DataCentrum - servisné zmluvy s TEMPEST a HP

Rokovacie konanie bez zverejnenia
Obstarávateľ: DataCentrum

Predmet zákazky 1: Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra
URL: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/323022
Hodnota: 629 495,- EUR
Dopdávateľ: TEMPEST

Odôvodnenie postupu RKBZ:
…(okrem iného)
Spoločnosť TEMPEST, a.s. neposkytla súhlas na použitie vyhotoveného diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov;
Nie je možné udržiavať, aktualizovať a rozširovať uvedené diela chránené autorským zákonom iným dodávateľom bez jeho zásahu do autorského práva;
Spoločnosť TEMPEST, a.s. disponuje požadovanými technickými (metodickými) znalosťami a poznatkami (know-how), ktorými nedisponuje iný dodávateľ;
Spoločnosť TEMPEST, a.s. nepreviedla svoje výhradné práva (dispozičné a majetkové) na tretie osoby, čím si takto vyhradzuje ako autor právo zasahovať a upravovať pôvodné dielo, alebo toto dielo zlúčiť do nového diela, príp. dielo inak použiť.

Predmet zákazky 2: Poskytovanie služieb podpory softvérových produktov na obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016 (týka sa podpory IS Štátnej pokladnice)
URL: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/323023
Hodnota: 893 000,- EUR
Dodávateľ: Hewlett-Packard

Zdôvodnenie postupu:

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 2.10.2002 uzavretej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky spoločnosť HEWLETT-PACKARD Ges.m.b.H (záväzky a práva z ktorej boli následne zmluvne postúpené na uvedenú spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. so sídlom na Galvaniho 7 v Bratislave) zhotovila a dodala Ministerstvu financií Slovenskej republiky Informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej tiež ako IS SŠP).

V súlade s ust. čl. 11 uvedenej Zmluvy získalo Ministerstvo financií nevýhradné právo užívať dodaný systém (resp. jeho časť tvorenú autorskými dielami) bez časového obmedzenia a za podmienok uvedených v Zmluve, pričom ale pojem užívanie bol Zmluvou obmedzený výhradne na uloženie, nahrávanie, inštaláciu, spustenie, alebo zobrazovanie softvéru na počítači, procesore či kontroléri a pre obstarávanie kópie pre účely archivačné alebo zálohovacie (backup). V bode 11.5 b) Zmluvy bolo ďalej uvedené, že Ministerstvo financií smie vytvárať kópie, alebo úpravy softvéru len pre účely archivácie, alebo ak je kopírovanie či úprava nutným krokom pri oprávnenom užívaní softvéru na záložnom zariadení za predpokladu, že tieto kópie a úpravy nie sú využívané iným spôsobom, a ďalej za predpokladu, že užívanie na záložnom zariadení je ukončené v okamžiku, keď pôvodné, alebo náhradné zariadenie začne pracovať. Výslovne bolo okrem toho ďalším ustanovením bodu 11.5 c) zakázané Ministerstvu financií spätne rozkladať a spätne prekladať softvér a tiež ho dešifrovať bez predchádzajúceho súhlasu uvedenej spoločnosti

…šťastne už 13 rokov spolu…

1 Like

v podstate ide o podporu servicedeskového systému na platforme HP Service Manager + monitoring infraštruktúry
ak by bola súťaž, nebolo by veľa subjektov, ktoré by vedeli dať ponuku … môj odhad 3-4
ale v tomto prípade chceli v DataCentre “svojho” tradičného dodávateľa, tak nešli cez súťaž, hoci zdôvodnenie postupu prirodzene neobstojí … a suma v podstate tiež nie, v súťaži by boli ceny niekde na polovici

2 Likes

Najlepší sú subdodávatelia tejto podpory. Ten čo to na datacentre zbúchal si užíva svoju Holbu piva. V pozadí celého kšeftu sa Louda-jú aj iné figúrky.

No vtip je v tom ze predmetne informačné systémy SPPIT (Sun), RRP (HP), CMP (asi viacej monitoring toolov a pravdepodobne aj open source) a KTI2 (Gemalto) su komercne SW vytvoreny uz davno predtym inymi spolocnostami t.j. TEMPEST to len nasadil a preto na to nemoze mat autorske prava. Len si to pre istotu nazvali po svojom aby to nebolo take okate. A pokial tvrdia ze maju autorske prava na upravu tychto SW, tak paradoxne porusuju autorske prava povodnych vyrobcov SW.

Tu sa to da vycitat: https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0bv997PKAhWCwBQKHaNYCNsQFggzMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.crz.gov.sk%2Findex.php%3FID%3D603%26doc%3D1674746%26text%3D1&usg=AFQjCNEc8fZujoiq9mFSFzZwdjYlmv-c1w&sig2=FmpJ36owBR5Z12SSOjwO7A

A toto je celkom sranda (ze Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti (Ex Ante)) : https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0bv997PKAhWCwBQKHaNYCNsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.epi.sk%2Ficp%2Fvo%2Fdownload.aspx%3Ffn%3D%5CVVO%5C15%5CVVO2015246f%241d0e4dbe-95db-49a4-891f-0c12ebbca1ff.pdf%26ofn%3DVVO2015246f.pdf%26d%3D0&usg=AFQjCNFv_A2BDkz5Z4J1WBxsfmPj9OkTYQ&sig2=ZLq38Z_Zu59yMYbLjFO8rg