Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder

Obstarávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10727 - IPT

SAP Workforce Performance Builder Producer 8 ks
SAP Workforce Performance Builder Ent. Ed. 3000 ks
SAP Workforce Performance Builder Navigator 1800 ks

Druh postupu
Priame rokovacie konanie
Odôvodnenie výberu rokovacieho konania § 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 67 846,0000 Mena EUR bez DPH