Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb

Obstarávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 1993 - MSS

II.1.4) Stručný opis:
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné a automaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch, časť C. Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 573 994,00 EUR bez DPH

a) Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakých, alebo obdobných k predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

-referencie na dodávku licencií prostredníctvom zmluvy Microsoft EA pre subjekt s počtom užívateľov minimálne 1000
-referencie na poskytovanie podpory a údržby prostredia Microsoft Active Directory a komunikácie koncových užívateľov na platforme Microsoft Exchange pre subjekt s počtom užívateľov služby minimálne 500
-referencie na poskytovanie podpory a údržby prostredia správy koncových užívateľov na platforme Microsoft System Center (aspoň jedna aplikácia z balíka) pre subjekt s počtom užívateľov služby minimálne 500

d) ISO / IEC 27 001 - Systém manažérstva bezpečnosti informácií (Information Security Management) alebo ekvivalent
ISO 20 000 -1 systém manažmentu služieb IT alebo ekvivalent

g) Expert č. 1: manažér údržby a prevádzkovej podpory (v počte 1), Expert č. 2 Systémový špecialista na základnú serverovú infraštruktúru Windows Server, System Center a Exchange Server (v počte 1), Expert č. 3 Systémový špecialista pre oblasť nasadenia a spravovania produktov Office 365 (v počte 2 rozsah činností vzhľadom na počet klientov vyžaduje dostatočné kapacity a zastupiteľnosť), Expert č. 4 Systémový špecialista na prostredie koncových staníc (v počte 2 rozsah činností vzhľadom na počet klientov vyžaduje dostatočné kapacity a zastupiteľnosť), Expert č. 5 Systémový špecialista pre oblasť konfigurácie a úpravy MS Sharepoint (v počte 1), Expert č. 6 Systémový špecialista v oblasti licenčného poradenstva (v počte 1), Expert č. 7 Systémový špecialista v oblasti školení užívateľov (v počte 1), Expert č. 8: Systémový špecialista pre oblasť integrácie a automatizácie business procesov (v počte 1), Expert č. 9 Systémový špecialista pre oblasť konsolidácie databázového prostredia (v počte 1), Expert č. 10 Manažér pre oblasť bezpečnosti (v počte 1).

Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zloženie zábezpeky, vo výške 150 000,00 EUR.

…kvitujem formalnu stranku spracovania Osobného postavenia - § 32 zákona o VO…

…v ramci ekonomickeho a financneho postavanie sa pozaduje len standardne potvrdenie od banky…

…detailne poziadavky na odbornu a technicku sposobilost:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakých, alebo
obdobných k predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov.
-referencie na dodávku licencií prostredníctvom zmluvy Microsoft EA
pre subjekt s počtom užívateľov minimálne 1000
-referencie na poskytovanie podpory a údržby prostredia Microsoft
Active Directory a komunikácie koncových užívateľov na platforme
Microsoft Exchange pre subjekt s počtom užívateľov služby minimálne
500
-referencie na poskytovanie podpory a údržby prostredia správy
koncových užívateľov na platforme Microsoft System Center (aspoň
jedna aplikácia z balíka) pre subjekt s počtom užívateľov služby
minimálne 500

Všetci požadovaní experti musia byť schopní komunikovať hovoreným
a písaným slovom so zamestnancami verejného obstarávateľa
v slovenskom alebo českom jazyku.
Expert č. 1: manažér údržby a prevádzkovej podpory (v počte 1):
-minimálne 4-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia
údržby, podpory prostredia koncových užívateľov na strane dodávateľa,
-odborná prax zahŕňajúca minimálne dve (2) preukázateľné
profesionálne praktické skúsenosti s riadením v oblasti údržby, podpory
prostredia koncových užívateľov v pozícii projektového manažéra na
základe platného certifikátu odbornej spôsobilosti projektového
manažmentu PRINCE2 PRACTITIONER alebo ekvivalentného -
uchádzač podmienku účasti u experta č. 1 preukáže zoznamom
praktických skúseností v súlade s predmetom zákazky prostredníctvom
platného certifikátu.
Expert č. 2 Systémový špecialista na základnú serverovú infraštruktúru
– Windows Server, System Center a Exchange Server (v počte 1):
-minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti serverových
technológií Microsoft - uchádzač podmienku účasti u experta č. 2
preukáže profesijným životopisom v súlade s predmetom zákazky,
-držiteľ platného certifikátu MCSE: Server Infrastructure, certifikátu
MCSE: Messaging, MCSE: Private Cloud alebo ekvivalentného -
uchádzač podmienku účasti u experta č. 2 preukáže prostredníctvom
platných certifikátov.
Expert č. 3 Systémový špecialista pre oblasť nasadenia a spravovania
produktov Office 365 (v počte 2 – rozsah činností vzhľadom na počet
klientov vyžaduje dostatočné kapacity a zastupiteľnosť)
-minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v pozícii experta na
konfiguráciu a administráciu online služieb spoločnosti Microsoft,
prepojenie s existujúcou infraštruktúrou - uchádzač podmienku účasti u
experta č. 3 preukáže profesijným životopisom v súlade s predmetom
zákazky,
-držiteľ platného certifikátu – MCSA: Office365 alebo ekvivalentného

 • uchádzač podmienku účasti u experta č. 3 preukáže prostredníctvom
  platného certifikátu.
  Expert č. 4 Systémový špecialista na prostredie koncových staníc (v
  počte 2 – rozsah činností vzhľadom na počet klientov vyžaduje
  dostatočné kapacity a zastupiteľnosť):
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti dizajnu
  Microsoft prostredia koncových staníc - uchádzač podmienku účasti u
  experta č. 4 preukáže profesijným životopisom v súlade s predmetom
  zákazky,
  -držiteľ platného certifikátu MCSE: Desktop Infrastructure alebo
  ekvivalentného - uchádzač podmienku účasti u experta č. 4 preukáže
  prostredníctvom platného certifikátu.
  Expert č. 5 Systémový špecialista pre oblasť konfigurácie a úpravy MS
  Sharepoint (v počte 1)
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v pozícii experta na
  konfiguráciu a administráciu portálového riešenia - uchádzač
  podmienku účasti u experta č. 5 preukáže profesijným životopisom v
  súlade s predmetom zákazky),
  -držiteľ platného certifikátu – MCSE: Sharepoint alebo ekvivalentného
 • uchádzač podmienku účasti u experta č. 5 preukáže prostredníctvom
  platného certifikátu.
  Expert č. 6 Systémový špecialista v oblasti licenčného poradenstva (v
  počte 1):
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti licenčného
  poradenstva Microsoft (uchádzač podmienku účasti u experta č. 6
  preukáže profesijným životopisom v súlade s predmetom zákazky),
  -držiteľ platného certifikátu MS: Designing and Providing Microsoft
  Volume Licensing Solutions to Large Organizations alebo
  ekvivalentného - uchádzač podmienku účasti u experta č.6 preukáže
  prostredníctvom platného certifikátu.
  Expert č. 7 Systémový špecialista v oblasti školení užívateľov (v počte
  1):
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti školení
  užívateľov na technológie Microsoft - uchádzač podmienku účasti u
  experta č. 7 preukáže profesijným životopisom v súlade s predmetom
  zákazky,
  -držiteľ platného certifikátu - Microsoft Certified Trainer alebo
  ekvivalentného, kde úroveň Alumni je nedostatočná - uchádzač
  podmienku účasti u experta č. 7 preukáže prostredníctvom platného
  certifikátu.
  Expert č. 8: Systémový špecialista pre oblasť integrácie a automatizácie
  business procesov (v počte 1):
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v pozícii experta
  integrácie a automatizácie business procesov (napr. návrh softvérovej
  architektúry) - uchádzač podmienku účasti u experta č. 8 preukáže
  profesijným životopisom v súlade s predmetom zákazky,
  -držiteľ platného certifikátu - MCTS Microsoft BizTalk Server 2010
  alebo ekvivalentného - uchádzač podmienku účasti u experta č. 8
  preukáže prostredníctvom platného certifikátu.
  Expert č. 9 Systémový špecialista pre oblasť konsolidácie databázového
  prostredia (v počte 1)
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v pozícii experta na databázové prostredie – konfigurácia, konsolidácia, spravovanie -
  uchádzač podmienku účasti u experta č. 9 preukáže profesijným
  životopisom v súlade s predmetom zákazky,
  -držiteľ platného certifikátu – MCSA: Data Platform alebo
  ekvivalentného - uchádzač podmienku účasti u experta č. 9 preukáže
  prostredníctvom platného certifikátu.
  Expert č. 10 Manažér pre oblasť bezpečnosti (v počte 1):
  -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v pozícii experta s
  bezpečnostným dizajnom, implementáciou a konfiguráciou a auditom
  systémov - uchádzač podmienku účasti u experta č. 10 preukáže
  profesijným životopisom v súlade s predmetom zákazky,
  -držiteľ platného certifikátu - Certified Information System Manager
  (CISM) a Certified Information System Auditor (CISA) alebo
  ekvivalentných - uchádzač podmienku účasti u experta č. 10 preukáže
  prostredníctvom platného certifikátu.

ISO / IEC 27 001 - Systém manažérstva bezpečnosti informácií
(Information Security Management) alebo ekvivalent
ISO 20 000 -1 – systém manažmentu služieb IT alebo ekvivalent

predmet zakazky tu, cast C https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/940031/profil/3951/Predmet/411509/guid/att_f8fdcebe7148f9aff00c6e9c643b785a/id/1430332

…keby to nebolo na MS, Oracle a pod. tak kolko poziadaviek na certifikaty v ramci odbornej a technickej sposobilosti by sa mohlo skrktnut?..

stalo by len tak vzorkovo napocitat cenu licencii a podporu, ktora sa obstarala napr. za posledny rok…vacsina VO tu na platforme skonci a su rozobrate do nejakeho detailu…na zaklade priznakov by sa dalo identifikovat, ktore VO su na licencie a specializovanu/rozsirenu podporu…

…toto je za 3,5M bez DPH za MS produkty…

…SP obstaravala za cca 6-7M bez DPH za Oracle produkty…

1 Like

Na toto si viem predstavit aj nejaky jednoduchy klasifikator - machine learning a tak. Niekto z verejne.digital? cc @maly

1 Like
 1. No, nieco je k dispozicii uz teraz, vid https://verejne.digital/obstaravanieFirma?id=19377

 2. Ak vsetko dobre pojde, mali by sme byt schopni v prvom kroku napocitat celkove sumy faktur pre kazde ICO (firmy) od kazdeho ICO (verejnej institucie). Cize si napriklad zistime, co vykešoval MS z verejnych penazi v minulom roku.

 3. Dalsie detaily moze byt problematicke extrahovat automaticky. Nateraz vobec neviem, ako tie faktury vyzeraju. Predstavujem si, ze na jednej fakture moze byt riadok
  softver … x eur
  predplatenie podpory na 3 roky… y eur.

Ak by ma zaujimala podpora “na rok”, musim teda brat y/3. Budeme vediet viac po prvom kroku. Mozno to bude par faktur a clovek si to v pohode prejde rucne. Alebo bude stacit fulltext search, atd.

Podla mna na prvy sup uplne staci hruba klasifikacia a potom uz aj keby sa to malo prejst rucne to bude ok. Cakam, ze zmluv na licencie budu max desiatky rocne.

Viem tiez hned poskytnut jedno cislo, 86548 desktopovych licencii k 31.12.2014

Detaily tu.

1 Like