Zakon o obcianskych preukazoch

Od dnes do 18. juna 2019 mozno pripomienkovat novy zakon o obcianskych preukazoch, ktory zverejnilo MV SR:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/425.

Zo vseobecnej casti dovodovej spravy:

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu, nakoľko po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje pre občanov mladších ako 15 rokov vydávať občiansky preukaz bez podoby tváre. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, nakoľko bude vydávaný z úradnej moci. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar. Rovnaký postup sa navrhuje aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti (vydávali sa do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov) a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz.

Súčasne sa navrhuje možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, pričom sa navrhuje občiansky preukaz s podobou tváre vydávať s obmedzenou platnosťou analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, vek 6-15 rokov s platnosťou 5 rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre. Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú rovnocenne, tak ako je to u občanov starších ako 15 rokov a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb. Občiansky preukaz bez podoby tváre vydaný z úradnej moci bude držiteľovi ponechaný, kým nedosiahne vek 15 rokov pre prípad, že by zákonný zástupca nepožiadal po skončení platnosti občianskeho preukazu s podobou tváre o vydanie nového dokladu. Vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bude v tomto prípade spoplatnené do veku 15 rokov, nakoľko sa jedná o možnosť jeho vydania, nie o povinnosť. Od veku 15 rokov bude vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bezplatné tak, ako ustanovuje platná právna úprava. Tiež sa zachováva jeho bezplatné vydanie, ak dôjde k výmene dokladu za nový doklad z dôvodu uplynutia jeho časovej platnosti.

Tiež sa navrhuje možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre pre občana s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, nakoľko vývoj za posledné roky poukazuje na početnú skupinu občanov Slovenskej republiky s pobytom mimo jej územia, ktorí nemajú zákonnú možnosť byť držiteľom občianskeho preukazu, a teda nemajú ani možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov, čo je možné v porovnaní s občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky považovať za diskriminačné.

Rozširuje sa okruh občanov, ktorým môže byť žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre prijatá prostredníctvom mobilného pracoviska. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy sa môže mobilné pracovisko použiť iba u občanov bezvládnych z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko, z podnetov z praxe sa okruh rozširuje o občanov bezvládnych z dôvodu psychického ochorenia.

V súvislosti s legislatívnymi úpravami na úseku vydávania občianskych preukazov sa navrhuje nové znenie položiek 22a a 259 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Základné sadzby správnych poplatkov pri vydávaní občianskych preukazov ostávajú zachované, upravuje sa však napríklad, že ak dôjde k zmene niektorého údaja v období, kedy občan môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho časovej platnosti (najskôr 180 dní pred jej uplynutím), vydanie občianskeho preukazu bude bezplatné.

Z dôvodu úpravy možnosti odovzdať občiansky preukaz s podobou tváre aj na ohlasovni pobytu pri odhlasovaní z pobytu na území Slovenskej republiky povinnosti a povinnosti zamestnancov ohlasovní pobytu sa novelizuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

1 Like