Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11148 - MSS

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle. Verejný
obstarávateľ požaduje poskytovanie služieb v nasledovnom rozsahu:
a) zabezpečenie štandardnej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle (TP1),
b) zabezpečenie rozšírenej technickej podpory prevádzkovaných databázových a aplikačných systémov na platforme
Oracle (TP2),
c) poskytovanie štandardnej technickej podpory technológií pre zálohovanie databáz prevádzkovaných systémov v
prostredí Oracle/Exadata a Oracle Exalogic (TP3),
d) poskytovanie rozšírenej technickej podpory technológií pre zálohovanie databáz prevádzkovaných systémov v
prostredí Oracle/Exadata a Oracle Exalogic (TP4),
e)konsolidácia a stabilizácia prevádzkovaných technológií Oracle (TP5).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 600 000,0000 Mena EUR bez DPH

Zo sutaznych podkladov:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/691597

podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona:

 • Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za
  posledné 3 hospodárske roky v min. výške 12 000 000,00 EUR bez DPH v súhrne
  za všetky požadované hospodárske roky

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predloženým zoznamom s referenciami
preukázal, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
poskytoval:
a) minimálne 1 (jednu) zákazku, ktorej predmetom bolo poskytovanie služieb
štandardnej technickej podpory Oracle v hodnote minimálne 750 tis. EUR bez
DPH,
b) minimálne 1 (jednu) zákazku, ktorej predmetom bolo poskytovanie služieb
rozšírenej technickej podpory Oracle (ACS) v hodnote minimálne 750 tis. EUR
bez DPH,
c) minimálne 1 (jednu) zákazku, ktorej predmetom bolo zabezpečenie
štandardnej technickej podpory zálohovacieho systému kompatibilného s
platformou Oracle Exadata alebo Oracle Exalogic v hodnote minimálne 100 tis.
EUR bez DPH

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne 9 certifikovaných
špecialistov na poskytovanie technickej podpory na platformách Oracle a EMC:
a) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom Oracle Linux Certfied Implementation Specialist alebo ekvivalentom,
b) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom Oracle Database 11g Administrator Certified Professional alebo
ekvivalentom,
c) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom Oracle Certified Expert, Oracle RAC 11g and Grid Infrastructure
Administrator alebo ekvivalentom,
d) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom Oracle SOA (Service Oriented Architecture) 11g: Build Composite
Aplications alebo ekvivalentom,
e) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom na Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist
alebo ekvivalentom,
f) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom na Oracle WebLogic Server 12c Administrator alebo ekvivalentom,
g) minimálne 1 (jeden) špecialista s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom Oracle General Product Support Specialist alebo ekvivalentom,
h) minimálne 2 (dvaja) špecialisti každý s minimálne 1 (jedným) platným odborným
certifikátom pre EMC Networker Specialist / Backup & Recovery Specialist alebo
ekvivalentom

Spomenul som si na nevyriesenu zahadu mojej mladosti. Akou metodikou sa stanovuju minimalne obraty a minimalne hodnoty referencii pre uchadzacov v tej-ktorej sutazi vo vazbe na predmet VO? Nechajme bokom dohady ze sa jedna cisto o ko kriterium :slight_smile:

to je vecny boj dvoch principov, zakon stanovuje maximum. Ak sa ma v zmluve uplatnit zmluvna pokuta, tak to ma zmysel len pre tych co maju nejake obraty, inak to vyraduje prave bonitne firmy. A pravnici bojuju za co najvyssie pokuty, naopak obmedzenie pokut zvysuje ucast ale potom treba nastavit aspon referencie. Referencie dnes sa daju splnit aj cez tretie firmy, tak je to uz take bezzube kriterium.

1 Like

Inak zaujimava tabulka

A taktiez ma zaujima ako sa da zabezpecit z tohto ten bod

pridelený lokálny tím musí detailne poznať IT prostredie zákazníka a orientovať sa
v prevádzkových aj projektových otázkach

Inak neviete sa niekto vyjadrit k tomu, ci je takato technicka podpora 24/7/365

 • nutna?
 • adekvatne ohodnotena? 8.6 milionov eur na 3 roky nie je malo. To je asi 7.8tisic eur denne.
2 Likes

mňa na tomto obstarávaní zaujal spôsob stanovenia kritérií na vyhodnotenie ponúk:
"1. Cena za poskytovanie predmetu zákazky (TP1+TP2+TP3+TP4) v EUR s DPH
Relatívna váha: 70
2. Poskytnutá zľava z aktuálneho cenníka na technologické licencie a softvérové produkty Oracle (Oracle Technology Global Price List) potvrdeného výrobcom (Oracle) v %
Relatívna váha: 10
3. Poskytnutá zľava z aktuálneho cenníka na hardwarové produkty Oracle (Oracle Engineered System Price List) potvrdeného výrobcom (Oracle) v %
Relatívna váha: 10
4. Poskytnutá zľava z aktuálneho cenníka na služby štandardnej a rozšírenej technickej podpory Oracle (Oracle Premier Support a Oracle Advanced customer Services) potvrdeného výrobcom (Oracle) v %
Relatívna váha: 10"

Zaujalo ma to z nasledovných dôvodov:

 1. nie som presvedčená o správnom nastavení pomerov jednotlivých kritérií (70 bodov cena za predmet zákazky + 30 bodov za zľavy)
  V zmysle usmernení ÚVO: V prípade, ak sa na vyhodnotenie ponúk použije kritérium ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, je nevyhnutné stanoviť jednotlivé kritériá na hodnotenie ponúk, ako aj ich váhovosť, tak, aby v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti vyjadrovali skutočnú ekonomickú výhodnosť ponúkaného plnenia; princíp hospodárnosti a efektívnosti je pritom potrebné vykladať ako princíp zabezpečujúci dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené verejné finančné prostriedky poskytne najlepšie plnenie. Nie je preto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nastavenie kritérií na hodnotenie ponúk, resp. ich váhovosti, takým spôsobom, ktorý nevedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
  Ide mi o to, či zľavy ponúkané uchádzačmi budú v takej výške, aby zdôvodnili (=justify) vyššiu cenu za samotný predmet plnenia. Rozdiel medzi úspešným a neúspešným uchádzačom môže byť na zľave napr. 0.01, pričom ak sa to prepočíta do absolútnych čísel, celkové plnenie úspešného uchádzača môže byť rádovo o tisíce drahší. Samotný rozsah komodít a služieb, na ktoré sa bude aplikovať zľava je hmlisto naznačený v balíku T5 (viď napr. bod 2.1.5 zmluvy) Viac info a možno lepší/zrozumiteľnejší popis “problému” tu:

 2. ak správne rozumiem modelu “channels distribution” - nie je to náhodou tak, že cenníkové ceny (list price) ako aj zľavy z list price stanovuje “výrobca”, resp. jeho lokálny zástupca…? Nie je toto práve spôsob, ako v naoko transparentnej súťaži zvýhodniť niektorých uchádzačov?

2 Likes

Dnes sme oslovili MPSVaR so žiadosťou o stretnutie k výhradám odbornej komunity. Výhrady sme spísali sem: https://docs.google.com/document/d/1mp9xP0uL65AYSarVto3CgzjMxvI1Mu6jzDFmX2SzV44/edit?usp=sharing

1 Like

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/342308

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Odôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:

Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku dvaja uchádzači. Verejný obstarávateľ sa bezodkladne začal zaoberať dôvodmi, pre ktoré boli predložené len dve ponuky a vyhodnotil ako neprimerane určenú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. V prípade, ak by verejný obstarávateľ vyhodnocoval predložené ponuky, postupoval by tak v rozpore s princípmi zákona o verejnom obstarávaní. Keďže počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk neboli podané žiadne žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu a ani námietky, verejný obstarávateľ sa počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk nezaoberal vykonaním prípadnej nápravy vo veci z vlastnej iniciatívy.
Verejný obstarávateľ zároveň prehodnotil rozsah a potrebu definovaného predmetu zákazky a v záujme zachovania princípu hospodárnosti dospel k rozhodnutiu zúžiť predmet zákazky, s čím sa spája aj zníženie predpokladanej hodnoty zákazky.

Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedených dôvodov využíva svoje zákonné možnosti na zrušenie verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že pri zadávaní na pôvodný predmet zákazky bude postupovať v súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

toto VO je pre ORACLE produkty existujuceho IS, ci uz pokryvalo aj nejake poziadavky v ramci pripravovaneho noveho IS…vie mi niekto toto priblizit?

druhý pokus?
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/344467

… s malým upozornením… lehota na predkladanie ponúk je 19.10.2016 do 10:00

2 Likes