Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS

Link na zakazku: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372995

Link na sutazne podmineky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/918226/profil/3510/Predmet/412006/guid/att_09aae4f6925111f973f5bcc5086e93eb/id/1390973

Obstaravatel: Slovensky vodohospodarsky podnik

Strucny opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby, podpory a rozvoja informačného systému TIS SVP (ďalej len TIS SVP) na obdobie 48 mesiacov.

PHZ: 5 600 000,- EUR bez DPH, kde 1 600 000,- je SLA a 4 000 000,- je rozvoj

Zabezpeka: 280 000,- EUR

Trvanie zakazky: 48 mesiacov

Z podmienok ucasti vyberam napr.:

Minimálna úroveň verejným obstarávateľom požadovaného zoznamu poskytnutých služieb:
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky
za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov v kumulatívnej hodnote minimálne 950 000,00 EUR bez DPH, pričom
hodnota aspoň jednej zákazky na báze parametrov SLA musí byť minimálne 130 000,00 EUR
bez DPH a hodnota aspoň jednej zákazky v oblati rozvoja, na báze zmenových požiadaviek
musí byť minimálne 200 000,00 EUR bez DPH .
Poskytnutím služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumie
poskytnutie služby zahŕňajúcej všetky nižšie uvedené oblasti:
I. poskytovanie servisných služieb, údržby a podpory pre IS, ktoré zahŕňajú aj
ukladanie, spracovanie a vizualizáciu priestorových dát na báze parametrov SLA
a poskytovanie služieb – rozvoj IS na báze zmenových požiadaviek, a to všetko
na princípe technológií spoločnosti ESRI, https://www.esri.com/en-us/home
II. poskytovanie služieb v oblasti implementácie, aktualizácie a publikácie
elektronických plavebných máp podľa štandardu Inland ECDIS, http://www.ecdis-info.com/
III. poskytovania služieb v oblasti vývoja a implementácie systémov merania kvality
vôd pre certifikované laboratóriá v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 (Všeobecné
požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií)

I. Projektový manažér zodpovedný za rozvoj - 1 osoba zodpovedná za koordináciu a riadenie
projektu.

 1. minimálne tri roky odbornej praxe v riadení projektov v oblasti poskytovania služieb pre
  projekty v oblasti informačných technológií; projektový manažér preukáže v štruktúrovanom
  profesijnom životopise z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná
  (projekty a rola na projektoch);
 2. minimálne tri praktické skúsenosti s riadením projektov v pozícii projektový manažér v oblasti
  implementácie softvérových riešení; projektový manažér preukáže spôsobilosť v zozname
  praktických skúseností v štruktúrovanom profesijnom životopise z ktorého bude požadovaná
  skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na projektoch);
 3. platný certifikát (napr. PRINCE 2 Practitioner, IPMA B, PMI, PMP, ITIL Foundation certificate
  alebo obdobný certifikát) na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent
  daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditovanou (certifikovanou)
  autoritou;

III. Certifikovaný softvérový špecialista pre technológiu MS Windows server Active
Directory – 1 zodpovedná osoba za servisovanie a implementáciu požiadaviek v rámci
technológie MS Windows Active Directory:

 1. minimálne päť rokov praxe v oblasti implementácie informačných systémov na MS Windows
  server Active Directory FS; preukáže v štruktúrovanom profesijnom životopise z ktorého
  bude požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na projektoch);
 2. Certifikát Microsoft Certified Solution Expert (MCSE), alebo jeho vhodný ekvivalent.
 3. Podieľal sa v posledných 2 rokoch aspoň na jednej dodávke softvérového riešenia, ktorého
  súčasťou bolo riešenie na platforme MS Windows server Active Directory federation
  services a vyššej, na pozícii architekta riešenia. Skúsenosti špecialista preukáže v zozname
  minimálnych praktických skúseností z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne
  identifikovateľná (projekty a rola na projektoch).

IV. Hlavný vývojár/programátor - 1 osoba zodpovedná za programovanie informačných
systémov v technológii .NET.

 1. minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti programovania informačných systémov; hlavný
  vývojár preukáže v štruktúrovanom profesijnom životopise, z ktorého bude požadovaná
  skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na projektoch),
 2. platný certifikát Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework ASP.NET
  Applications alebo ekvivalent a Microsoft Certified Professional Developer: ASP.NET
  Developer alebo ekvivalent
 3. znalosť JSON WS a znalosť protokolu WS-Security s podporou SAML 2.0 tokenu
  (preukázateľný minimálne tromi výstupmi za posledných päť kalendárnych rokov).
 4. minimálne tri praktické skúsenosti v oblasti programovania informačných systémov, v rámci
  ktorých boli využité technológie: technológie asp.net a ASP.NET MVC, relačné databázy;
  hlavný vývojár/programátor preukáže spôsobilosť v zozname minimálnych praktických
  skúseností, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na
  projektoch);

Dizajnér/Dizajnér systémovej architektúry - 1 osoba zodpovedná za návrh
architektúry riešenia informačných technológií a oblasť integrácie.

 1. minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia informačných
  technológií; dizajnér/dizajnér systémovej architektúry preukáže v štruktúrovanom profesijnom
  životopise, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na
  projektoch);
 2. minimálne tri praktické skúsenosti v oblasti dizajnu informačných systémov a návrhu
  architektúry riešenia informačných systémov; dizajnér/dizajnér systémovej architektúry
  preukáže spôsobilosť v zozname minimálnych praktických skúseností z ktorého bude
  požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na projektoch);
 3. platný certifikát pre oblasť návrhu architektúry IT TOGAF Foundation Level alebo ekvivalent
  daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditovanou (certifikovanou)
  autoritou;

VI. Konzultant pre oblasť bezpečnosti – 1 osoba zodpovedná za bezpečnosť
informačných systémov.

 1. minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti bezpečnosti informačných systémov; konzultant
  pre oblasť bezpečnosti preukáže v štruktúrovanom profesijnom životopise, z ktorého bude
  požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na projektoch);
 2. minimálne tri praktické skúsenosti v oblasti konzultanta bezpečnosti informačných systémov;
  konzultant pre oblasť bezpečnosti preukáže spôsobilosť v zozname minimálnych praktických
  skúseností, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná (projekty a rola na
  projektoch)
 3. platný certifikát o odbornej a technickej spôsobilosti akreditačnou a certifikačnou autoritou
  CISSP a/alebo CISM a/alebo CISA alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
  uznávanou akreditovanou (certifikovanou) autoritou.

VII. Konzultant pre oblasť merania kvality vôd – 1 osoba zodpovedná za oblasť rozvoju
merania kvality vôd

 1. minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti implementácie systémov pre meranie kvality
  vôd pre certifikované laboratóriá v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 (Všeobecné požiadavky na
  spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií); konzultant pre merania kvality vôd preukáže
  v štruktúrovanom profesijnom životopise, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne
  identifikovateľná (projekty a rola na projektoch);
 2. minimálne tri praktické skúsenosti v oblasti implementácie systémov pre meranie kvality vôd
  pre certifikované laboratóriá v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 (Všeobecné požiadavky na
  spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií); konzultant preukáže spôsobilosť v zozname
  minimálnych praktických skúseností, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne
  identifikovateľná (projekty a rola na projektoch)

VIII. Architekt pre GIS riadenie - 1 osoba zodpovedná za návrh, podporu, údržbu a rozvoj IT
riešení z oblasti projektovania v geografických informačných systémoch a technológií.

 1. minimálne tri roky odbornej praxe v oblasti podpory, údržby a rozvoja IT riešení z oblasti
  geografických informačných systémov a technológií v súlade so zákonmi:
 • zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
 • zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej
  infraštruktúre pre priestorové informácie
 • Vyhláška č. 12/2017 Z. z.
 • Vyhláška č. 352/2011 Z. z.
 • Smernica 2007/2/ES prijatá 14. marca 2007, predstavuje právny rámec pre vytvorenie
  a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európe za účelom
  formulovania, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania politík spoločenstva na
  všetkých úrovniach a poskytovania verejných informácií v oblasti priestorových dát.
  Znalosť bude preukázaná predložením štruktúrovaného profesijného životopisu
 1. minimálne tri praktické skúsenosti z podpory a údržby geografických informačných
  systémov vrátane legislatívnej aktualizácie preukáže v zozname minimálnych praktických
  skúseností,
 2. minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou, aktualizáciou a publikáciou
  elektronických plavebných máp podľa štandardu Inland ECDIS
  Daná osoba musí byť schopná vyššie uvedené skúsenosti preukázať predložením
  zoznamu praktických skúseností, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne
  identifikovateľná (projekty a rola na projektoch)

IX. Konzultant pre GIS riadenie - 1 osoba zodpovedná za oblasť rozvoja IT riešení
z geografických informačných systémov

 1. minimálne tri roky odbornej praxe v oblasti v oblasti podpory, údržby a rozvoja IT riešení
  z oblasti geografických informačných systémov v súlade so zákonmi:
 • zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
 • zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej
  infraštruktúre pre priestorové informácie
 • Vyhláška č. 12/2017 Z. z.
 • Vyhláška č. 352/2011 Z. z.
 • Smernica 2007/2/ES prijatá 14. marca 2007, predstavuje právny rámec pre vytvorenie
  a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európe za účelom
  formulovania, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania politík spoločenstva na
  všetkých úrovniach a poskytovania verejných informácií v oblasti priestorových dát.
  Znalosť bude preukázaná predložením štruktúrovaného profesijného životopisu
 1. minimálne tri praktické skúsenosti z podpory a údržby geografických informačných
  systémov vrátane legislatívnej aktualizácie preukáže v zozname minimálnych praktických
  skúseností
 2. minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou, aktualizáciou a publikáciou
  elektronických plavebných máp podľa štandardu Inland ECDIS
  Daná osoba musí byť schopná vyššie uvedené skúsenosti preukázať predložením
  zoznamu praktických skúseností, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne
  identifikovateľná (projekty a rola na projektoch)

X. GIS developer expert - Uchádzač preukáže, že v prípade úspešnosti bude disponovať
tímom pracovníkov oprávnených na výkon činností týkajúce sa GIS riešení (minimálne 2 osoby),
pričom tieto osoby majú preukázateľné:

 • minimálne 5 ročné skúsenosti s analýzou, návrhom a riadením implementácie riešení pre napr.
  enterprise GIS pre ArcGIS softvér alebo ekvivalentným, Certifikát - Enterprise System Design
 • minimálne 5 ročné skúsenosti s návrhom geodatabáz prostredníctvom CASE (Computer Aided
  Software Engineering) nástrojov. Certifikát - Enterprise Geodatabase Management Professional
 • minimálne 5-ročné skúsenosti s vývojom rozšírení pre produkt ArcGIS for Desktop.
 • Certifikácia pre vývoj aplikácií pre ArcGIS Desktop. Certifikát - ArcGIS Desktop Developer
 • Certifikáciou pre administrátorov so skúsenosťami s prevádzkou a podporou riešení pre veľké
  podniky a minimálne 5 ročnou skúsenosťou s prácou napr. s Esri ArcGIS softvérom alebo
  ekvivalentným a geodatabázami pre veľké podniky. Certifikát - Enterprise Administration
 • Certifikáciou pre administrátorov so skúsenosťami s prácou ako GIS databázový administrátor
  napr. s Esri ArcGIS technológiou alebo ekvivalentnou. Certifikát - Enterprise Geodata
  Management Associate
 • minimálne 5 ročné skúsenosti s návrhom a implementáciou viacužívateľskej geodatabázy s
  využitím verzionovania. Certifikát Enterprise Geodatabase Management Professional vo verzii
  10.5
 • minimálne 3 ročné skúsenosti s konfiguráciou a vývojom mobilných a webových riešení nad
  platformou ArcGIS Enterprise alebo ArcGIS for Server Enterprise. Certifikát Esri Web
  Application Developer

Z Opisu predmetu zakazky vyberam poziadavky na rozvoj IS…planovana je suma 4 000 000,- EUR bez DPH:

Požiadavky na rozvoj riešenia
Požiadavky uvedené v tejto kapitole budú formalizované v Zmluve o poskytovaní servisných
služieb (SLA – Service Level Agreement). V prípade že uchádzač nebude môcť vykonať
upgrade v rámci existujúceho riešenia, má možnosť nasadiť nové riešenie na svoje náklady
(technologicky novšie), ktorého vývoj bude započítaný do rozvoja TIS iba v rozsahu
odsúhlasenej novopožadovanej funkcionality.
Počas obdobia prevádzkovania aplikácie TIS SVP sa očakáva viacero zmien, ktoré si vynútia
ďalšie úpravy aplikácie. Očakávajú sa najmä:

 • zmeny slovenských zákonov a európskej legislatívy súvisiace s predmetnou
  agendou TIS SVP – NIPI a INSPIRE,
 • zmeny biznis procesov a pracovných postupov v rámci organizácie Obstarávateľa s
  cieľom minimalizovať manuálne pracovné postupy a zaviesť ešte vyššiu mieru
  elektronickej komunikácie,
 • zmeny iných systémov, s ktorými sa bude aplikácia TIS SVP integrovať a ktorých
  rozhrania sa budú meniť alebo rozvíjať,
 • optimalizácia elektronickej komunikácie medzi organizáciou Obstarávateľa s ostatnými
  subjektami

Pekne precertifikovane VO na MS produkty…v GIS certifikatoch a protokoloch sa vobec nevyznam, ale preco pozaduju konkretne MS active directory certifikaciu a nie certifikaciu na protokol, ktory MS produkt pouziva to neviem… :frowning:

Rozvoj za 4 000 000,- EUR bez DPH pokryty 4 odrazkami…opat nechapem ako toto niekto naceni…keby aspon povedali kolko chcu MD tak ako to spravili pri SLA.

1 Like