Vysvetlí minister spravodlivosti (MOST-HÍD), prečo elektronické dokumenty (rozsudky, uznesenia) neobsahujú vizuálnu podobu úradnej pečiatky so štátnym znakom SR

Za pol druha roku bolo vyhotovených a doručených občanom, PO a OVM niekoľko stoviek tisíc elektronických rozhondutí, ktoré neobsahujú vizualizovanú podobu úradnej pečiatky so štátnym znakom SR

§ 5 Štátny znak na úradných listinách
(1)
Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
(2)
Štátne orgány a ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 používajú štátny znak takto:

b)
na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.

vysvetlí pán minister spravodlivosti prečo a ako zhojí daný stav?

1 Like