Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, montáž, implementácia, integrácia so službami poskytovanými tretími osobami v zmysle Súťažných podkladov, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky;

b) poskytovanie Služieb technickej podpory EMS Objednávateľovi.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
60 000 000,00 EUR bez DPH

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474146?

1 Like