V súčasnosti existuje viacero implementácií jednotlivých OVM umožňujúcich prístup k čiastkovým údajov v súlade s princípmi MyData. Žiadame vyhodnotiť skutočnú dostupnosť údajov v súlade s princípmi tejto služby.
• kap. 2.3, p.č.30: Hodnotu 86% považujeme za zásadne nerálnu, výpočet založený na vlastných plánov prezentovaných zo strany OVM neodráža ciel tohto ukazovateľa. Príklad: ÚGKK pre kataster nehnuteľností neplánuje žiadne OpenData, čo v žiadnom prípade nie je možné vyhodnotiť ako plnenie 100%. Žiadame zreálniť v súlade s pôvodným významom tohto ukazovateľa.
• kap. 2.3, p.č.32: Možnosť externej integrácie nie je možné zamieňať s otvoreným API, a to ani z hľadiska definície otvoreného API v zákone o eGov. V súčasnosti prakticky žiadne IS neumožňujú pripojenie plne v súlade s princípmi OpenAPI. Žiadame údaj zreálniť.
• kap. 2.3, úvaha o ukazovateli 28: Skutočnosť je, že ÚPVII/Nases sa nikdy skutočne nezaujímal o to aké aplikácie s použitím OpenData / OpenAPI existujú. Žiadame do budúcnosti zlepšiť s komunikáciu s používateľmi údajov, v rámci ktorej sa dá aj zistiť odhad počtu vzniknutých aplikácií.
• kap. 2.4, p.č. 39: Tento ukazovateľ žiadame do budúcnosti založiť na objektívnejších údajoch, najmä na súlade reálne existujúcich elektronických služieb s platnými metodikami, špeciálne JDMES.
• kap. 2.5, p.č.55: Žiadame tento ukazovateľ vyfarbiť na červeno a súčasný stav v súlaed so skutočnosťou uviesť ako 0%. Samotné prijatie zákona nie je dostatočné na dosiahnutie cieľa.
• kap. 2.5, p.č.58: Ako je vo vysvetlení uvedené, VfM bola posudzovaná iba pri projektoch nad 10M Eur. Tie v súlade s ukazovateľom č.57 musia tvoriť menej ako 50% projektov – takto žiadame upraviť aj vykazovanú hodnotu.
• kap. 2.6: V štúdiách uskutočniteľnosti projektov týkajúcich sa KyB je opakovane deklarovaný zásadne neuspokojivý stav v tejto oblasti. To nie je zlučiteľné s výborným stavom vykazovaným v tomto dokumente. Žiadame MIRRI a NBÚ SR aby si ujasnili či teda stav je dobrý, zlý, resp. zaviedli zmysluplné ukazovatele, podľa ktorých bude reálne vidno súčasný stav, budú sa dať určiť konkrétne ciele a bude vidno progres v čase na základe realizovaných opatrení.
• kap. 2.7, p.č.68: Vzhľadom na pokles hodnoty tohto ukazovateľa žiadame označiť cieľ žltou farbou.
• kap. 2.7, p.č.70: Vzhľadom na nízku hodnotu ukazovateľa, ktorá je v rozpore s bežnou skúsenosťou používateľa eGov žiadame vyhodnotiť, aké iné mechanizmy autorizácie okrem KEP sú využívané v deklarovaných 89% služieb.
• kap. 2.7, p.č.71: Na základe doteraz prezentovaných údajov o stave vládneho cloudu považujeme uvedenú vyťaženosť za nereálnu. Pravdepodobne ide iba o podiel alokovaných vCPU. Žiadame údaj zreálniť.
• kap. 2.7, p.č.73: Prosíme uviesť aj hodnotu za rok 2018.
• kap. 4: V kapitole týkajúcej sa legislatívy žiadame aj vyhodnotiť stav plnenia úloh daných zákonmi a ďalšími záväznými dokumentami uvádzanými v tejto kapitole, najmä zákona o ITVS a zákona o e-Gov, zákona proti byrokracii, a prehľad o činnosti v oblasti výkladových stanovísk podľa zákona o e-Gov.
• kap. 5.1: V tejto kapitole žiadame doplniť vyhodnotenie činnosti pracovných skupín zriadených ako poradný orgán ÚPVII pre jednotlivé strategické priority NKIVS.
• kap. 5.1: Keď už je uvádzaná tabuľka Strategických priorít, bolo by vhodné vyhodnotiť stav a plnenie týchto dokumentov. Väčšina z nich totiž obsahuje podrobnejšie definované ciele a k nim aj merateľné ukazovatele. Práve takéto vyhodnotenie jednotlivých strategických priorít sa približuje hodnoteniu „programov eGovernmentu“, ktoré považujeme v Slovensko.Digital za zmysluplné, viď. aj naša Správa o stave eGovernmentu. Časť dokumentov strategických priorít nie je absolútne plnená – napr. dokument využívanie centrálnych spoločných blokov. Pre niektoré z týchto dokumentov boli už v čase ich schvaľovania známe nedostatky, kvôli ktorým mala nasledovať rýchla aktualizácia dokumentov, ktorá však absentuje – napr. dokument Komunikačná infraštruktúra.
• kap 5.2: K dokumentu Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy sme prezentovali v rámci MPK zásadné pripomienky, z ktorých viaceré neboli vyriešené a považujeme ich za relevantné doteraz. Ide najmä o mimoriadne zúžený pohľad, kedy dokument nerieši skutočný stav, výzvy a ciele informatizácie samosprávy ale v maximálnej miere sa venuje iba rozvoju systémov v rámci DEÚS. Žiadame informáciu o tomto limite zahrnúť do textu.
• kap. 5.3: Text v tejto kapitole iba informuje, čo MetaIS má obsahovať. Žiadame podstatne dopracovať informáciu o stave plnenia cieľov MetaIS. Je všeobecne známe, že niektoré jeho funkcie sú prakticky nevyužívané, napr. monitorovanie služieb.
• kap. 5.4: Keďže podstatnú časť kapitoly tvorí úvaha o KRIT, žiadame doplniť vyhodnotenie aktuálneho stavu týchto dokumentov, mieru napĺňania ich poslania a identifikované nedostatky.
• kap. 5.4: Do tejto kapitoly žiadame doplniť vyhodnotenie realizácie aj ďalších kontrolných mechanizmov ÚPVII/MIRRI voči ostatným OVM, najmä v oblasti kontroly dodržiavania štandardov ISVS a kontrolných činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
• kap. 6.1 a 6.2: Tieto kapitoly prakticky neobsahujú žiadnu informáciu o vyhodnotení súčasného stavu praktickej realizácie komponentov strategickej architektúry v zmysle NKIVS, preto žiadame takéto vyhodnotenie doplniť.
• kap. 6.3 a 6.4: Vítame zaradenie informácií o stave komponentov uvedených v týchto kapitolách a považujeme ho za informačne prínosné. Do týchto kapitol by bolo vhodné taktiež stručne uviesť ciele prevádzky jednotlivých komponentov, mieru ich naplnenia a hlavné silné/slabé stránky súčasného stavu. Taktiež žiadame doplniť informácie týkajúce sa ostatných spoločných/centrálnych modulov, napr. radi sa dozvieme detailnejšie informácie hodnotiace existenciu a plnenie cieľov MDUEDaES.
• kap. 6.3.1: Prosíme vysvetliť pokles zriadených schránok pre PO. Žiadame zaradiť informáciu o existujúcich paralelných elektronických schránkach, najmä prevádzkovaných FS SR a pláne na ich prepojenie s el. schránkami na ÚPVS.
• kap. 6.: K prezentovaným tabuľkách s hodnotami za roky 2018 a 2019 navrhujeme doplniť aj staršie údaj, napr. formou grafov.
• kap. 6.4.1: Žiadame doplniť v súlade so skutočnosťou informáciu, že zahraničný používateľ sa síce prihlási, ale nemá prístup k žiadnym službám, keďže nie je doriešené stotožnenie jeho indentity.
• kap. 7: Pre dokument Detailný akčný plán informatizácie VS žiadame doplniť informáciu o stave jeho naplnenia, a taktiež výhľade naplnenia jeho cieľov pri predpoklade úspešnej realizácie projektov, pomocou ktorých sa jeho témy podľa textu napĺňajú.
• kap. 7.3: Žiadame doplniť vyhodnotenie medzirezortného programu 0EK.
• kap. 8: V texte sú uvedené iba všeobecné informácie o jednotlivých úlohách. Žiadame doplniť ich vyhodnotenie.

6 Likes

Ty si sa asi zbláznil … :slight_smile:
Ta keď toto čo pripravili spravili do Septembra, dokedy by robili požadované úpravy ? Treba tento rok hodiť flintu do žita a všetky tieto pripomienky aplikovať v budúcoročnej správe … inak bojujeme s veternými mlynmi a to ešte mesiace po funuse. Inak krasne vidno ako napriek zmenam vlady ten uradnicky stroj sa furt točí rovnako ďalej …rovnake slovne zvraty, rovnake snahy, rovnaka nedoslednost, alebo trovnake úmysly … ale klobúk dole pred pripomienkami.

Tož, dobre si to napísal, synku. :sunglasses:

Ivan, špeciálne časť o KyB je ukážkovou haluzou. Toto je jediné “vyhodnotenie stavu”:
Capture

Kapitola je roky v stave, že sa vykazuje súlad s cieľmi a výborný stav. Pritom sa lejú desiatky miliónov do “zvyšovania bezpečnosti” a na prerokovaniach príslušných štúdií počúvame srdcervúce náreky ako je všetko v katastrofálnom stave, a že bez práve tejto investície zlí hackeri všetko pokazia (špeciálne zábavné bolo, keď takto prezentoval za FSSR ten pán Makó, ktorý je teraz stíhaný za vydieranie). Súčasne v tých štúdiách vraj absolútne nie je možné dať poriadne merateľné ukazovatele kde bude vidno súčasný stav, cieľ projektu a sledovať zlepšenie.

Už aj z takých detailov že v tejto tabulečke “celkový” počet odvrátených incidentov je menší ako tých, čo sa vyriešili sami (tie čísla sú prehodené, vymyslené, alebo čo?), vidno ako bezpečáci zvysoka kašlú na ostatný svet (v tomto prípade na vládu).

Keby bolo na mne, tak okamžite zastavím investície do KyB, keďže cieľ je splnený - pritom je veľa oblastí kde nie je a zdroje sú tam potrebnejšie. Alebo si stanovte lepšie ciele a dajte si tú námahu hovoriť k veci a zrozumiteľne.

1 Like

Pobavilo :smiley: Práve toto som si všimol ako prvé a nech som počítal akokoľvek, nevychádzalo to :smiley: Určite by bolo s tým treba niečo spraviť.

K našim pripomienkam k info. o plnení NKIVS mi volal GR sekcie ITVS:

 • že teda pripomienky čítali a akceptujú ich (vôbec že sa niekto ozval je pokrok oproti minulosti)
 • ale teraz je priorita čím skôr materiál nechať prerokovať vládou
 • takže to čo sa bude dať rýchlo doriešiť skúsia, ostatné o rok
 • ja som vysvetlil že pripomienky nemajú za cieľ ďalej dokument nafukovať, ale že stále je z neho slabo vidno kde sme, čo sa dialo minulý rok, čo sú silné/slabé/rizikové miesta eGov a čo sa bude diať ďalej
 • navrhol som aby “informácia o stave” bola živá vec, nielen formálne raz za rok spísaná - napr. mať na webe aktuálne info pre jednotlivé programy eGov (viď. naša https://sprava.slovensko.digital/programy-egovernmentu.html ) - k tomuto sme si dohodli, že si presnejšie preberieme čo by to malo byť
 • popri tom mi oznámil, že táto Rada vlády má prejsť “pod Sekciu digitálnej agendy”, čo je teda nepochopenie načo mala slúžiť a v podstate jej zrušenie pokiaľ ide o témy eGov
1 Like

Aspon ze teda slusne zavolali. :slight_smile: A vyriešia čo budú vedieť ale musí to byť čo nasjkôr dané na vládu. Neviam prečo ale evokuje to vo mne finančných poradcov niektorých inštitúcií “slúbiť viem všetko len už podpíš” :rofl: :rofl: :rofl:

dlhodobé ciele sa nedajú riešiť tak, že každých N-rokov sa kompletne vymenia ľudia (to sa nečuduj že presunú strategický nadrezortný orgán, pod nejakú sekciu ministerstva - zjavne chýbajú pri takom rozhodovaní súvislosti a historia)… to keby v podnikoch robili, tak su na tom rovnako biedne. Tam je proste architekt panom a je nim 15-20 rokov, pokiaľ nerobí kraviny a vedie si to a popri tom tlčie okoliu do hlavy strategické myšlienky … no ako toto zrealizovať v štáte ?

1 Like

Nuz tak, ze:
1.Maju byt jasne definovane co su politicke fleky a co su odborne fleky, zmenou politiky mozes menit len politicke fleky (pocet politickych flekov ma byt stabilny dohodnuty politickym spektrom na x-rokov a nie na volebne obdobie, ktore sa este moze skratit)
2. Vsetky dokumenty, rozhdonutia, ktore presahuju ramec volebneho obdobia maju byt prerokovane v parlamente aj s opoziciou a ma sa hladat viac ako nadpolovicna vacsina a maju byt verejne pripomienkovatlene verejnostou
To len ako priklady - zatial ziadna politicky vladnuca reprezentacia to nerespektuje a sprva sa “vitaz moze vsetko”