Nová obálka s červeným pruhom - úradné rozhodnutia doručované hybrindou poštou

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informatizacia/legislativa/standardy-isvs/jednotny-dizajn-manual-elektronickych-sluzieb-verejnej-spravy/

1 Like

Je to skoda. Nerozumiem preco si niekto takto strasne pridava robotu a nepouzije proste hotove CSSka ale snazi sa dizajn manual napasovat na bootstrap. https://novaobalka.sk/assets/css/custom-styles.css Aky to ma zmysel?

Prepáčte, ale www.novaobalka.sk je informačná stránka pre občanov, nevidím tam žiadne služby, ktoré by NASES niekomu poskytoval, vysvetľujú sa tam veci okolo novej obálky, čo sa v nej nachádza.

Dizajn manual sa netyka len sluzieb, v zmysle formularov, pomozem si citaciou zo 275/2006 Zakona o IS VS § 2 ods. 1 pism. s)
“elektronickou službou verejnej správy elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí”


ako aj Metodickym usmernenim č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018:
“ID-SK je metodickým usmernením pre všetkých poskytovateľov pri tvorbe nových a
súčasne pri pretváraní existujúcich elektronických služieb, …”
https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2018/05/Metodicke-usmernenie-ID-SK-publikovat.pdf

Nerozumiem Vašej otázke, čo má aký zmysel? Projekt CUD?

www.novaobalka.sk je informačná stránka, ktorá vysvetľuje verejnosti, čo dostanú v obálke, aby to bolo pre nich zrozumiteľné a prehľadné. Dizajn vychádzal z ID-SK ale nakoľko bol výsledok nie pekný pre účel, na aký je stránka určená, niektoré detaily sa upravili.

Myslim, ze @jsuchal myslel to (a aj ja si to myslim), ze naco niekto vymysla koleso, ked vsetky zdrojaky su k dispozicii. A aky to ma dovod, ze si niekto robi na svojom “custom-made” piesocku. Takto nikdy nedosiahneme jednotnost vo vizualite, co je cielom ID-SK (a myslim si, ze by to malo byt cielom kazdeho rozumneho cloveka).

Niekolko otazok
Lubor Ako by si si ty predstavoval uradny list v takejto sluzbe ? Ake alternativy spominas

S_E , akym sposobom sa to ide zavadzat, ktore urady budu posielat ? Je predstava ze to bude v nejakom horizonte povinnost ?
Akym sposobom bude bezat financovanie ? Budu to rozpoctove opatrenia voci Nases ? A co s beznou postou ? V cenniku nie je, znamena to ze ta sa neda posielat hybridne ?

Povinnosť využívanie je daná legislatívou, t.j. pre štátne rozpočtové organizácie je to povinné od 1.11. Pre ostatné organizácie je to možnosť, t.j. ak sa dohodnú s NASESom, tak budú môcť túto službu využívať.

Financovanie bude zabezpečené pre štátne rozpočtové organizácie cez štátny rozpočet, t.j. MFSR priamo na NASES. Aké rozpočtové opatrenia (RO) máte na mysli, koho RO myslíte?

co znamena povinnost ? Ako to vedia pouzit male urady, ktore dnes maju registraturu v zosite ? Ako to bude prebiehat prakticky ?

Ide o postovne, myslel ci MF podla niecoho skrati rozpocty uradov a presunie to na NASES alebo to budu musiet robit urady priamo alebo usetrene postovne im ostane ako dar od MF ?

Centrálne úradné doručovanie sa týka doručovania listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov, t.j. úradných zásielok (úradný list a doporučene s doručenkou).

Ak legislatíva upraví povinnosť aj ostatné typy zásielok, je možné CUD rozšíriť aj na tieto ďalšie typy, dnes ZoeGOV ale hovorí len o elektr.úradných dokumentoch.

Odhadom tak tretinu posty generuje MS SR, bolo to uz v nejakej pilotnej prevadzke, stvrtinu MV SR aj to ?

Neviem či naozaj nerozumiete. Občan bude tvrdiť, že mu to bolo takto doručené s pozmeneným obsahom. Keďže sa vstup neuchováva (tvrdíte že netreba uchovávať), ani nases ani prísluśný orgán verejnej moci nevie preukázať, že nedošlo k pozmeneniu obsahu rozhondutia. In dubio pro reo. Obćan je mimo obliga neviete mu preukáza’t falšovanie a pozmeňovanie obsahu.

zákon o štátnych symboloch jasne definuje:

§ 5 Štátny znak na úradných listinách
(1)
Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
(2)
Štátne orgány a ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 používajú štátny znak takto:
a)
na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo na opakované používanie je štátny znak predtlačený farebne alebo len v kresbe (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, školské vysvedčenie); to sa nevzťahuje na ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 písm. l) a m),
b)
na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.

§ 6 Štátny znak na úradných pečiatkach
Úradné pečiatky so štátnym znakom [§ 5 ods. 2 písm. b)] sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie štátneho orgánu alebo ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1, prípadne aj ich sídlo. Na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá, sa používajú okrúhle úradné pečiatky so štátnym znakom s priemerom 17 mm a 22 mm.

čo sa týka dôvere úradníka, ten môźe dôverovať lek kvalifikovanej dôveryhodnej elektronickej službe. CUD nie je kvalifikovanou dôveryhodnou službou v zmysle eIDAS.

aka je podla teba alternativa s ktorou by si bol spokojny ?

Čo sa viem, tak NASES bude mať na CUD zabezpečené financovanie v rozpočte, otázka zúčtovania voči inštitúciám je asi otázka na MFSR.

Prepáčte, ale hovoríte slová, ktoré som nepísal. CUD nijako nemení dnešné procesy, práve naopak ich robí transparentnými.

Úrad, ktorý vydáva rozhodnutie ho vytvára v elektronickej podobe a posiela elektronickou úradnou správou na UPVS, kde sa zabezpečuje prostredníctvom poštového podniku vytvorenie listinného rovnopisu EUD.
Celý proces od OVM až po doručenie poštovou doručovateľkou je verifikovateľný.

Dnes predsa úradník si vytlačí list, vloží ho do obálky. Rovnako, ako občan neviete, čo Vám do obálky dal? Ako vie ktokoľvek čo mu tam dal úradník do obálky? Proste nevie.
Pri CUD viete veľmi presne, nakoľko systémy štandardne veci logujú, tak ako pri UPVS.

Ak si úrad niečo ukladá u seba alebo kdekoľvek inak, je to v jeho kompetencii, to ale nevie NASES ovplyvniť, zrejme to robí tak aj dnes pri elektronickom doručovaní, rovnako pri listinnom doručovaní. Nerozumiem, čo to má spoločné s CUD, či si niekto bude falšovať svoje dokumenty. Predsa v prípade rozporu rozhoduje súd, tak ako dnes.

NASES nemá dôvod si niečo ukladať, pokiaľ to nie je potrebné.

1 Like

Viete, môže byť CUD dôveryhodná elektronická služba, ked sa doručuje listinný dokument?

A dnes dôveruje úradník listinnému dokumentu, aj keď to nie je dôveryhodná služba podľa eIDAS. A spolieha sa na podpis a pečiatku, aj ked nikdy toho, kto vydal ten dokument nevidel, nevidel ani jeho podpis, ani ako má vyzerať pečiatka, spolieha sa na to, že je to v poriadku. Vie si overiť ten dokument tak, že proste zavolá tomu úradníkovi, čo vydával ten dokument a ten mu prípadne vie poslať informáciu alebo aj samotný dokument. Toto isté proste platí aj dnes, nič sa nezmenilo.

Viete, neviem kam smerujete, papierový dokument vždy môže byť spochybniteľný, neviem či je účelné dalej investovať technológie do zdokonaľovania papierového výstupu, ako požadujete vy, alebo naozaj búrať bariéry pre elektronický svet a tak motivovať úradníkov a aj občanov. To je cieľ aj CUD.

Termín zapojenia do Centrálneho listinného doručovania si určujú inštitúcie, NASES im dáva maximálne možnú súčinnosť. Jednotlivé organizácie pristupujú k tomuto projektu veľmi vážne, ale s ohľadom na to, že má dopady na každého úradníka, ktorý vydáva úradné listy, žiadna inštitúcia to nechce podceniť.

V rámci NASES majú možnosť inštitúcie riešiť testovanie celého end-to-end procesu a to aj využívajú. Povinnosť posielať majú až od 1.11.2018, teda ako si to rozvrhnú, je na nich.

v zákone o eGOV je to napísané veľmi presne:
§ 31a (1) Orgán verejnej moci za podmienok podľa odsekov 11 a 12 odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci. Vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu zabezpečí správca modulu elektronického doručovania vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 2.

§ 60f (4) Orgány verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou, sú povinné postupovať podľa § 31a ods. 1 najneskôr od 1. novembra 2018.