Úksúp - is cúr

4.5.2021 vyšiel prieskum trhu pre stanovenie PHZ

Celkovo projekt za cca 8 mil. EUR, celkovo projekt je určite možné hodnotiť ako prospešný, a potrebný keďže ide o reálne využívané a komplikované aplikácie, avšak funkčné požiadavky vyžadujúce si
popis z odbornej stránky nie sú prakticky vôbec vydefinované, na druhej strane požiadavky obsahujú chuťovky typu:

IS CÚR musí poskytovať minimálne nasledovné funkcionality z hľadiska ergonómie práce:

 • umožní nastavenie veľkosti šírky stĺpcov, umožní ľubovoľné presúvanie stĺpcov a uloženie poradia stĺpcov podľa potrieb používateľa. Nastavenia viditeľnosti stĺpcov, poradia, zoskupenia a filtrov sa musia ukladať do používateľských nastavení osobitne pre každého používateľa, čím sa umožní personalizovaný prístup, nakoľko každý používateľ potrebuje pracovať s inou sadou informácií.
 • umožní zoskupovanie záznamov. Poskytne tak možnosť združiť záznamy registra podľa zvoleného stĺpca.
 • umožní sumárne spočítavanie číselných hodnôt v tabuľke, ako je súčet, aritmetický priemer, minimálna a maximálna hodnota. Výpočet hodnôt bude možno vykonať aj označením konkrétnych buniek v tabuľke.
 • umožní filtrovať údaje registrov podľa ľubovoľných parametrov zadaných nad stĺpcami tabuľky
 • umožní filtrovanie záznamov registrov aj podľa údajov naviazaných na záznamy registra, ktoré nie sú súčasťou tabuľkových prehľadov (napr. zobrazenie údajov registrov týkajúcich sa zvolených katastrálnych území, resp. podľa zmluvných partnerov a pod.)
 • umožní uloženie vstupných parametrov použitých filtrov. Uložené filtrovacie nastavenia budú používateľovi sprístupnené medzi rýchlymi akciami na pracovnej ploche. Užívateľ si bude môcť uložiť svoje vlastné filtre a následne ich rýchlo opakovane používať, a to aj po zavretí a znovuotvorení registra.
 • umožní vykonávanie hromadných akcií nad zvolenými údajmi registra. Musí byť preto možné označovať riadky tabuľkových zoznamov pre následné akcie a to po jednom alebo aj hromadné označenie viacerých riadkov tabuľky.
 • umožní zoraďovanie záznamov registra podľa ľubovoľného poľa zoznamu.
 • umožní zobrazenie navzájom previazaných záznamov v hierarchickom strome.
 • umožní uzamykanie (ukotvenie) zvolených stĺpcov tabuľkových zoznamov.
 • umožní zoskupovanie riadkov tabuľkových zoznamov.

a podobne. Nebolo by už konečne vhodné zadefinovať štandardné požiadavky na IS tak
aby si každý verejný obstarávateľ nemohol / nemusel definovať vlastné?

Celkovo aplikácie, ktoré sa majú nahrádzať a rozširovať majú už v súčasnosti cca 1000 a viac entít,
využívajú ich stovky užívateľov a verejný obstarávateľ popíše jednu z takýchto aplikácií na pol strany
A4. Kedy už tomuto bude koniec?

1 Like