Verejná konzultácia: prioritné datasety OpenData v EÚ

Dátová kancelária ÚPVII robí zber podnetov, čo majú byť prioritné datasety zverejňované ako OpenData všetkými členskými krajinami EÚ podľa smernice PSI.
Oficiálna tabuľka na pripomienky je tu:


Vyplnenú tabuľku treba poslať e-mailom na adresu milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk . Termín je do 22.11.2019.
Má ísť o datasety v oblastiach: 1. Geopriestorové údaje, 2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie, alebo 3. Meteorológia, ale tak myslím že ani iné podnety sa nestratia.

Celý text čo k tomu prišiel:

Milí kolegovia, záujemcovia o tému otvorených údajov,

Európska únia v júni 2019 vydala Smernicu 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (Open data a PSI).

Slovenské znenie Smernice nájdete napr. na stránke Dátovej kancelárie https://datalab.digital/dokumenty, presný link je: https://datalab.digital/wp-content/uploads/Smernica2019_1024OPENDATA.pdf

V rámci uvedenej Smernice sa s cieľom podpory opakovaného používania zaviedlo 6 kategórií tzv. datasetov s vysokou hodnotou (High Value Datasets, príloha č. I Smernice):
1. Geopriestorové údaje
2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie
3. Meteorológia
4. Štatistika
5. Spoločnosti a vlastníctvo spoločnosti
6. Mobilita

Datasety, ktoré budú zaradené do týchto 6 kategórií, budú v súlade s Kapitolou V - Článkami 13 a 14 povinne zverejňované:
a) Bezplatne (s výnimkami v odsekoch 3,4 a 5 Článku 14)
b) Strojovo čitateľné
c) Poskytované prostredníctvom API
d) V príslušných prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie

Identifikácia konkrétnych datasetov, ktoré budú zaradené do týchto 6 kategórií, má byť založená na posúdení ich potenciálu:
a) vytvárať významné sociálno-ekonomické alebo environmentálne prínosy a inovačné služby;
b) byť prínosom pre vysoký počet používateľov, najmä MSP;
c) pomôcť pri vytváraní príjmov a
d) na kombinovanie s inými súbormi údajov.

Komisia aktuálne požiadala členské štáty, aby pripravili návrhy toho, aké konkrétne datasety by mali napĺňať tieto 3 kategórie:
1. Geopriestorové údaje
2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie
3. Meteorológia

tak, aby napĺňali horeuvedené požiadavky. Po zbere návrhov od všetkých členských krajín a po následných konzultáciách, bude EÚ vydaný zoznam datasetov, ktoré napĺňajú jednotlivé kategórie a členské štáty ich tak budú musieť povinne zverejňovať.
Keďže ide o novinku so zásadným dopadom nie len na ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ale aj na nimi zriadené tzv. verejné podniky, pripravili sme jednoduchý dotazník pre potenciálnych poskytovateľov, ale aj konzumentov datasetov v špecifikovaných 3 kategóriách:

Prosíme Vás o jeho vyplnenie do 22.11.2019, prípadne aj o preposlanie ďalším záujemcom. Následne, po sumarizácii návrhov, predložíme výsledky pracovnej skupine K9.4 Lepšie dáta na vyjadrenie sa.

Neoplati sa navrhnut aj meta pravidlo, ze ked ma nieco jeden clensky stat, nech to zverejnuje aj druhy clensky stat? Napriklad obchodne registre byvaju za paywallmi.
Uctovne zavierky mozno ani vobec vizualne.

Dalej, data su na nic, ked sa ich ludia boja pouzit. Je treba explicitne uviest, ze udaje uvedene v open datasetoch su OK podla GDPR.

2 Likes