Zdravotný asistent

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je spoločnosť A2COM Slovakia s.r.o., ktorá poskytuje už od roku 2007 komplexné služby v oblasti informačných technológií. Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie unikátneho riešenia pozostávajúceho z aplikácie a softvéru , ktorý zlepší sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím pomocou využitia nových technológií umožňujúcich zníženie počtu osobných návštev lekára, zlepšenie diagnostiky ochorenia a vhodnejšie nastavenie liečby a s tým súvisiaci skrátený čas rekonvalescencie a minimalizáciu dôsledkov zdravotného postihnutia v rámci každodenného zapojenia sa do pracovného procesu.

Predkladaný projekt bude zrealizovaným prostredníctvom 1 hlavnej aktivity a 3 podaktivít. Obdobie realizácie projektu je stanovené na obdobie 16-tich mesiacov, od septembra 2019 do decembra 2020.

Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska.

Realizáciou projektu budú naplnené 2 merateľné ukazovatele: Počet aktivít na zvýšenie povedomia o právach osôb so ZP (3 aktivity) a počet subjektov prispievajúcich k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie nediskriminácie (1 subjekt).

Cieľovou skupinou predkladaného projektu sú zdravotne postihnuté osoby na celom území Slovenska.