Workshop Red Flags : Začíname s hodnotením projektov po ich ukončení

Pozývame Vás na online workshop 29. mája 2024 od 14:00 do 15:30. Vysvetlíme, ako budeme hodnotiť výsledky projektov.

RedFlags je projekt Slovensko.Digital, v rámci ktorého sme doteraz vyhodnotili viac ako 70 veľkých IT projektov verejnej správy vo fáze ich prípravy. Počas tejto činnosti sme veľa diskutovali o cieľoch projektov, prínosoch investícií a súvisiacich reformách verejnej správy.

Rozhodli sme sa začať novú aktivitu – hodnotenie výsledkov týchto projektov, po ich oficiálnom ukončení a nasadení do prevádzky. Budeme sledovať, ako sa naplnili zámery dohodnuté pri príprave projektov a v akom stave sú špecifické IT riešenia, ako sú UX elektronických služieb, OpenAPI, Open Data a ďalšie.

Postup hodnotenia bude podobný ako doteraz, teda na základe stanovených kritérií, podľa ktorých vyhodnotíme stav a priradíme body. Zásadný nedostatok v niektorom kritériu bude indikovaný červenou vlajočkou.

Na workshope vám detailne vysvetlíme náš postup, kritériá hodnotenia a podklady, na základe ktorých budeme pracovať. Pripojte sa na workshop.

Tešíme sa na vaše otázky.

3 Likes

Tu je rámcový pohľad ako si hodnotenia predstavujeme:

RF-faza produkt-prehlad-maj24.pdf (201.1 KB)

  • hodnotenie má zmysel po oficiálnom ukončení projektu
  • opätovné hodnotenie niektorých kritérií z prípravnej fázy (aka. “ako to dopadlo”): reforma VS, merateľné ciele, postup dosiahnutia cieľov, súlad s KRIT, biznis prínos, príspevok v informatizácii, kalkulácia efektívnosti, transparentnosť a participácia
  • vlastnosti produktu: súlad s požiadavkami, identifikácia/autentifikácia/autorizácia, riadenie údajov, OpenData, MyData, OpenAPI, zdrojový kód

Spätná väzba na tieto zámery je vítaná.

1 Like

Tu sú viac rozpísané novo hodnotené kritéria pre vlastnosti produktu:

Priebežne doplním popis pre všetky kritériá produktu a dokumenty sa môžu mierne aktualizovať. Najmä na základe pripomienok od vás. :wink:

V rámci súladu neskumate aj naplnenie požiadaviek stanovenych v katalógu požiadaviek samotného projektu? Funkčných i nefunkčných …

Isteže, “čo sa má spraviť” je detailne formalizované v katalógu požiadaviek. Akurát že jednak nemáme kapacitu prechádzať detailne nezriedka-stovky požiadaviek a ani to nie je naša úloha. Máme šancu rámcovo posúdiť či výsledok je to, čo bolo dohodnuté na začiatku, plus venovať sa viac najväčším odchýlkam.

Povedzme ak funkčné požiadavky 230-240 detailne popisujú, že na webe má byť diskusné fórum a ako sa v ňom pridávajú príspevky a vyhľadáva v nich, tak ma zaujíma ako presne je to spravené iba ak toto diskusné fórum je mimoriadne dôležitý komponent pre naplnenie cieľov projektu, bolo mimoriadne nákladné a pod.

Celkovo moja skúsenosť je, že v každom projekte samozrejme všetky detailné požiadavky z finálnej špecifikácie sú splnené a otestované - lebo ináč by ani nebolo možné projekt ukončiť. Zato niekde po ceste sa zmenia zásadné časti zadania, a teda aj súvisiaca špecifikácia, a dôvody prečo sa to udialo sú zdokumentované iba veľmi slabo alebo vôbec. A to je presne časť, ktorú by sme v ideálnom prípade chceli objasniť.

1 Like

:point_right: Workshop Red Flags si môžete pozrieť tu : RedFlags Workshop 2024 - Fáza produkt - Google Drive

1 Like