DCOM 7 mesiacov nedoručil obciam správy!

Obvykle nepoužívam výkričníky, ale toto je fakt veľké zlyhanie.
Používateľom DCOM (obciam) dnes bol zaslaný oznam, že v období november 2017 - máj 2018 sa im niektoré správy neprenášali zo schránky ÚPVS do DCOM. Obce (ktoré sa spoľahli na DCOM) takto správy nenašli, tie sa však aj tak považujú za doručené, lehoty uplynuli…

Teraz DEUS obciam odporúča využiť inštitút neúčinnosti elektronického doručovania. ÚPVII k tomu dalo aj výklad (už podľa §56b môže), že obce sa spoľahli na “nadrezortný IS zriadený zo zákona” (DCOM) a keďže im niektoré správy došli, nemali ako tušiť že zopár správ nedošlo a pre “veľký objem správ” nie je možné predpokladať že si ich budú kontrolovať ručne.

Chybu spôsobilo “enormné a vopred nepredpokladateľné preťaženie komunikačného rozhrania medzi IS DCOM a ÚPVS”. Kedže “došlo k zlyhaniu informačných systémov na strane štátu”, tak to vyzerá, že skrátka nikto za nič nemôže. :-1:


List:
From: DCOM CallCentrum [mailto:callcentrum@dcom.sk]
Sent: Tuesday, June 12, 2018 10:24 AM
Subject: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV IS DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,

ako sme Vás už informovali 29.05.2018 prostredníctvom oznamu, ktorý nájdete uložený aj v Báze znalostí, v uplynulom období sme zaznamenali technické problémy pri sťahovaní elektronických správ z eDesk schránky ÚPVS (www.slovensko.sk) do informačného systému DCOM. Predpoklad, že sa Vám koncom mája postupne objavia v ePodateľni IS DCOM aj staršie správy (avšak s aktuálnym dátumom doručenia) sa postupne naplnil.

Správy, ktoré Vám iné orgány verejnej moci doručovali v období novembra 2017 až mája 2018 tak máte z dôvodu preťaženia komunikačného rozhrania medzi IS DCOM a ÚPVS k dispozícií až v tomto období.

V zmysle zákona o eGovernmente sa tieto správy považujú za doručené momentom ich prijatia Vašou schránkou ÚPVS bez ohľadu na to, kedy boli tieto správy reálne stiahnuté do IS DCOM. Technická chyba komunikačného rozhrania medzi systémami tak mohla mať vo veľa z týchto prípadov za následok zmeškanie zákonných lehôt k uskutočneniu rôznych právnych úkonov, týkajúcich sa napríklad exekútorov, súdov či iných orgánov verejnej moci.

Uvedený technický problém je v tomto období už odstránený, a všetky správy sa do ePodateľne IS DCOM sťahujú tak, ako pred vznikom tohto problému.

Aj napriek odstráneniu technického problému Vám odporúčame, aby ste sa vo vlastnom záujme za obec – či už prostredníctvom starostu, alebo ním povereného zamestnanca, prihlásili a informovali priamo v eDesk schránke obce na ÚPVS (www.slovensko.sk) o stave a obsahu doručených správ. Týmto predídete prípadnému uplynutiu lehôt pri doručovaní.

Vzhľadom k skutočnosti, že používatelia IS DCOM nie vlastnou vinou nemohli zaslané úradné správy v ePodateľni IS DCOM prevziať, by bolo nespravodlivé, aby boli zaviazaní právnymi dôsledkami plynúcimi z ich faktického doručenia, ktoré v zmysle zákona o eGovernmente nastalo.

Zákon o eGovernmente preto pozná aj také okolnosti, kedy môže byť elektronické doručovanie neúčinné. Práve v prípade správ, ktoré Vám boli do ePodateľne IS DCOM stiahnuté oneskorene z dôvodu Vami nespôsobeného technického problému, je možné tento inštitút využiť. Správnosť takéhoto postupu nám potvrdil aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s ktorým sme ho v uplynulom období konzultovali.

Popri zintenzívnenej individuálnej právnej podpore, ktorú Vám od konca mája 2018 zabezpečujeme, Vám teraz ponúkame aj presný návod spolu so všetkými potrebnými podkladmi a vzorom samotného návrhu, prostredníctvom ktorého môžete podať návrh na rozhodnutie o neúčinnosti horeuvedených elektronických úradných správ, pri ktorých ste mohli takto zmeškať lehotu.

Za týmto účelom sme pre Vás pripravili vzor Návrhu na určenie neúčinnosti elektronického doručenia elektronickej úradnej správy, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať tomu orgánu verejnej moci, ktorý Vám doručoval predmetnú elektronickú úradnú správu (kde ste zmeškali lehotu). Toto podanie je nevyhnutné urobiť najneskôr do 13.6.2018. Ako prílohy (dôkazy) tohto návrhu si Vám v Báze znalostí, v sekcii Právnik radí, dovoľujeme sprístupniť nasledovné dokumenty:

-Žiadosť združenia DEUS o vyjadrenie k uplatneniu ustanovenia o neúčinnosti elektronického doručenia zo dňa 8. 6. 2018, a
-Výklad niektorých podmienok použitia § 33 zákona o eGovernmente Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zo dňa 11. 6. 2018.

K vyplneniu a odoslaniu uvedeného návrhu elektronicky sme Vám pripravili Návod ako vyplniť a odoslať Návrh na určenie neúčinnosti elektronického doručenia elektronickej úradnej správy prostredníctvom IS DCOM, rovnako tak zverejnený v Báze znalostí, v sekcii Právnik radí.

POZOR: V prípade ak ste identifikovali viac ako jednu elektronickú úradnú správu po lehote, je potrebné podať Návrh na určenie neúčinnosti elektronického doručenia pre každú takúto elektronickú úradnú správu zvlášť, teda každému odosielateľovi osobitne.

V prípade potreby sú Vám počas pracovnej doby pri všetkých krokoch k dispozícií naši konzultanti:
Anton Jánoš, 0907 844 334
Ivan Rovňan, 0903 787 205

Záverom si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ak evidujete elektronické úradné správy po lehote a tento postup neuskutočníte v termíne, ktorý platí pre podanie Návrhu na určenie neúčinnosti elektronického doručenia elektronickej úradnej správy, zbavujete sa tak možnosti uplatniť svoje práva účastníka konania.

S pozdravom
DCOM tím


Dokumenty:
Žiadosť združenia DEUS o vyjadrenie k uplatneniu ustanovenia o neúčinnos…pdf (140.8 KB)
Výklad niektorých podmienok použitia § 33 zákona o eGovernmente ÚPVII zo…pdf (257.6 KB)
VZOR_Návrh na určenie neúčinnosti elektronického doručenia elektronickej…docx (29.3 KB)
Návod ako vyplniť a odoslať Návrh na určenie neúčinnosti elektronického …pdf (379.5 KB)

3 Likes

@anton.janos tomuto nerozumiem ani za mak. Ako sa mohlo stat, ze len niektore spravy sa nepodarilo prevziat z UPVS?

V govboxe to napr. robime tak, ze pokial spravu vidim na strane UPVS a nemam ju lokalne tak okamzite sa pusta separatny stahovaci job a ten tam bude svietit az kym sa to nepodari stiahnut. Keby to kdekolvek padlo, tak nam do par minut kricia alerty co tam mame.

1 Like

zvláštne že na stránke DCOM o tomto nie je ani zmienka :smiley:

Vážení zástupcovia Slovensko.digital,

dovoľte mi v tejto veci zareagovať za združenie DEUS:

„K vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou. Technický problém pri sťahovaní správ z ÚPVS do IS DCOM sa za obdobie november 2017 až máj 2018 dotkol 0,5 % správ. Zvyšných 99,5 % správ bolo stiahnutých korektne. Problém sme odstránili a v systéme momentálne neevidujeme žiadne nové upozornenia v tejto veci.

Dôvodom nesťahovania správ bolo enormné a vopred nepredpokladané preťaženie komunikačného rozhrania medzi IS DCOM a ÚPVS, dôsledkom čoho bolo, že niektoré elektronické správy neboli stiahnuté do IS DCOM. Pre tieto nestiahnuté správy sa automaticky spúšťa samostatný proces, ktorý sa ich mimo bežného procesu snaží opätovne stiahnuť. Neobvyklou kombináciou technických chýb neboli tieto správy dodatočne stiahnuté, a súčasne aj monitoring tohto procesu nepracoval korektne.

Nepredvídateľné technické výpadky sú žiaľ súčasťou prevádzky akýchkoľvek informačných systémov, a preto je potrebná aktívna podpora a poskytovanie súčinnosti ich používateľom. Po zistení tohto problému sme proaktívne kontaktovali všetky dotknuté obce a mestá, a poskytli im podporu a právnu pomoc. Tento objektívny stav sme prediskutovali s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý potvrdil možnosť aplikácie neúčinnosti doručenia elektronickej úradnej správy v zmysle zákona o eGovernmente. Na základe uvedeného sme dotknutým obciam a mestám vypracovali návrh na určenie neúčinnosti doručenia elektronickej úradnej správy, poskytli sme im podrobný návod ako ho podať, a zároveň sme pre tento proces zabezpečili potrebné podklady. Okrem uvedeného, CallCentrum DCOM aktívne komunikovalo s dotknutými obcami a mestami v tejto veci.

Máme za to, že DEUS svojim používateľom systému poskytol maximálnu súčinnosť pri náprave vzniknutého stavu. Naďalej sme všetkým obciam a mestám využívajúcich IS DCOM k dispozícii, a môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Na záver si dovoľujeme dodať, že DEUS otvoril rokovanie s konzorciom dodávateľov vo veci ich zodpovednosti za túto situáciu.“

2 Likes

…kto je zodpovedny za prevadzku a jej monitoring, DEUS alebo dodavatel riesenia alebo iny treti subjekt? dakujem za info…

Som rád že tu s nami komunikujete, ďakujem.
Áno, výpadkom sa nedá úplne vyhnúť, najmä v komplexných systémoch. Ale priznám sa, na tejto celej veci je zatiaľ? niekoľko vecí ozaj ťažko uveriteľných.

Najmä že by si takýto problém 7 mesiacov nikto nevšimol. Ani chýbajúce správy, ani nekorektné správanie monitoringu. Veď ak išlo o “preťaženie”, tak práveže bola príslušná funkčnosť o to podrobnejšie monitorovaná, či nie? Obce si taktiež nič nevšimli? Pokiaľ viem, aspoň niektoré z nich pracujú aj priamo so schránkou na ÚPVS, po celý ten čas žiadna obec nezistila nezrovnalosť a neupozornila DEUS na ňu?

Druhý problém je argumentácia “enormným a nepredpokladateľným preťažením”. Povedzme, že deklarovaných spolu prijatých 675000 správ bolo všetko za obdobie november-máj - to vychádza na priemerne 3200 správ za deň, resp. pri 1000 pripojených subjektoch (zhruba toľko som napočítal na stránke DEUS, z projektových materiálov si pamätám tuším 1500), je to priemerne 3,2 správy pre jednu obec za deň. Toto má byť akože kapacita s ktorou sa nerátalo? A ďalej, viem si predstaviť že preťaženie nastane nepredpokladane - viď. napr. Nases minulú jeseň - ale nemôže “nepredpokladateľne” trvať mesiace.

4 Likes

Zatiaľ o téme písalo zive.sk a Aktuality

K dodatočným otázkam za združenie DEUS uvádzame:

„Ako sme už uviedli, k vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou a aj naďalej budeme obciam a mestám poskytovať plnú podporu.

Na otázku prečo sa na uvedené prišlo až s odstupom času uvádzame:
V dôsledku enormného a nepredpokladaného preťaženia komunikačného rozhrania medzi IS DCOM a ÚPVS systém niektoré správy preberal a niektoré naopak nepreberal, v dôsledku čoho sa ale navonok javil ako funkčný.

Podľa aktuálnej komunikácie s dotknutými obcami a mestami je potrebné uviesť, že ide o 4 dodatočne stiahnuté správy, kde bolo potrebné konať v tejto súvislosti.

Na tomto mieste je potrebné poukázať na skutočnosť, že IS DCOM k dnešnému dňu prebral viac ako 675 tisíc elektronických úradných správ.“

len poznamka.
Opakovanie tlacoveho vyhlasenia nepridava ziadnu uzitocnu infofrmaciu. Krizova komunikacia by mala byt racionalnejsia.

Pre cast technickej verejnosti veta "V dôsledku enormného a nepredpokladaného preťaženia komunikačného rozhrania " nedava zmysel, predpokladany pocet je radovo vacsi. Popis co sa stalo naozaj by pomohlo vecnej technickej diskusii.

Druha strana je u novinarov doslo k takej slovenskej hyperbolickej reakcii a ani expert illek sa nesnazil ju trochu tlmit. Pravda je taka ze IT zlyhava a bude zlyhavat. A vsade na svete.
A to ze na toto zlyhanie sa prislo po pol roku hovori o dvoch veciach, jedna je ze kontrolne mechanizmy boli podcenene ale zaroven to hovori ze sa nestalo nic vazne, inak by sa na to prislo skor. ked doslo k zahlteniu pri socialnej poistovni tak to vedeli vsetci hned.

A ciste z manazerskeho pohladu, na kriticke casti je potrebne mat viacero kontrolnych mechanizmov, napriklad tu keby sa porovnali logy na strane schranok, kolko sprav prislo a na strane DEUS kolko ich prebrali tak by to nasli skor. Ale nehavarovala sonda za 500 mil, ovela dolezitejsie je nastavit kontrolu aby taketo chyby vedela objavit v buducnosti. A bud investovat dalsie desiatky milionov do paralelneho systemu ako v leteckej doprave alebo sa zmierit s tym ze sa objavia chyby aj v buducnosti. A to ze nevieme ake, to je realita.

3 Likes

Ok viac by pomohlo par informacii o tom ake technicke problemy sposobili tuto z pravneho hladiska absurdnu situaciu kedy je verejnost nutena pouzivat takyto nespolahlivy system prenosu sprav. Ako sa portal javil, dostavali nejake chybove hlasenia alebo nieco co by aj nam ostatnym problem osvetlilo.
Je zbytocne teraz pisat ze system bol od svojho zaciatku navrhnuty neefektivne a ze ani dalsie a dalsie pridavanie zeleza tu nepomoze.
Stiahnutie 670 tisic sprav predsa nemoze polozit statny portal. Komunikacia cez tento portal je napriklad u advokatov povinna (RESS) - stat im to prikazal zakonom.
Chudaci dodavaetlia DEUS dorucili co im portal dal… Co mhli viac robit? ako zistit ze nemaju to co maju mat ked maju k dispozicii sluzby ktore im portal poskytol? Mali taku moznost?
A tento portal vykazuje taku obrovsku nespolahlivost, ze nie je mozne sa na tento dorucovaci sposob spoliehat.
Funkcionalita sluzieb upvs je postavena tak, ze neexistuje ziadny efektivny sposob ako zistit ci mam stiahnute vsetky spravy, ktore mi boli do schranky dorucene, resp. mi mali byt dorucene kedze uz som potvrdil notifikaciu. Funkcionalita pre spolahlive stahovanie vratane kontrloly (celkovej za obdobie, podla roznych parametrov a pod.) je absolutne nedostatocna. Po polroku stahovania nemame ziadnu istotu ze sme stiahli vsetko riadne, kontrola cez web rozhranie je mozna len do urciteho mnozstva sprav v schranke a iny spolahlivy sposob neexistuje.
Je jasne ze kazdy z nas si vytvori nejaky postup aby si kontroloval ci ma vsetko stiahnute. Ale to nema byt o tom ze my budeme zapajat vlastnu tvorivost, ale o tom ze portal ktory sa cestou legislativy pasuje na jediny predpisany komunikacny system - musi nam sam poskytovat funkcionalitu aby kazdy kto ho pouziva mal vzdy a kedykolvek moznost si zavolanim jednoduchej a efektivne napisanej funkcie zistit co mu prislo ci to ma riadne stiahnute a to tak ze kedykolvek. A hlavne ze tento portal musi byt spolahlivy. Nemoze pracovat ako napr. vcera ci predvcerom vecer, ze 20 sprav za 5 minut. Pred par mozno dvatri tyzdne do zadu notifikacie sprav potvrdene v jeden den a spravy dorucene az obden. A to ako citam tento prispevok ani netusime ci nam za tento rok vobec boli dorucene vsetky spravy. Prekladanie sprav z jednej zlozky do druhej je dlhsie ako samotne stiahnutie a neni istota ze sa vykonalo…
Ako ma s takym to systemom pracovat advokat kde ide o same terminy. Ked mu po potvrdeni notifikacie pride sprava o dva dni. On ma na cely ukon 5 dni a 2 mu odkusne portal!!!
Kym v “starom” svete v piatok pred zavretim posty podal zasielku a mal istotu ze dokmument odoslal, teraz mu mame doporucit co ? aby ho uz radsej poslal dva dni skor, lebo neni istota ze portal nebude zase pretazeny?
Mas pravdu ze IT zlyhavat bude ale povedat ze sa vlastne nic nestalo - to je odvazne tvrdenie. V takom RESSe bezia tisice sudnych procesov, kde jedna “potentovana” dorucenka zohrava velku ulohu a ze mozno v tychto pravnych sporoch chyba mnozstvo dokazov, lebo jednoducho neboli dorucene a teda ani predlozene sudu. A tieto spory sa povlecu a niekam sa dovlecu a potom sa mozno ukaze ze sa nic nestalo, alebo stalo.
Iba mozno by bolo dobre ak by napr. stat sa dal pre tento pripad poistit a rucil za skody ktore sposobil tym ze zakonom nanutil advokatovi system, ktory ho pripravil o peniaze napr. tym ze mu nieco dorucil neskoro alebo vobec nedorucil.
Ak ma portal dorucovaci system na ktory sa ma zakon spolahnut tak musi mat taku funkcionalitu aby to bolo mozne. Je jasne ze je to velmi zatazeny asynchronny system, ale od tade po tade…

neda sa nesuhlasit:) ale to hovoris o slovensko.sk. a to ze stat tlacil na povinne dorucovanie.
ale tu ide o iny IS a hodnotenie by som cakal profesionalnejsie. neviem nic o detailoch ale expertny odhad :slight_smile: je ze v novembri po problemoch na upvs sa zmenilo spravanie konektoru a raz za cas sa sprava nepreniesla spravne. jasne je to chyba ale nevyzera to na problem dizajnu technologie, skor je to naozaj chyba v kode a nenaslo sa to pri testovani. alebo to nikto netestoval po zmenach na upvs. vyhlasit to za megapruser pretoze to je dnes in ?

Ok, z mojej vlastnej skusenosti predpokladam ze sa jedna problem slovensko.sk. Mozno sa mylim, uvazoval som tak ze dodavatelia DEUS pouzivaju pre stahovanie sprav rovnake funkcie pre integraciu ako my ostatni. A tam nam portal skutocne nic moc neposkytuje a aj to co poskytuje je problemove a to nie nahodne ale skoro denne riesime problemy s dorucovanim, prekladanim sprav do zlozky, niekolko krat sa zopakovalo ze po potvrdeni notiofikacie spravy prisli oneskorene, ze spravu sme stiahli ale prilohy neboli k dispozicii, pricom volanie funkcie prebehlo bez chyby. Takto nemoze system kontrolnych funkcii vyzerat. Chybu nezachytis, ked ju zahlasis potrebujes dodat cely soap.
A kedze stahujeme tisicky sprav musime si pre pripad chyb na ktore prideme a reklamacii od nasich klientov ukladat kompletne volania - lebo co keby. To su obrovske mnozstva dat co musime spravovat zbytocne spravovat - to nas stoji peniaze. Mozno ak niekto stahuje denne par sprav resp. par desiatok, ze ten system sa mu javi OK.
Preto som napisal ze co si chcu na dodavateloch zobrat ak dodavatelia maju k dispozicii taky obmedzeny rozsah funkcii, ktore funguju tak ako funguju a kontrolne funkcie ktore mozu dat informaciu o skutocnom stave neexistuju. Ak oni pouzili rovnake integracne funkcie ako pouzivame my a funguje im to tak ako nam - s rovnakymi problemami skoro na dennej baze, nehovoriac o vypadkoch vpn a castom vypinani portalu, tak co si kto na nich chce zobrat mi nie je jasne. megapruser to je silne slovo ale doplnenie funkcionality o prakticke funkcie ktore zefektivnia stahovanie sprav s ohladom na dnesne skusenosti (myslim v tejto dobe nam zname, ktore v case navrhu zname neboli) a navrhnutie novych funkcii, ktorymi si zistime priamo na portali co nam prislo, kedy v akom slede a pod., je nutne.

1 Like

Keď už som ten expert, tak ešte jeden kritický pohľad.
Aj argumentácia ÚPVII k možnosti aplikovať neúčinnosť doručovania je v niektorých bodoch čudná:

  • “Zastávame názor, že v prípade adresáta, ktorým je OVM, zohráva zásadnú úlohu aj objem prijímaných elektronických správ” - Čo má objem správ spoločné s tým že ide o OVM? (Ináč “objem” správ je počet krát veľkosť? A aký bol pri tých problémových?) Chce sa tým povedať, že OVM má spravidla veľa správ? Alebo veľkých správ? Je (priemerne) 3,2 správy za deň veľa? Toto majú firmy aktívne komunikujúce s VS predsa bežne. Vie DEUS zverejniť počty správ v schránkach konkrétne pre jednotlivé obce (máme radi OpenData)?

  • “…to však OVM stavia do pozície, v ktorej musí nevyhnutne na preberanie správ využívať informačné technológie, keďže “manuálne” preberanie … je spojená s mimoriadnou náročnosťou” - Prečo to takto ÚPVII paušalizuje? Naopak za vysoko pravdepodobné pokladám že veľké OVM - tu veľké obce - majú oveľa viac správ ako malé. Koľko “už” je správ kedy sa dá hovoriť o “nevyhnutnosti” automatizovaného preberania? A ak si teda uvedomujeme “nevyhnutnosť” pri OVM, tak rovnaké to bude aj pre FO/PO…

  • “Z uvedeného vyplýva, že zapojením sa obce do IS DCOM sa v podstate IS DCOM “stáva informačným systémom obce” na účely plnenia vyššie uvedených funkcií, pričom však obec tento systém nespravuje a nemá ani priamy dosah na jeho fungovanie” - Nuž, to že niekto používa IS, pri ktorom nemá priamy dosah na jeho fungovanie, je bežná vec (tu viď. napríklad náš GovBox - jeho klient ho nespravuje a nemá dosah na jeho fungovanie). Dôležité je, že vlastník elektronickej schránky sám zodpovedá za plnenie svojich povinností zo zákona.

  • “zapojením sa do IS DCOM obec využíva … štátom zriadený IS, ktorý je (aj) na túto činnosť výslovne zriadený” - Každá obec sa môže rozhodnúť či ho chce používať a na tento účel uzatvára zmluvu. Táto zmluva sa uzatvára podľa Obchodného zákonníka. V zmluve (ani zákone) nikde nie je uvedené, že by DEUS zodpovedal za vykonanie niektorých povinností obcí (napr. čítať správy zo schránky), práve naopak sú tam -zjavne úmyselne- veľmi opatrné formulácie “poskytuje obciam prostriedky na výkon verejnej moci”, “sú vytvárané podmienky, aby si Používateľ splnil povinnosti”. Vo VOP, ktoré sú prílohou zmluvy, je aj čl.11 “Zodpovednosť za škodu”, kde je štandardne upravené za čo DEUS zodpovedá a čo už nie - podľa Obchodného zákonníka. … Toto všetko svedčí, že vzťah obec-DEUS je štandardný dodávateľský vzťah, obec si je toho vedomá a celá zodpovednosť za plnenie požiadaviek zákona zostáva formálne na obci. To je dôležitejšie ako to, že DEUS aj DCOM sú zriadené zákonom, to sú povedzme aj Železnice SR a pri meškajúcom vlaku mi nikto ospravedlnenku nedá.

Celkovo z toho mám pocit, že skrátka hľadali cestu ako “svojim” pomôcť, a pritom uistiť že nikomu inému sa podobná vec neprepečie. Čo opäť umelo zvýhodňuje DCOM oproti iným riešeniam. (Ja pritom nie som proti uznaniu neúčinnosti doručovania pri technických problémoch, len nech sú rovnaké pravidlá pre všetkých.)

1 Like

No tak este raz k vyhrade,
Ako expert si sa vyjadroval k teme :" Systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval. Štát to obciam nepovedal"
a to slovami "Závažnejšie, ako chyba v systéme, je jej odhalenie až po siedmich mesiacoch.
„Doslova šokujúce je, že by také zásadné zlyhanie trvalo nepovšimnuté viac ako pol roka,“ upozorňuje Illek.

No a pravda je system fungoval, len sa zhruba na 200 prijatych sprav jedna nedorucila. A ukazalo sa ze medzi vsetkymi stratenymi spravami su 4, slovom styri ktore boli dolezite.

je to len moj nazor ze expert by mal vediet posudit o ake velke sokujuce zlyhanie slo v kontexte statneho IT. Vacsie ako eHealt ? Alebo porovnatelne ? A miesto sokovania a nafukovania co je uloha novinara byt za toho racionalneho ?

A k UPVII, myslim ze toto im nepomoze. Ak nedorucenie sposobilo skody tak to raz skonci na sude a budeme vediet ako to je. obec si bude narokovat skodu od DEUSu a ak to sud potvrdi tak stanovisko UPVII nebude relevatne

Číslo 4 evidentne pochádza z komunikácie s konkrétnymi obcami, chápem to tak, že sa buď sťažovali, alebo si pýtali pomoc. To snáď neberieme ako bernú mincu. Ja som teda pár obcí obvolal a vo väčšine vôbec nemali prehľad o tom, čo sa stalo a aký to má na nich dopad. Ešte len zistia :slight_smile:

A tí, ktorí zistili a vyriešili si to sami bez kontaktovania DEUS v čísle 4 tiež zrejme nie sú zahrnutí.

Ale možno sú, to je tiež trochu problém, keď sa niečo komplikované voči verejnosti odbije uniformným hovorcovským stanoviskom miesto hlbšieho rozobratia problému. Keď sa mi Ľubor vyjadroval do článku, nemohol vedieť o stanovisku, ktoré DEUS doručil o pol dňa neskôr ako Ľubor. Lebo v tom čase DEUS voči verejnosti nekomunikoval nijako, len voči obciam. Na verejnosť to šlo až keď sa e-mail obciam dostal k novinárom.

OK, mozno ich bude viac, v takom pripade ale este nevieme ani rozsah skod. Predpokladam ze na problem sa prislo tak ze niekto zistoval preco mu nieco nedoslo. A ked cakam na nieco, tak to nezistujem o pol roka. A takato komunikacia vacsinou nie je jeden dokument. Nemyslim ze teda doslo k masivnym skodam.

A jasne, krizova komunikacia sa statu nedari, to vieme. Priklad EID bol ilustrujuci.

To na co mozno chcel aj @vliv2 poukazat je styl clanku na urovni Noveho casu. Mozno ludia cakaju od zurnalistu, ktory si dava za ciel byt objektivny nieco ine ako nadpis “Systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval. Štát to obciam nepovedal” a “Doslova sokujuce” odhalenie. Hlavne teda ked sa neda v case pisania clanku objektivne urcit rozsah problemu.

1 Like

Súhlasím s Tebou. …Žurnalista obvoláva obce a keď nenájde očakávanú cieľovú skupinu nahnevaných a poškodených užívateľov, tak konštatuje : “Ešte len zistia :-)”… Nechcem uraziť, ale tu je vidieť negatívne nastavenie autora…

Asi by som odkázal na článok, kde je stanovisko obce, ktorá to nepovažuje za problém, naschvál som volal aj zamestnancom s pozitívnym názorom na DCOM z propagačného videa k DCOMu.

Chcem sa spytat, ci bude ku mne stat pristupovat rovnako, ked si nepreberiem spravy z UPVS, pretoze mi nepride email notifikacia lebo ju UPVS neodosle.
Mne vadi ten nerovnovazny stav - stat vs. obcania/firmy. Stat urci povinnosti a sankcie pre ich nesplnenie, ale ked ich nesplnenie sposobi stat, tak sa z toho vyvini bez zodpovednosti?