VO: Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky ESZ a ESZ RFaRS (ESO1)

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/351413

Obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
Názov: Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RFaRS ( dalej iba ESO1)

Hodnota bez DPH: 18 800 000,00 EUR bez DPH

Trvanie zmluvy: maximálne 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti s opciou na 12 mesiacov.

Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb ktoré pozostávajú z:
-Služby servisnej podpory Správa a Riešenie incidentov a problémov,
-Zmeny a Rozvoj aplikačného programového vybavenia, vrátane Testovania a Podpory pri implementácii,
-Služby prevádzkovej podpory Konzultácie, Administrácia, Školenia.

A post was merged into an existing topic: Podpora eHealthu má vyjsť na vyše 5,6 milióna ročne. Štát ide hľadať firmu