Zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE)

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 8271 - DES

Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ zabezpečí hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov tým, že služby PSLE zabezpečí prostredníctvom zmluvy o poskytovaní služieb typu SAP PSLE so spoločnosťou SAP Slovensko s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, (ďalej aj “SAP Slovensko”), čím sa preukázateľne dosiahne ročná úspora oproti štandardným zmluvám o poskytovaní podpory v hodnote 1 200 000 tisíc Eur ročne, a to z dôvodu uplatnenia 17 % sadzby pre služby podpory pre softvér SAP. Služby podpory PSLE predstavujú špecifický typ služieb podpory k Software SAP, pričom podmienkou na ich poskytnutie zo strany SAP je nevyhnutné splnenie vopred stanovených predpokladov na strane Zákazníka. Tieto služby sú poskytované pri splnení nižšie uvedených podmienok:
-Celková suma všetkých ročných poplatkov Zákazníka a všetkých Ovládaných osôb Zákazníka podľa Zmluvy na typ podpory SAP Standard Support prekročí alebo dosiahne hodnotu 5 000 000 EUR bez DPH, pričom za ročné výdavky sa považuje súčin 17% a príslušnej Čistej hodnoty licencie.
-Čistá hodnota licencií Zákazníka a Ovládaných osôb prekročí alebo dosiahne hodnotu 30 000 000 EUR bez DPH.
-Neexistencia tzv. mixed landscape.
Služby podpory typu PSLE poskytuje na území Slovenskej republiky výhradne spoločnosť SAP Slovensko v zmysle čestného vyhlásenia SAP SE so sídlom Dietmar-Hopp-Allee 16, 691 90 Walldorf, Nemecko zo dňa 21.03.2018.
V čestnom vyhlásení SAP SE vyhlasuje a zaručuje, že:
-Služby PSLE a PE predstavujú pôvodné služby SAP SE.
-SAP SE je jediným a 100-percentným akcionárom spoločnosti SAP Slovensko s.r.o.
-SAP SE je autorizovaným poskytovateľom práv k službám PSLE a PE na území Slovenskej republiky, priamo cez spoločnosť’ SAP Slovensko. Spoločnosť’ SAP Slovensko je oprávnená poskytovať’ služby PSLE a PE v Slovenskej republike na základe zmluvy uzatvorenej medzi SAP SE a SAP Slovensko vo forme “Zmluvy o distribúcii softvéru” (ďalej len “SDA”) a “Zmluvy o distribúcii služieb” (ďalej len “ADS”) v aktuálnom znení. Spoločnosť’ SAP SE neudelila žiadne oprávnenie žiadnej inej právnickej či fyzickej osobe na poskytovanie služieb PSLE a PE v Slovenskej republike, vrátane akýchkoľvek partnerov SAP SE.
Spoločnosť’ SAP Slovensko doteraz neudelila žiadne oprávnenie žiadnej inej právnickej či fyzickej osobe na poskytovanie služieb PSLE a PE v Slovenskej republike.

Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 23 403 836,28 EUR bez DPH