Úprava a rozšírenie funkcií ekonomického informačného systému SRS

Obstarávateľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Predmet obstarávania: Úprava a rozšírenie funkcií ekonomického informačného systému SRS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10354 - VBS

Druh postupu: Rokovacie konanie bez zverejnenia
Hodnota (ktorá sa zohľadňovala): 530 000,0000 Mena EUR bez DPH

Zmluvy o dielo zo dňa 14.9.2001 vr. dodatkov. EMEL ako osoba vykonávajúca majetkové práva autorov k IS SRS udelila časovo neobmedzené právo k IS SRS v obmedzenom územnom rozsahu pre územie SR a určila spôsob použitia IS SRS tak, že SK, a.s. je oprávnená používať IS SRS pre vlastnú potrebu, najmä do systému údaje importovať, zadávať, meniť ich, tlačiť zostavy a výkazy a zároveň udelila nevýhradnú licenciu. IS SRS je zamestnaneckým dielom v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. a EMEL je osobou vykonávajúcou majetkové práva autorov k zamestnaneckému dielu. Prípadné úpravy, resp. rozšírenia zahŕňajú nevyhnutný zásah do autorských práv k dodanému systému. Z uvedeného vyplýva, že plnenie môže v súlade s platnou legislatívou poskytnúť len držiteľ týchto výhradných majetkových autorských práv,tzn. EMEL.