Digitálna dekáda a digitálny kompas 2030

EK zverejnila rozsiahly report o stave Digitálnej dekády v EÚ, aj s osobitnými správami o členských štátoch.

Slovensko zaostáva v základných digitálnych zručnostiach aj pokročilých digitálnych zručnostiach (IKT špecialisti) - v zmysle dosiahnuteľnosti cieľa 2030, pričom Slovensko si stanovilo nižší cieľ ako EÚ. Slovensko zaostáva v gigabitovej konektivite, intenzite využitia digitálnych technológií v podnikoch (AI, IoT, cloud, kvantové technológie, polovodiče).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3602
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/report-state-digital-decade-2024
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2024-implementation-and-perspective
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2024-country-reports

Máme Stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI. Pekne napísané, ale celkovo fiasko - nevidno zlepšenie. Máme Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska, Vnútroštátny plán digitálnej dekády SR. Je tam všetko, ale toto malo byť napísané pred dvoma rokmi a teraz sa mali robiť opatrenia. Obávam sa, že to bude veľké fiasko.

Máme kurikulárnu reformu, Národnú stratégiu digitálnych zručností, zákon o vzdelávaní dospelých. Ale dovolím si predpovedať, že zmena v digitálnych zručnostiach do roku 2030 nebude viditeľná. Veď absolventi ZŠ sú po 9 rokoch, SŠ po 4 rokoch, VŠ po 3-6 rokoch. Musíme okamžite urobiť zmeny v SŠ, VŠ, CŽV. Cieľ 2030 pre IKT špecialistov zjednodušene znamená dvojnásobnú kapacitu SŠ a VŠ v odboroch skupiny IKT.

1 Like