Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/342308

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Odôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:

Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku dvaja uchádzači. Verejný obstarávateľ sa bezodkladne začal zaoberať dôvodmi, pre ktoré boli predložené len dve ponuky a vyhodnotil ako neprimerane určenú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. V prípade, ak by verejný obstarávateľ vyhodnocoval predložené ponuky, postupoval by tak v rozpore s princípmi zákona o verejnom obstarávaní. Keďže počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk neboli podané žiadne žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu a ani námietky, verejný obstarávateľ sa počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk nezaoberal vykonaním prípadnej nápravy vo veci z vlastnej iniciatívy.
Verejný obstarávateľ zároveň prehodnotil rozsah a potrebu definovaného predmetu zákazky a v záujme zachovania princípu hospodárnosti dospel k rozhodnutiu zúžiť predmet zákazky, s čím sa spája aj zníženie predpokladanej hodnoty zákazky.

Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedených dôvodov využíva svoje zákonné možnosti na zrušenie verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že pri zadávaní na pôvodný predmet zákazky bude postupovať v súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.