Informacny system vystavby - ISV

Btw. z ministerstva mi odpovedali, že aktuálna viazanosť ponuky je do 30.6.2018.

1 Like

Včera bola štúdia ISV predložená na schválenie “per rollam” riadiacemu výboru PO7 OPII.
Štúdia sa od decembra nezmenila. ÚHP k nej dalo negatívne stanovisko. Naše je tiež známe.

Dostalo sa k nám:

Vážení členovia riadiaceho výboru, vážení pozorovatelia,

v mene predsedu Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Ing. Petra Pellegriniho - podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, si Vám v prílohe v súlade s čl. 6, ods. 9 Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, dovoľujeme na vyjadrenie zaslať:

 • Zámer národného projektu Informačný systém výstavby - žiadateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, vrátane Štúdie uskutočniteľnosti.
 • Zároveň Vám predkladáme na vedomie návrh vyzvania.

Dovoľujeme si Vás požiadať na základe písomnej žiadosti žiadateľa Ministerstva dopravy a výstavby SR (príloha emailu) o vyjadrenie súhlasného/nesúhlasného/zdržania sa stanoviska k zámeru národného projektu „Informačný systém výstavby“ a jeho možného financovania v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII v predloženej podobe štúdie uskutočniteľnosti. Pre informáciu uvádzame, že znenie štúdie uskutočniteľnosti v prílohe je totožné s už predloženým znením štúdie uskutočniteľnosti zo zasadnutia Riadiaceho výboru PO7 OPII, ktoré sa konalo dňa 12.12.2017.

Niekomu chyba koza na tvari

Procesy bežia ďalej. Ak politik čosi vyhlási a “zabudne” urobiť procesný úkon ako je vydanie rozhodnutia alebo niečo podobné, tak podriadené zložky pracujú ďalej podľa povodneho popisu procesu.
Takže … ako sa správne procesne “zastavuje” projekt ? Ak niekto viete, poraďte prosím pánu Ersekovi…

Jedna možnosť je, že teraz sa štúdia neschváli, čo bude aj dôvod na zrušenie VO, keďže minister bude mať papier s odmietnutím poskytnúť eurofondy na jeho realizáciu.

1 Like

UHP napina svaly.

1 Like

Keď si človek pozrie toto: http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1908890_stat-meni-stavebny-zakon-to-na-co-sme-boli-roky-zvyknuti-razom-prestane-platit, tak už fakt nevie, čo si má myslieť. Čiže na jednej strane sa ide rušiť projekt (čo je podľa mňa správne), lebo sa nebudú meniť procesy, a na druhej strane ministerstvo hovorí, že v roku 2020 už bude platiť nový zákon, ktorý zásadne zmení procesy pri stavebnom konaní. To som teda zvedavý, ako bude v tom roku 2020 (ak by ten zákon naozaj bol) vyzerať IT podpora novým procesom

1 Like

Samozrejme taky kvalitny IT system musi vediet bez problemov absorbovat akekolvek zmeny procesov, zakonov a konani. :laughing: Tu som nakreslil jeho model tried. Myslím, že by sa dal nasadiť úplne všade.


UML diagram tiež úplnou náhodou vyzerá ako kufrík.

2 Likes

to len ukazuje ze oddelenie na tvorbu zakona je uplne ine ako to co vypisuje obstarko na softver … a najskor ani vobec im dodnes nedoslo ze to spolu suvisi …

Ako bude vyzerat? Tak ako dnes, nijako, tak ako dnes nemaju ziaden IS, tak ani v roku 2020 nebudu mat ziaden, teda budu robit rovnako ako doteraz rucne, na opaieri a v exceli,

Zápis z hlasovania RO o ISV: Zaznam III per rollam RV PO7 OPII_2602_0503_2018.pdf (1.0 MB)
Všetci boli proti, alebo sa zdržali hlasovania, iba “biznis” bol za - ITAS a PPP.

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informacny-system-vystavby-riadiaci-vybor-neschvalil/index.html

„Všetci zástupcovia úradu podpredsedu vlády hlasovali proti. IS výstavby tak, ako je navrhnutý, nereaguje na potreby praxe. Ak by mal byť znova predložený na schválenie, bude treba dopracovať a v niektorých častiach úplne prepracovať štúdiu uskutočniteľnosti,“ povedal podpredseda vlády a predseda riadiaceho výboru Peter Pellegrini.

3 Likes

Grande finale: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/377965

Zmluva/časť nebola pridelená - Iné dôvody (ukončenie konania)

Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
z nasledovných dôvodov:

 • v priebehu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajúce v neschválení zámeru "ISV - Informačný systém výstavby (ďalej len “národný projekt”) zo strany Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len “RVPO 7 OPII”), ktorý nám túto skutočnosť oznámil listom Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len “podpredseda vlády”),
 • s tým nadväzujúcu podstatnú zmenu okolností vo vzťahu k financovaniu národného projektu, nakoľko v čase vyhlásenia verejného obstarávania verejný obstarávateľ počítal so spolufinancovaním projektu z prostriedkov Európskej únie, čo uviedol aj v samotnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oddiele III, časti III.1.2) a nadviazal na uvedenú skutočnosť aj výhradné právo verejného obstarávateľa nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nebude schválená zmluva o NFP (nenávratný finančný príspevok) v zmysle bodu 32.7 Súťažných podkladov, z prostriedkov Európskej únie.

Verejný obstarávateľ vykonal s náležitou starostlivosťou všetky úkony potrebné na schválenie zámeru zo strany RVPO 7 OPII a štúdie uskutočniteľnosti národného projektu v zmysle požiadaviek:

 • vypracovanie reformného zámeru Kvalitné a efektívne riadenie výstavby,
 • vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a jej konzultácia so Sprostredkovateľským orgánom OPII a všetkými povinnými osobami,
 • zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti na pripomienkovanie a vysporiadanie sa s pripomienkami,
 • verejné predstavenie národného projektu a predloženie štúdie uskutočniteľnosti na schválenie RVOP 7 OPII.
  RVPO 7 OPII procedúrou per rolam neschválil zámer národného projektu vrátane Štúdie uskutočniteľnosti. Následne podpredseda vlády listom, ktorý bol doručený dňa 13.03.2018 písomne potvrdil túto skutočnosť ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ak verejný obstarávateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na financovanie celého projektu zo svojho rozpočtu a ani nemôže počítať s financovaním z prostriedkov EÚ, tak ako predpokladal pri vyhlasovaní verejného obstarávania, nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby pokračoval vo verejnom obstarávaní a uzatvoril zmluvu, ktorá nie je finančne krytá.
V oddiele VI, časti VI.3) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 32.7 Súťažných podkladoch si verejný obstarávate vyhradil právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nebude schválená zmluva o NFP.
S ohľadom na dodržanie princípu transparentnosti zakotvenom v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, všetky postupné kroky vykonané zo strany verejného obstarávateľa vedúce k schváleniu zámeru a list podpredsedu vlády budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Pre zabezpečenie pôvodného predmetu zákazky, nebude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
Zákazka bola zameraná na sociálne aspekty.

3 Likes

Zároveň na ÚVO pribudli viaceré dokumenty k tejto zákazke. Najzaujímavejším je Zápisnica o vyhodnotení ponúk.

Pripomeňme si ako to v r.2015 vyzeralo:

Ceny za celé dielo + 60 mesiacov podpora, Eur s DPH:
PHZ: 44 700 000 Eur bez DPH - to je 53 640 000 Eur s DPH
uchádzač - úvodná cena - pomer voči PHZ - cena po aukcii - zníženie ceny v aukcii
Datalan  - 42 991 890 -  80,1%    -   42 450 000 - 1,2%
Asseco CE - 42 061 200 -  78,4%    -   41 880 000 - 0,4% 
Allexis  - 53 036 507 -   1,1%    -   42 120 000 - 20,6%

Ceny za expertov, úvodná ponuka/po aukcii, ČD Eur s DPH:
uchádzač  - konzultant - architekt -prj.manažér-programátor-špecialista- tester - serv.technik
Datalan  -    960 -    840 -    960 -    780 -    600 -   600 -   600
Assecco CE -  1440/840 - 1920/1020 - 2400/960 - 1200/840 - 1200/960 - 960/720 - 1440/600
Allexis  -    840 -    960 -    960 -    840 -  840/600 - 780/600 - 840/600

Nad tým zopár úvah:

 • pomocou aukcie sa dosiahlo zníženie najlepšej celkovej ceny o 0,4% = aukcie nefungujú
 • rozdiel v ponukovej cene dvoch najlacnejších ponúk je 1,7% oproti PHZ, pritom rozdiel v jednotkových cenách ich expertov je aj viac ako 100% = minimálna pravdepodobnosť že toto vzniklo náhodne
 • počas aukcie Asseco CE znížilo jednotkové ceny expertov o 20% až 60%, pritom celková cena klesla iba o 0,4% = ceny expertov sú náhodné, výsledná cena sa vyrátava ináč

Myslím že toto obdobie sa raz bude nazývať “magický realizmus informatizácie”.

4 Likes

K tej poslednej vete, nekrič hop kým ti nepreskočí, či ako sa to hovorí :slight_smile:

1 Like

Zaujme ešte fakt, že za zrušený projekt hlasovali dvaja členovia komisie pre schvaľovanie eurofondov na IT – prezident firemnej organizácie IT Asociácia Slovenska Emil Fitoš a prezident združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván.

vies ako sa ratala ta cena?

cize dobre tomu rozumiem, ze napr. PM isiel z 2400,- EUR s DPH/MD na 960,- EUR s DPH/MD

Ale sak kde inde mohol uberal ked sa na to kukneme logicky…ci?

Nový plán pre ISV: Nový systém Registre ISV