Zabezpečenie služieb typu SAP Support For Large Enterprises (PSLE)

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služieb typu SAP Support For Large Enterprises (PSLE)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16125 - DES

Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy typu PSLE na obdobie od 01 .01.2017 do 31.12.2017, prostredníctvom ktorej budú realizované nasledovné potreby Ministerstva financií SR a jeho ovládaných osôb - Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou uzatvorenia zmluvy je ako súčasť dodania služieb podpory PSLE aj dodanie štandardného Software s odvolaním §30 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

Celková hodnota zákazky 8 610 702,85 Mena: EUR bez DPH

Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: V súlade so stratégiou efektívneho využívania finančných prostriedkov v štátnej správe z pohľadu zákona o rozpočtových pravidlách z dôvodu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti verejný obstarávateľ zabezpečí služby PSLE prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou SAP Slovensko, pričom sa dosiahne ročná úspora oproti štandardným zmluvám v hodnote 695 tisic Eur, a to z dôvodu 17 % sadzby pre služby podpory pre softvér SAP.
Služby podpory PSLE predstavujú špecifický typ služieb podpory k Software SAP, pričom na ich poskytnutie zo strany SAP je nevyhnutné splnenie vopred stanovených predpokladov na strane zákazníka. Tieto služby sú poskytované pri splnení nižšie uvedených podmienok:
-Celková suma ročných poplatkov Zákazníka a všetkých Ovládaných osôb Zákazníka podľa Zmluvy na typ podpory SAP Standard Support prekročí alebo dosiahne hodnotu 5 000 000 EUR bez DPH, pričom za ročné výdavky sa považuje súčin 17% a príslušnej čistej hodnoty licencie.
-Čistá hodnota licencií Zákazníka a Ovládaných osôb prekročí alebo dosiahne hodnotu 30 000 000 EUR bez DPH.
-Neexistencia tzv. mixed landscape.

Služby typu PSLE poskytuje na území Slovenskej republiky výhradne spoločnosť SAP Slovensko s.r.o. v zmysle čestného vyhlásenia SAP SE so sídlom Dietmar-Hopp-Allee 16, 691 90 Walldorf, Nemecko zo dňa 18.10.2016.
V čestnom vyhlásení SAP SE vyhlasuje a zaručuje, že
-Služby PSLE a PE predstavujú pôvodné služby SAP SE.
-SAP SE je jediným a 100-percentným spoločníkom (vlastníkom) spoločnosti SAP Slovensko s.r.o. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35737328 (ďalej aj “SAP Slovensko”),
-SAP SE je autorizovaným poskytovateľom práv k službám PSLE a PE na území Slovenskej republiky, priamo cez spoločnost’ SAP Slovensko. Spoločnost’ SAP Slovensko je oprávnená poskytovat’ služby PSLE a PE v Slovenskej republike na základe zmluvy uzatvorenej medzi SAP SE a SAP Slovensko vo fonne “Zmluvyo distribúcii softvéru” (ďa lej len “SDA”) a “Zmluvy o distribúcii služieb” (ďalej len “ADS”) v aktuálnom znení. Spoločnost’ SAP SE neudelila žiadne oprávnenie žiadnej inej právnickej či fyzickej osobe na poskytovanie služieb PSLE a PE v Slovenskej republike, vrátane akýchkoľvek partnerov SAP SE.

Spoločnost’ SAP Slovensko doteraz neudelila žiadne oprávnenie žiadnej inej právnickej či fyzickej osobe na poskytovanie služieb PSLE a PE v Slovenskej republike.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349422