Vývoj aplikácie a softvéru podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením - ESPY

Vývoj aplikácie a softvéru podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením - ESPY

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Základné informácie

Názov: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 1 977 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 03.11.2017 do: 29.03.2019
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202

Zámerom projektu je rozšíriť možnosť diagnostiky a reedukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) použitím informačno-komunikačných technológií. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je vývoj aplikácie pre mobilné telefóny a tablety a takisto vývoj softvéru, pomocou ktorých bude zabezpečovaná priama práca dieťaťa a žiaka so ŠVVP a tiež prenos informácii medzi entitami zúčastňujúcimi sa na vzdelávaní a výchove detí a žiakov v materských a základných školách, teda menovite hlavne: rodičmi, školou a jej pedagogickými zamestnancami (učitelia, vychovávatelia, asistenti…), odbornými zamestnancami v škole a sieti poradenských zariadení (psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi…) a manažmentom týchto zariadení (riaditelia, zriadovatelia…).

Výstupom projektu bude aplikácia a softvér, ktoré v súčinnosti poskytnú kompletné prostredie pre podporu včasnej intervencie formou depistáží na začiatku školskej dochádzky, v predškolských zariadeniach a medzi nezaškolenými deťmi predškolského veku. Okrem technickej platformy bude vytvorený obsah pre overenie schopností dieťaťa v oblasti zrakového a sluchového rozlišovania, ktorý bude otestovaný a výsledky budú porovnané so štandardizovanými testami používané pre tento účel. Obsah bude založený na štátnymi orgánmi schválenom obsahu pre danú vekovú kategóriu (napr. šlabikáre) s možnosťou zahrnúť špecifické sady údajov pre deti s obmedzenou znalosťou jazyka (s iným materinským jazykom). Platforma bude umožňovať dopĺňanie obsahu vytvoreného treťou stranou (t. j. poskytovať API) a bude vedieť akceptovať rozličné typy a podoby výsledkov (časové veličiny, zhodnosť obrazcov…).

Výstupy z depistáží budú prezentované a ďalej spracovateľné v tabuľkových editoroch, grafickej forme a webovom prehliadači. Aplikácia i softvér budú plošne nasaditeľné v heterogénnom IT prostredí bez náročných požiadaviek na infraštruktúru (napr. práca aplikácie aj v off-line režime).

Cieľová skupina zložená z odbornej verejnosti, školských zariadení a laikov (rodičov) detí a žiakov bude informovaná o možnosti včasného použitia bezplatného odborného diagnostického nástroja vo forme bezplatnej aplikácie pre Android. Odbornej verejnosti (poradenské zariadenia, vedenie a zriadovatelia školských zariadení apod.) bude prezentovaná softvérová časť umožnujúca vzdialený zber a správu výsledkov, zadávanie úloh a cvičení pre každého používateľa jednotlivo podľa jeho schopností a potrieb. Aplikácia bude umožňovať rozsiahle možnosti nastavenia zohľadňujúce potenciál a momentálne znalosti a schopnosti jednotlivca v každej oblasti gramatiky slovenského jazyka s podporou pre ďalšie jazyky, jazykové skupiny a typy úloh zamerané na nejazykovú stránku (napr. prepojenie mozgových hemisfér, koordinácia apod.). Všetky prvky aplikácie a softvéru budú maximálne "bezjazykové" pre zjednodušenie ovládania a ďalšej trhovej adaptácie.

Priloha 10 vo formate PDF: http://www.247.sk/espy.pdf