VO - absurdnosti, mozne male zmeny, atd. Platia nejake pravidla?

uvo
vo

#41

…a co tak dat podmienku do zakona o VO, ze ak obstaravatel/verejny obstaravatel da do VO konkretnu podmienku ucasti, tak musi v ramci tej zakazky, podpornej dokumentacie aj zverejnit zoznam subjektov, ktore danu podmienku splnaju…ved taky prehlad si musel robit, ked danu podmienku definoval…


#42

neviem ci je to v zakone, ale pri kontrole ci nejde o diskriminaciu sa skuma ci je aspon 5 subjektov, ktore to splnaju


Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia
#43

Agentura na podporu vyskumu a vyvoja

zakazka https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382639

Strucny opis
Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača realizovať a zabezpečovať pre verejného obstarávateľa služby spojené s prevádzkou (v sieti verejneho obstarávateľa, respektíve v Cloude), údržbou, aktualizáciou a rozvojom komplexného systému IS APVV s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť IS APVV, a to prostredníctvom nasledujúcich služieb:
a)služby podpory prevádzky a údržby;
b)služby rozvoja.
Podrobnosti a rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažných podkladoch.

PHZ 219 936,00 EUR bez DPH

Trvanie zakazky 48 mesiacov

Sutazne podklady https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415216

Nakolko v opise predmetu zakazky nie je nic o danom IS, tak som sa snazil najst zmluvu, ktora vyplyva z tohto VO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/405065 Hladal som tu http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/povinne-zverejnovane-udaje/zmluvy ale nenasiel som

V ramci sucasneho VO teda, ktoreho PHZ je 219 936,00 EUR bez DPH a plnenie trva 4 roky sa pozaduje toto:

Obrat
(2) Podľa bodu 2 - § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehľad
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky,
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, ku dňu lehoty
na predkladanie ponúk. Čestným vyhlásením o obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, musí uchádzač
preukázať súhrnne objem obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka minimálne vo výške
109 968,00 EUR pričom k prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej
banky ku dňu 31.12. príslušného roka, resp. ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Uchádzač
zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, ak uchádzač je osoba, ktorá
vedie podvojné účtovníctvo alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, ak uchádzač je osoba, ktorá
vedie jednoduché účtovníctvo za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Obstarávateľ na preukázanie tejto podmienky
akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok,
ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/) s uvedením presného
odkazu na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov).

Odborna a technicka sposobilost
Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Verejný obstarávateľ požaduje predloženie:

 • certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky a
 • certifikátu Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001,
  ktorými uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom
  obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia
  kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem.
  Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských
  štátov.
  Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné
  opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na
  zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky
predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach
a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za
poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Expert č. 1 - Projektový manažér:

a) minimálne 5 ročné skúsenosti (prax) s riadením projektov v oblasti informačných
technológií v pozícii projektového manažéra túto podmienku účasti záujemca u
experta preukáže životopisom,
b) minimálne 2 praktické skúsenosti s riadením projektov podobného typu a veľkosti
ako je predmet zákazky; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
zoznamom projektov,
c) držiteľ platného certifikátu projektového riadenia, napr. Prince 2 Practitioner, PMI
PMP, IPMA stupeň C alebo ekvivalentný; túto podmienku účasti záujemca u experta
preukáže platným certifikátom.

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky
predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach
a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za
poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Expert č. 2 Architekt IS:
a) minimálne 5 ročné skúsenosti (prax) s návrhom, dizajnom a uvedením do
prevádzky informačných systémov a ich prevádzkovanie v Cloude; túto podmienku
účasti záujemca preukáže životopisom,
b) minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou projektu v rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii architekta IS, pričom nevyhnutnou podmienkou je
skúsenosť s integráciou informačných systémov a ich prevádzkovanie v Cloude ;
túto podmienku účasti záujemca zoznamom realizovaných projektov,
c) držiteľ certifikátu TOGAF, OMG UML Professional alebo ekvivalentný; túto
podmienku účasti záujemca u experta preukáže platným certifikátom…

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky
predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach
a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za
poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Expert č. 3 Vedúci programátor:
a) minimálne 5 ročné skúsenosti (prax) v oblasti vývoja IS rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii vedúceho programátora; túto podmienku účasti
záujemca preukáže životopisom,
b) minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou projektu v rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii vedúceho programátora; túto podmienku účasti
záujemca preukáže zoznamom realizovaných projektov,
c) držiteľ certifikátu pre vývoj webových aplikácií na platforme .NET a na architektúre
ASP.NET MVC alebo ekvivalentného; túto podmienku účasti záujemca u experta
preukáže platným certifikátom.

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky
predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach
a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za
poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Expert č. 4 UI Architekt / Konzultant:
a) minimálne 5 ročné skúsenosti (prax) v oblasti návrhu a vývoja grafických
požívateľských rozhraní a šablón IS podľa požiadaviek interných používateľov IS v
rozsahu porovnateľnom k predmetu zákazky v pozícii UI Architekta / Konzultanta;
túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom,
b) minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou projektu v rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii UI Architekta / Konzultanta; túto podmienku účasti
záujemca preukáže zoznamom realizovaných projektov,
c) držiteľ certifikátu pre vývoj webových aplikácií na platforme .NET a na architektúre
ASP.NET MVC alebo ekvivalentného; túto podmienku účasti záujemca u experta
preukáže platným certifikátom.

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky
predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach
a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za
poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Expert č. 5 Vedúci technickej podpory:
a) minimálne 5 ročné skúsenosti (prax) v oblasti zabezpečovania a poskytovania
technickej podpory pre IS v rozsahu porovnateľnom k predmetu zákazky v pozícii
vedúci technickej podpory; túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom,
b) minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii vedúceho technickej podpory; túto podmienku účasti
záujemca preukáže zoznamom realizovaných projektov,
c) držiteľ certifikátu pre administráciu na platforme Microsoft SQL alebo
ekvivalentného; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže platným
certifikátom.

Moj zaver:

 1. ja stale nechapem tym certifikatom ISO a este vo vztahu k tomuto IS
 2. videl som viacero VO a pattern, ktory plati je, ze ked obstarava sukromnik, ktory dostal dotaciu, tak nepozaduje tolko certifikatov, obraty a pod. su nizsie (realne je to VO pristupnejsie), ale ked obstarava stat, tak hned su tam vsetky certifikaty a este su aj domotane

#44

ISO si vybaviš pomerne jednoducho to nie je problem. Skor som rozmýšlal či by sme tu nespravili taku platformu kde ku každej zakazke z IT by firmy mohli ponuknut kdo čo z tých podmienok učasti spĺňa a kdo by sa chcel prihlasiť a kdo nie a pritom má expertov, resp. referenciu alebo práve ISO. Potom ten kdo by sa chcel prihlásiť by mohol osloviť tých čo majú experta alebo zakázku a dohodnuť sa ako ho využije a podať ponuku. Zvýšili by sme možno zapojenie firiem vo VOčkach.


#45

…ano, kazdy certifikat si vies vybavit/kupit v konecnom dosledku…ja sa skor pytam, ze ci to je pre takyto typ IS potrebne…pytam se, ze preco niekto pri vyssej zakazke na custom dielo nepozaduje napr. ISO certifikaciu a preco niekto pri VO v mensom objeme to pozaduje…

…ISO na kvalitu napr. pre mikropodnik nema vyznam…iba ho zabije…zviaze ho…a robit si ten certifikat len kvoli tomu, aby som splnil podmienky vo VO, tak to ukazuje, ze je nieco zle v systeme…

…mikrodpodnik vie z prehladom dodat tento scope, ktory sa pozaduje v ramci predmetnej sutaze…

…osobne si neviem predstavit, ze by som siel do konzorcia s niekym, koho nepoznam a neviem posudit jeho robotu, kvalitu a pod.

…lepenie dodavatelov dokopy, aby sa splnili podmienky VO je iba hackovanie choreho systemu…zmenu systemu to neprinesie…podla mna v takomto pripade ide o zle (mozno dobre) nastavene VO…


#46

Sak nemusis ist do konzorcia len poskytnes experta. V principe nemusis byt ani subdodavatel. Ja by som isiel do viacerych sutazi ale nie na vsetko sa mi dari zohnat zakazky hlavne.

System podla mna nezmenis to neni sanca. Musel by si vlastne iniciovat minimalne zmenu zakona ale neviem si predstavit ako. (Btw v CR plati velmi podobny zakon o VO). Mohol by si ale dosiahnut zapojenie viacerych subjektov a tym znizit ceny (princip trhu). Ci co by malo byt ulohou SD? Aby obstarvatelia vyhodili obstarko menej restriktivne?


#47

A ISO pre mikropodnik podla mna nie je zle mat. Ja si to urcite urobim. Len som sa do teraz sustredil na certifikaty na expertov.


#48

…v tomto sa nezhodneme nazorovo…podla mna to, ze zbieras certifikaty expertov a ISO, aby si sa zucastnil VO je obraz nie dobre nastaveneho systemu…

…vela produktov je postavenych na otvorenych technologiach…vo VO sa nepozaduje znalost danej technologie, ale certifikat konkretneho produktu, napr. taky Active Directory od MS…

…ak si mikropodnik, do 10 ludi, tak mas kapacity maximalne na zakazku do 1,5 mil. na 12 mesiacov, podla mna, ak chces udrzat kvalitu, dodat nacas a pod…vsetko vyssie ta kapacitne zabije…cakal som, ze toto umsernenie ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina) trocha uprace podmienky ucasti vo VO podla ich velkosti, narocnosti domeny a pod.


#49

Tak ludi predsa mozes nabrat (aj ked chapem ze sa nezhanaju lahko, ale ani zakazky sa nezhanaju lahko). Dolezita je rovnost sanci a ta trosku chyba to je pravda ale treba bojovat aj tak a nevzdavat to. Tak ak si SD mysli ze system je zle nastaveny tak co konkretne by zmenilo? Ale konkretne myslim aky clanok zákona by akym sposobom preformulovalo? Aby system nebol chory?


#50

Cize vyzaduju vcelku “vseoecne veci” - aj ked niektore vyzeraju “site na mieru”. Ale v zasade tam nevidm podmienku, ze by mal zaujmecva rozumiet systemu IS APVV, cize:

 1. alebo sa naozaj moze prihlasit (takmer) hociko - ale aku ma sancu vyhrat, ak to rovno ie je povodny dodavatel APVV?
 2. alebo je to len “akoze obstraravanie” - “aby sa nepovedalo”, “aby sme v hanbe neostali”

Samozrejme plati, co bolo pisane tu Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému na vydávanie osobných a cestovných dokladov a tu Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému na vydávanie osobných a cestovných dokladov . Ale aj tak: Ked skratka onstaravatel chce “ostat” pri sucasnom dodavatelovi, tak nech to povie a zdovodni rovno, nech to neobchadza cez taketo “tanceky” s obstaravaniami, oznameniami a pod.


#51

preto vela rieseni tak aj vyzera, lebo sa polepia timy kadejako, pozbieraju ludia, aby splnili certifikaty a pod.

neviem, treba sa pytat SD…osobne si nemyslim, ze treba menit zakon o VO…ten je natolko otvoreny, ze dava moznosti vyhlasovat sutaze s roznymi parametrami…to je aj realne vidiet…co tu chyba podla mna su priklady a usmernenie zo strany UVO ako gestora verejneho obstaravania, UPVII ako gestora informatizacie ako obstaravat a kde sa nachadzaju mantinely…jeden z najdolezitejsich dokumentov, ktory vie toho vela poriesit prave vznika a je o nom debata ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina)