Anti Open Data Katastra

Nenápadná predbežná informácia k novele zákona o katastri nehnuteľností:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/44

Okrem iného sa tam píše:
“Predmetom právnej úpravy má byť tiež reakcia na zvyšujúcu sa kriminalitu vo vzťahu k zneužívaniu osobných údajov osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností. V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra, plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov sa zavedie povinná registrácia.
“Údaje zverejnené na katastrálnych portáloch sú určené na prehliadanie a nemali by slúžiť ďalším spracovateľským operáciám vo veľkom rozsahu (napr. sťahovaním kompletne celých údajov v rámci celého územia Slovenskej republiky). Zároveň podľa platnej právnej úpravy na úseku ochrany osobných údajov má každá fyzická osoba oprávnenie na to, aby vedela, akým spôsobom a kto pristupuje k jej osobným údajom.”

Po mnohoročných negatívnych skúsenostiach s ÚGKK predpokladám, že sa použije skratka “kriminalita” (bez konkrétností) → treba väčšiu ochranu osobných údajov → nič nebude dostupné s verejnou licenciou.

Čiže koniec (nádejí na) OpenData katastra.
Ak to teda prejde, predpokladaný termín MPK v júni.
Alebo ešte dnes je možné podať pripomienky k predbežnej informácii.

Btw. v tom materiáli sú aj iné zaujímavé veci:

 • značný problém [predstavuje] podávanie podaní prostredníctvom všeobecného formulára cez Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“),
 • Interný systém okresného úradu, katastrálneho odboru neumožňuje preveriť správnosť podpisu v elektronickom dokumente.
 • Taktiež tento interný systém neumožňuje automatizovaným spôsobom prevziať údaje z podania urobeného prostredníctvom všeobecného formulára cez ÚPVS a tieto údaje je potom potrebné manuálne nahrávať do interného systému …
1 Like

Bol by problém mať otvorené dostupné údaje, ale nebude tam meno, dátum narodenia a adresa.
A až pri požiadavke zobraziť tieto osobné údaje bude vyžadovať prihlásenie?

To predpokladá záujem o dobré riešenie na strane úradu…

Za S.D som poslal nasledovné:

K pripravovanému návrhu novely Katastrálneho zákona podáva združenie Slovensko.Digital nasledovné podnety v témach týkajúcich sa vecného zamerania návrhu podľa bodu 2 Predbežnej informácie z 26.2.2024:

 • Žiadame konkretizovať informácie o „zvyšujúcej sa kriminalite vo vzťahu k zneužívaniu osobných údajov osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností“. Vzhľadom na navrhované legislatívne úpravy je špecificky potrebné objasniť, akým spôsobom sa na deklarovanej kriminalite podieľajú „spracovateľské operácie vo veľkom rozsahu“ a ako konkrétne navrhnuté legislatívne opatrenia kriminalitu znížia. Taktiež žiadame porovnanie trendu prístupu k údajom katastrálnych portálov a trendu „kriminality vo vzťahu k…“, resp. mieru oprávnených a „kriminálnych“ použití údajov.

 • Navrhované „zavedenie povinnej registrácie … na prístup k údajom katastra“, ktoré znamená de-facto znemožnenie anonymného prístupu k zverejňovaným údajom, považujeme za absolútne neprimerané a žiadame ho nerealizovať. Toto opatrenie by znamenalo plošnú prezumpciu zlej vôle osôb pristupujúcich k zverejneným údajom, čo nezodpovedá realite, v ktorej iba nepatrnú časť prístupov je možne považovať za „vo vzťahu ku kriminalite“. Zároveň ak účelom zamýšľanej registrácie má byť presná identifikácia pristupujúcej osoby, vzhľadom na nízke rozšírenie používania elektronickej identity fyzických osôb by pre mnohé fyzické osoby vznikla zásadná prekážka brániaca k efektívnemu (oprávnenému) prístupu k údajom. Špecificky sa táto situácia týka osôb, ktoré nie sú občanmi SR, resp. nemajú vydané elektronické identifikačné doklady SR. Pripomíname, že katastrálny portál umožňuje iba prihlásenie pomocou občianskeho preukazu, nie je teda možné používať služby vyžadujúce autentifikáciu z mobilných zariadení.

Taktiež dávame do pozornosti, že prístup k údajom zverejňovaným podľa zákona, ktorých súčasťou môžu byť aj osobné údaje, napr. v Obchodnom registri, Registri právnických osôb, Registri účtovných závierok, Centrálnom registri pohľadávok štátu a ďalších je štandardne prístupný bez autentifikácie, t.j. anonymne – a to napriek možnosti získané údaje zneužiť, vrátane údajov o mene, adrese pobytu, niekedy dokonca aj telefónnom čísle, či majetku.

Neprimeranosť plošného monitorovania prístupu je evidentná aj vzhľadom na deklarovanú potrebu zvýšenia ochrany osobných údajov: Osoba pristupujúca k údajom zverejneným na katastrálnych portáloch má taktiež oprávnené očakávanie súkromia v súvislosti s prehliadaním údajov. Automatizované a plošné prepojenie identity prehliadajúcej osoby by preto bolo nadmerným zásahom do jej súkromia a bolo by porušením pravidla na minimalizáciu spracúvaných osobných údajov a iba údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania. Pripomíname aj vysokú mieru nedôvery verejnosti v konanie orgánov verejnej správy a mnohé verejne známe porušenia ochrany súkromia v minulosti (špecificky zo strany osôb vykonávajúcich verejnú moc, alebo s nimi spojenými) – zavedenie plošnej identifikácie pri prístupe k údajom by tak okrem iného malo aj zásadný zastrašujúci efekt voči oprávnenému prístupu k údajom.

V tejto súvislosti tiež podotýkame, že navrhovateľom deklarované tvrdenie „zároveň … má každá fyzická osoba oprávnenie na to, aby vedela, akým spôsobom a kto pristupuje k jej osobným údajom“ sa samozrejme netýka zverejňovaných údajov. Ak by snáď navrhovateľ reálne zamýšľal dotknutej osobe oznamovať „kto pristupoval k jej osobným údajom“ zverejneným na portáloch, výsledný zásah do súkromia prehliadajúcich osôb by mal nedozierne následky, vrátane zvýšenia kriminálnych aktivít práve voči týmto osobám.

 • Žiadame, aby sa navrhované opatrenia sťažujúce prístup k údajom katastra nehnuteľností a súvisiacim údajom v žiadnom prípade netýkali údajov, ktoré nie sú osobnými údajmi. Naopak, žiadame, aby súčasťou novely bolo jednoznačné upravenie prístupu ku všetkým údajom s výnimkou osobných údajov v režime otvorených údajov v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 „o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora“ a príslušných právnych predpisov SR. Pritom žiadame vypustiť obmedzujúce úpravy v aktuálnom znení zákona (najmä §68 ods.5), ktoré umožňujú úradu svojvoľne obmedziť rozsah zverejňovaných otvorených údajov a limitujú periódu ich aktualizácie.

 • V rámci úpravy režimu na prístup k údajom žiadame vypustiť možnosť „poskytovania údajov na základe zmluvy“ (viď. najmä §69 ods.12 a 13) a ponechať iba prístup na opakované použitie údajov, viď. predchádzajúca pripomienka. Naopak, nevidíme prekážku v poskytovaní služieb spojených s netriviálnym spracovaním údajov, na zmluvnom základe a za úhradu. Súčasný stav, kedy sú údaje poskytované za úhradu – doslova „kto má dosť peňazí, môže si kúpiť všetky údaje“, avšak verejný prístup je opakovane obmedzovaný, napr. aj navrhnutými zmenami – považujeme za diskriminačný a v priamom rozpore so zásadami Smernice EÚ č.2019/1024.

 • Chápeme situáciu, kedy spracovanie „podaní prostredníctvom všeobecného formulára cez ÚPVS“ je zdĺhavé a ťažko automatizovateľné. Odporúčame vykonať opatrenia zjednudušujúce a zvyšujúce atraktivitu elektronických podaní v štruktúrovanej forme, vrátane umožnenia vytvárania podaní bez predchádzajúcej autentifikácie, vytvorenia OpenAPI na podania (t.j. splnenie požiadavky §25 ods.7 zákona č.3056/2013), umožnenia autentifikácie ku službe pomocou aplikácie Slovensko v mobile a umožnenia autorizácie podaní na to určenou funkciou informačného systému (t.j. splnenie požiadavky §23 ods.1 písm.a) bod 2. zákona č.305/2013). Forma podania v listinnej a elektronickej forme má byť obdobná, vrátane jej viazanosti – t.j. tam, kde je možné vykonať listinné podanie voľnou formou (bez použitia na to určeného listinného formulára), má byť umožnené aj elektronické podanie prostredníctvom voľného textu.

 • Žiadame ponechať zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad minimálne pri použití štruktúrovanej formy elektronického podania. Zníženie poplatkov pri elektronických podaniach bolo zavedené ako motivačný faktor pre využitie tejto možnosti. Aj so samotnej argumentácie predkladateľa vyplýva, že táto motivácia je stále potrebná, v súčasnosti najmä smerom k využitiu štruktúrovanej formy podaní.

 • Zamýšľané zmeny súvisiace s elektronickými podaniami a prístupom k údajom v elektronickej forme žiadame prediskutovať v odbornom fóre, napr. pracovných skupinách MIRRI, ešte pred začatím MPK.

4 Likes

V odôvodnení a v samotnom návrhu vidím viaceré nezrovnalosti. Uvádzam nasledovné podporné argumenty:

 1. Všeobecná agenda vs. ESKN portál - podľa uvedeného návrhu je potrebná eliminácia podaní, ktoré sa zasielajú cez všeobecnú agendu, nakoľko tieto podania je potrebné manuálne zaevidovať. Pýtam sa, podanie zaslané cez ESKN netreba ešte raz manuálne na katastri zaevidovať, aby podanie dostalo oficiálne číslo V (register vkladových konaní)? Pretože po odoslaní podania cez ESKN portál najprv dostanem celoslovenské číslo “E- …/2024” (a nie V- …2024).

Treba uviesť aj to, že takýto návrh už existoval, schválený nebol.

 1. Povinnosť registrácie a údaje KN - keď UGKK tak chráni údaje, prečo tieto údaje predáva súkromným spoločnostiam? Bezodplatné zmluvy so štátnymi organizáciami sú ok, ale odplatné súkromným spoločnostiam? Aké sú pravidlá sprístupňovania? (zdroj: crz.gov.sk).

 2. Tieto kroky sú jednoznačne v rozpore so zásadou verejnosti katastra.

1 Like

To c.2 zaklada pekny GDPR pripad voci Katastru (ak teda verejne nie, ale predavat dalej budu…). Asi im taku peknu GDPR ziadost niekedy poslem, aby som videl, ci sa riadia zakonmi vzdy alebo len vtedy, ked im to vyhovuje smerom k netransparentnosti.

1 Like

OpenData vs. predaj: toto je prastará téma. Ešte pred 10 rokmi bolo niekoľko privilegovaných spoločností, ktoré mali zmluvy, že mohli v mene ÚGKK dokonca predávať údaje ďalej - iní sa k zmluvám však nevedeli dostať. Potom som zaregistroval celkom sústredenú aktivitu aby sa toto zrušilo. Môj dojem bol, že teraz je to výhradne otázka peňazí, ale v pohode ak niečo zaujímavé zistíš, daj vedieť.
(Samozrejme okolo toho základného prístupu sú všelijaké výnimky, napr. ak si správne pamätám na účely výskumu a pod.)

Ešte k predbežnej informácii:

Predmetom právnej úpravy má byť tiež reakcia na zvyšujúcu sa kriminalitu vo vzťahu k zneužívaniu osobných údajov osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností.” - je kriminalita preukázaná orgánmi činnými v trestnom konaní (nakoľko kriminalita je trestná činnosť)? Disponuje UGKK dôkazmi o páchaných a spáchaných trestných činoch v tejto oblasti?

Ešte Vám odporúčam často kladené otázky:

Posledná aktualizácia stránky bola dňa 18. 8. 2022. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo zavedené použitie prostriedku Google reCAPTCHA. t.j. už vtedy vedeli o tejto problematike.

Odpovede k oznámeniu o návrhu na vklad obsahujú napríklad takéto skvelé informácie :slight_smile:
*Po zavedení elektronickej služby návrhu na vklad sa podáva elektronicky plne štruktúrované podanie včítane právne účinných listín v elektronickej forme, a preto služba oznámenie stráca význam pri elektronickom podaní návrhu na vklad. Stále má význam pre tých, ktorí nemôžu alebo nevedia vykonať podanie elektronicky.*Platí to, že kombinácia oznámenia o návrhu na vklad a elektronického podania je možná aj technicky aj právne. Vecne z pohľadu práce katastra to nemá však žiaden význam. ÚGKK SR preto neriešil podporu používateľského pohodlia pri realizácii tejto kombinácie elektronických služieb. Ak občan môže podať plnohodnotné elektronické podanie, nemá pre neho význam navyše klikať oznámenie a takisto pre kataster to nemá žiaden význam. (Iba ak chce podávajúci dodatočnú zľavu za oznámenie, v takom prípade, nech si zváži, či mu klikanie stojí za zľavu.)

Aby to bolo voči ÚGKK férové, tú kriminalitu mi spomínali už viackrát. Ale zatiaľ je to celé v takej anekdotickej forme, reálne údaje by pomohli.
Samozrejme vyšetrovanie kriminality nerieši ÚGKK, ale OČTK, ich sa však v rámci vyšetrovaní pýtajú, kto údaje videl. Chápem, že by policajtom reálne zlepšilo prácu ak by prístup ku všetkému bol iba “na občiansky preukaz”, ale ako som písal vyššie, je tu podstatné legitímne anonymné využitie údajov.
Taktiež evidujem, že občas sa aj verejne ozvú osoby ktorým vadí, že ich majetok vidno na internete. Tipujem že 10 krát viac vypisujú na ÚGKK a žiadajú aby ich údaje stiahli.
V tomto strete protichodných záujmov je si treba pestovať čo najlepšiu argumentáciu, prečo je prospešné, že údaje sú verejné, dostupné aj anonymne a strojovo spracovateľné. (Toto píšem ako odkaz používateľom údajov.)

Toto je tiež prastará téma. ÚGKK je mentálne uväznené v predstave totálnej kontroly prístupu k údajom. Je to však dosť absurdné - aj ja sám som im ukazoval, že nie je až taký problém údaje z webu sťahovať a nabádal ich spraviť reálne OpenData - ich reakcia však bola zamračený pohľad, že nelegálnemu sťahovaniu údajov z ich portálu sa musí zabrániť!

Tejto ich úvahe aj rozumiem. V čom je s tým problém?

Neviem ako je to interne spravené, ale v žiadnom prípade nepredpokladám, že by bolo treba (zjednodušene povedané) elektronické E podanie manuálne prepisovať do V návrhu na vklad. Pri použití všeobecného podania ÚPVS zrejme musia z neho manuálne vytvoriť štruktúrovanú formu, ktorú vhodia do štandardizovaného procesu spracovania. Ako píšem v pripomienkach vyššie, úplne podporujem navádzanie občanov na použitie štruktúrovanej formy, ale pokiaľ je povolená listinná neštruktúrovaná, malo by to byť obdobné aj v elektronickej. Aj tak samotná zmluva ktorou sa prevádza vlastnícke právo je voľný text, ktorý musia na katastri manuálne skúmať. Btw. pred zopár rokmi som videl ako v ČR rodičia darovali synovi byt formou komixu, v ktorom oni ako postavičky v bublinke textu hovorili právne správne formulky typu “tak ja teda slobodne a uvážene darujem Petrovi náš byt…” a český kataster to spracoval.

PR masina vaznitelov dat sa rozbehla…

Z toho článku jediná nová informácia k téme je, že šmejdi si hľadajú cez portál vlastníkov/dôchodcov.
Len stále nerozumiem, ako povinná registrácia v tomto pomôže? Akože niekde na centrálnom pulte ochrany zasvieti kontrolka, že používateľ Jožko Mrkvička už tento mesiac videl viac ako 100 vlastníkov ktorí sú dôchodcovia, preto za ním preventívne pošleme vyšetrovateľa?

1 Like

Toto má byť odôvodnenie kriminality? Tu neide o nelegálne sťahovanie údajov.

Údaje na LV - niektorým subjektom vadia zverejnené údaje, najmä ťarchy, aj keď na LV nie je zverejnená výška hypoúveru (či majú vo vlastníctve nejaké nehnuteľnosti alebo keď nadobudli nehnuteľnosti v hodnote na ktoré si nemohli usilovnou prácou zarobiť a na LV chýba ťarcha financujúcej banky)…

1 Like

Ak su taky problem dochodcovia, tak nech z katastra odstrania datumy narodenia pre anonymny pristup a je to nie?

Je uplne zrejme, ze na UGKK su roky rokuce ludia, ktori by najradsej cely verejny kataster zrusili a toto je len dalsi z pokusov urobit to, co rozpravali po chodbach.

Vzdy ked sa po nich chce skutocna argumentacia a nie nejake anekdoticke pribehy, tak zase na chvilu utichnu.

1 Like

Asi tak… 1. krok: povinná registrácia, 2. krok: zrušenie verejnosti katastra so spoplatnením všetkých údajov. Na UGKK sa zabúda ale na to, že “vlastníkom” týchto údajov nie je tento ústredný orgán, ale vlastníci, oprávnené osoby a pod.

2 Likes
1 Like

Protipriklad.

1 Like

ÚGKK nás pozvalo na konzultácie k tejto téme, 23.4. Pozvali iba S.D a Min. hospodárstva, keďže iba tieto subjekty dali nejaké pripomienky, ale má to byť pomerne otvorené ak by mal niekto záujem.

2 Likes