Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím

Vizuálne čítanie je koncept výučby čítania, podpory verbalizácie a vokálnej imitácie, rozvoja sluchovej diferenciácie a rozširovania slovnej zásoby pre osoby so špeciálno-pedagogickými výchovno-vzdelávacími potrebami a pre dospelých s poruchami reči pomocou moderných technológií (tabletov a počítačov, interaktívnych tabúľ a pod.).

Program Vizuálne čítanie je postupne vyvíjaný od roku 2008. Je určený pre osoby so zdravotným postihnutím a deti so špeciálno-pedagogickými výchovno-vzdelávacími potrebami hlavne ich integráciou do bežného života.

Program „Vizuálne čítanie “ bol a je neustále rozširovaný o nové funkcie/časti. V rokoch 2011 -2015 bol dostupný zdarma pre tzv. beta testerov – používateľov, ktorý pracovali s deťmi a poskytli mi spätnú väzbu. Celkovo ich bolo 100. Ich fotografie sú dostupné na www.visualreading.org .

V rokoch 2016 -2017 sa používa v špeciálnych školách (10), bežných základných školách (4), materských školách (3), logopedických ambulanciách (4), centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie a v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (6) a v
domácom prostredí (180). Počas rokov 2012 – 2017 na vývoji tohto programu pracovalo postupne 30 ľudí rôznych profesií (programovanie, testovanie, manažment, dabing, zvukový mastering, administratíva, ilustrovanie, fotografovanie, výroba videa, výučba žiakov so ŠPVVP, preklady
do HU a CZ jazykov atď.).

Web stránka projektu: www.visualreading.org

Cieľom programu „Vizuálne čítanie“ na vyššej úrovni je výučba čítania, rozvoj porozumenia reči, logopedická rehabilitácia osôb po NCMP. Je určený pre 12 cieľových diagnóz .

Cieľové diagnózy - deti:

pervazívna vývinová porucha
porucha autistického spektra
Downov syndróm
detská mozgová obrna
mentálna retardácia
dysfázia, dyslexia, afázia (NKS)
Aspergerov syndróm
ADD, ADHD
špecifické poruchy učenia a pod.

Cieľové diagnózy - dospelí :

logopedická rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) alebo
traumatologické prípady
pacienti s narušenými kognitívnymi funkciami

Výsledkom doterajšieho výskumu a vývoja programu a aplikácií je 40 inovácií, ktoré vzišli z reálnej prevádzky a z reálnej práce s deťmi. Počet a rozsah ďalších inovácií si vyžaduje ďalší výskum a inovácie.

Celý dokument: https://1drv.ms/w/s!ApGFZJ_Q--ejh9tmSkUWZ0LOUY30kw