Aktívne asistenčné snímače pre nevidiacich a slabozrakých

Projekt je zameraný na vývoj senzorických snímačov, napomáhajúcim orientovaniu v priestore. Možnosť samostatného pohybu vytvára základ pre návrat zrakovo postihnutých do bežného života, čím sa zvyšujú ich možnosti rovnakých príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Ide o inovatívne zariadenie, ktoré môže výraznou mierou znížiť vplyv tohto zdravotného postihnutia na sociálne vyčlenenie zo spoločnosti a tým zlepšuje podmienky inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Stručný popis technológie nájdete na: https://www.dropbox.com/s/uunp8whg4zgzzme/Strucny_popis_novej-inovativnej_technologie.pdf?dl=0