Základné číselníky akademických titulov sa budú rozširovať. Prispejte k ich skvalitneniu

V nadväznosti na potenciálne rozšírenie základných číselníkov akademických titulov v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa objavilo viacero otázok, ktoré je potrebné vyriešiť. Keďže nám záleží na tom, aby rozšírené číselníky boli čo najkvalitnejšie, najkomplexnejšie a najprehľadnejšie, chceli by sme ich s vami skonzultovať, aby sme mali prehľad o reálnych potrebách a skúsenostiach ich užívateľov:

  1. Akým spôsobom používate číselníky titulov, automatizovane alebo len prostredníctvom textového poľa na doplnenie týchto údajov? Kto je konzumentom/aktívnym používateľom týchto údajov?

  2. V prípade, že používate vo svojom informačnom systéme číselníky titulov, aký zdroj v danom prípade využívate (číselníky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, číselníky v MetaIS, číselníky Ministerstva vnútra SR, číselníky Štatistického úradu alebo iné)?

  3. Vzhľadom na skúsenosti vašich používateľov, považujú za vhodné a potrebné doplniť do základných číselníkov aj zahraničné akademické tituly, profesijné tituly, či dokonca čestné tituly?

  4. Aké prípadné komplikácie, negatívne dôsledky by vám mohlo priniesť doplnenie týchto zahraničných akademických/profesijných titulov do základných číselníkov pre aplikačnú prax?

Stručný popis problematiky:

V súčasnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznáva tituly cca zo 48 krajín, ktoré sú na základe Bolonského procesu zadefinované v európskom vysokoškolskom priestore (okrem iného aj Kanada, Austrália, USA). Tieto tituly však nie sú súčasťou aktuálne zverejnených základných číselníkov akademických titulov. Aktuálne základné číselníky akademických titulov zahŕňajú iba akademické tituly zadefinované v národnom právnom systéme, ktorý zároveň jednoznačne ustanovuje pozíciu konkrétneho titulu pred alebo za menom a priezviskom. Pri zahraničných tituloch nie je zrejmé, kedy sa používa titul pred menom a za menom.

Podnetom pre rozšírenie základných číselníkov titulov je:

• Ministerstvo vnútra SR používa svoj vlastný číselník, do ktorého zapisuje tituly uvádzané v občianskych preukazoch a ktorý má podstatne širší rozsah ako „oficiálne“ základné číselníky akademických titulov v gescii Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR.

• Profesijné komory žiadajú o doplnenie základného číselníka titulov v snahe, aby dochádzalo k ich automatizovanému prenosu zo zdrojových do referenčných registrov (aktuálne pri zápise napr. štatutárnych zástupcov obchodných spoločností, ktorí disponujú titulom nezapísaným do základného číselník, pri ich migrácii z Obchodného registra do Registra právnických osôb dochádza k „eliminovaniu“ zápisu titulu, keďže systém predmetný údaj nerozoznáva).

2 Likes
  1. je nejaká možnosť dostať sa k slovenským číselníkom? Zatiaľ som našiel ŠÚ a MŠ, MV bude asi nie úplne public

  2. V prípade rozšíenia o nové krajiny (+47), má zmysel riešiť geografické dáta? (Napr. MBA z Talianska vs MBA z USA)?, alebo je to “jedno”?

  3. Približne o akom náraste záznamov sa pri tejto zmene bavíme? (+50 +100 +200 +500?)

  4. Umiestnenie pred/ za menom, poradie - asi neexistujú nejaké jednotné pravidlá, čo kam má ísť (Slovenské majú, 51 pred meno, 17 za meno), zároveň zoradenie podľa nejakej váhy? (ak to má zmysel riešiť)

  5. Maximálna dĺžka pri aplikácii (napr. tlač na formuláre, doklady a pod.)

Pekný deň prajem, zasielam odpovede na vaše otázky:

1, Základné číselníky titulov pred a za menom sa nachádzajú na webovej stránke MetaIS v časti Štandardizácia a dátové prvky. URL na tieto číselníky sú:
https://metais.vicepremier.gov.sk/codelists/detail/2938?page=1&count=100&sorting[code]=asc
https://metais.vicepremier.gov.sk/codelists/detail/2955?page=1&count=100&sorting[code]=asc

2, Pokiaľ je zahraničný titul štandardizovaný ako napr. MBA nie potrebné dopĺňať krajinu pôvodu, kde bol titul udelený.

3, Na základe odozvy od oslovených inštitúcií budeme vedieť viac špecifikovať rozsah doplnených údajov číselníkov titulov.

4, V slovenskej legislatíve je stanovené, ktoré akademické tituly sa uvádzajú pred menom a ktoré za menom. Ak je v zahraničnej legislatíve ustanovené umiestnenie akademického titulu (pred alebo za menom), tak sa umiestnenie zahraničného akademického titulu preberie aj do nášho číselníka. V prípade, ak to nie je uvedené, tak je na posúdení gestora predmetných číselníkov do ktorého číselníka navrhovaný titul doplní.

5, Zatiaľ v základných číselníkoch titulov nemáme obmedzenia počtu znakov pri názve titulov.

ako sa rieši poradie titulov?

mali by sa písať podľa dátumu ich získania (čím novší tým viac von od mena). len na občianske preukazy ich dávajú v abecednom poradí (teda Ing. ide vždy pred Mgr. napriek tomu že Mgr. bol človekom získaný neskôr).

Pekný deň prajem, uvádzanie titulov na občianskom preukaze sme konzultovali s Ministerstvom vnútra SR. Bohužiaľ súčasné nastavenie informačného systému neumožňuje uvádzanie titulov v poradí ako boli získané. Resp. uvádzania skôr získaného titulu bližšie pri mene.

vďaka, už asi 10 rokov to sporadicky a neúspešne riešim.

a druhú vec čo od revolúcie (neúspešne) riešim je vypustenie titulu RSDr. z tohto zoznamu (a zákona). pre ne-pamätníkov je to skratka z “rozhodutím strany doktor” a udeľovala ho komunistická strana ako vysokoškolský titul.

1 Like