Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov

Cieľom projektu je podporenie podnikania spoločnosti v oblasti tvorby pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím v podobe jednoduchého zariadenia, ktoré bude disponovať hlasovým vstupom a výstupom a umožní jej používateľom transformovať nezrozumiteľné zvuky do zrozumiteľných viet.
• Prostredníctvom technologickej, materiálnej a personálnej podpory (hlavná aktivita: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so ZP s povinnými podaktivitami: Podaktivita 1: Výskum a vývoj nových zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
• Podaktivita 2 - Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
• Podaktivita 3 - Prezentácia na domácom trhu) sa vytvorí základ pre vznik novej podnikateľskej aktivity a tým sa uľahčí využívanie nových nápadov v hospodárstve a v živote osôb so zdravotným postihnutím,. Zároveň sa diverzifikujú podnikateľské aktivity žiadateľa.
Podstatou projektu je vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov osôb so zdravotným postihnutím. Po nakonfigurovaní pomôcky na individuálny spôsob použitia (natrénovaní umelej inteligencie zvukmi konkrétneho človeka) bude pomôcka schopná, po stlačení príslušného tlačidla a zaznamenaní zvuku, transformovať tento zvuk do príslušnej predkonfigurovanej vety a spustiť prehrávanie danej vety alebo zvuku na vstavanom reproduktore. Výber z predkonfigurovaných zvukov je prenechaný umelej inteligencii, ktorá sa počas používania pomôcky bude v pravidelných intervaloch „pretrénovávať“, a teda stále učiť a prispôsobovať na zmeny výslovnosti používateľa, ako aj zlepšovať svoju presnosť.

Kompletne vyplnená príloha č. 10 Výzvy: „Stručný popis novej/inovovanej technológie“ je zverejnený na https://drive.google.com/open?id=1aNF_FFric56DC-sraRpzTA9zzxOwIAUL