Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO)

Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16974 - DOS

Dôvody na úpravy
Uveďte dôvody: Zmena časového harmonogramu realizácie diela a s tým súvisiaca zmena termínov fakturácie jednotlivých aktivít
Odôvodnenie: Posun ukončenia hlavných aktivít projektu z dôvodu neukončenia legislatívneho procesu prijatia zákona o základných identifikátoroch fyzických osôb

Príslušný dodatok k zmluve: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2704047&l=sk

Z harmonogramu vidno, že v r.2016 sa v projekte nič nedialo. IS IFO je klasický príklad prečo by IS nemal byť implementovaný skôr, ako platný legislatívny stav umožňuje jeho prevádzku.

2 posts were split to a new topic: Register fyzickych osob

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/453576?

VII.2.1)Opis úprav

Zmena časového harmonogramu realizácie projektu

VII.2.2)Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať

Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Zmena časového rámca projektu a jeho ukončenie k 31.03.2021 z dôvodu, že zákon o základných identifikátoroch fyzických osôb zatiaľ nebol prijatý a nenadobudol účinnosť.