Učiace sa Slovensko - pripravovaná reforma školstva

Ministerstvo školstva predstavilo dosť obsiahly materiál, ktorý by mal byť východiskom ku zmenám v našom školstve. Odporúčam ho pozrieť všetkým, ktorých zaujíma budúcnosť vzdelávania na Slovensku. Dokument sa volá Učiace sa Slovensko a je prístupný verejnosti na pripomienkovanie (pripomienkovať sa dá počas šiestich týžňov, ale nie je celkom jasné, odkedy plynú :slight_smile: ).

Niektoré oblasti sú dosť podrobne rozpracované aj s pomerne konkrétnymi návrhmi, niektoré skôr heslovito.
Celé to má to vyše 200 strán. Aby to digitalisti nemuseli lúskať celé, časti, ktoré sa aspoň trochu otierajú o naše oblasti záujmu, som v plnom znení vypísal sem:

1-12.07 Vytvoriť a sprevádzkovať centrálne úložisko digitálneho obsahu s licenciami na voľné šírenie obsahu.
Ministerstvo školstva zlepší podmienky tvorby a využívania digitálneho obsahu a bude stimulovať tvorbu učebných materiálov v podobe digitálnych obsahov a zdrojov, ktoré budú mať zabezpečené licencie na voľné šírenie. Ministerstvo vytvorí a sprevádzkuje centrálne úložisko takéhoto digitálneho vzdelávacieho obsahu a umožní školám voľný prístup k nemu.

1-12.08 Zabezpečiť, aby všetky učebnice a učebné texty výhradne hradené štátom mali výhradne licenciu na voľné šírenie.
Ministerstvo školstva vytvorí právne a finančné podmienky na to, aby všetky učebnice a učebné texty platené z verejných zdrojov mali licenciu na voľné šírenie (slobodnú licenciu) a boli teda verejne dostupné.

1-12.09 Rozvíjať digitálne zručnosti žiakov.
V škole budú žiaci potrebovať digitálne zručnosti potrebné na vyhľadávanie a účinné spracúvanie informácií, pri svojom budúcom uplatnení takmer všetci využijú digitálne zručnosti potrebné v pracovnom procese. Školy môžu žiakom ponúknuť modulárny systém získavania a rozširovania digitálnych zručností, v ktorom sa získanie zručností potvrdzuje skúškou a certifikátom. Užitočné bude tiež zabezpečiť, aby softvér používaný pri vyučovaní mohol žiak používať aj doma, napríklad na vypracovávanie domácich úloh.

1-12.10 Rozvíjať digitálne zručnosti učiteľov.
Dôležité je pripraviť aj učiteľov – „neinformatikov“ na používanie IKT vo výchovnom a vzdelávacom procese vrátane využívania interaktívnych tabúľ, tabletov a ďalších informačných nástrojov. Postupne sa táto príprava presunie do prípravy budúcich učiteľov.

1-12.11 Rozpracovať metodiku využívania moderných technológií vo výučbe v rozumnom rozsahu.
Využívanie moderných technológií vo vzdelávaní neznamená automatický nárast kvality vzdelávania. Dôraz sa bude klásť na účelnosť a primeranosť ich využitia, pričom sa bude prihliadať na potreby detí a žiakov v jednotlivých vývinových obdobiach a v súlade s týmito potrebami sa bude regulovať ich nadužívanie, ktoré by mohlo mať na optimálny rozvoj detí a žiakov negatívny vplyv. Rozumné využívanie moderných technológií môže významne prispieť k individualizácii výučby, posilneniu interaktívnosti učenia, spestreniu a skvalitneniu prezentačných možností, zvyšovaniu záujmu detí a žiakov o vzdelávanie a k posilneniu ich vzájomnej spolupráce. Preto je dôležité rozpracovať metodiku používania IKT v školách z hľadiska vývinových špecifík detí.

1-12.12 Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na vyhodnotenie možností
• podporovať formovanie „digitálnej gramotnosti“ a rozmanité iné aktuálne kompetencie obyvateľstva každodenným životom
• o. i. cielenou podporou vzniku a propagáciou využívania online verejných služieb a vhodných mobilných aplikácií,
vytvoriť nový alebo adaptovať existujúci voľne dostupný nástroj na samotestovanie – audit digitálnej zručnosti a prepojiť ho s odporúčaniami na voľne dostupné vzdelávanie,
• vytvoriť prehľadne organizované úložisko vzdelávacích programov umožňujúcich samostatné neformálne vzdelávanie/učenie sa obyvateľstva na zvýšenie digitálnej gramotnosti,
• podporovať samohodnotenie digitálnych kompetencií pri tvorbe životopisu podľa Europassu,
• zapojiť vzdelaných seniorov do adaptácie existujúcich a tvorby nových digitálnych zdrojov.
Tak ako v minulosti technické zručnosti a základná „technická gramotnosť“ obyvateľstva, sú teraz „digitálna gramotnosť“ a rozmanité IKT kompetencie formované nielen školou, ale aj každodenným životom. Má teda zmysel skúmať a rozvíjať digitálne zručnosti nielen žiakov, ale aj dospelej populácie, osobitne seniorov v rámci celoživotného vzdelávania. S predlžovaním veku dožitia sa obvykle diskutuje o rozmanitých socioekonomických rizikách, avšak nedoceňuje sa potenciál aktívnych seniorov pre kultiváciu vzdelávacieho prostredia krajiny.

1-12.13 Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na posúdenie
• dopadu rozmanitých typov počítačových hier na rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií detí a mládeže a posúdenie rizík deformácie hodnotovej orientácie a škodlivých návykov,
• identifikáciu vhodných edukačných hier, resp. hier s edukačným efektom, ktoré môžu zaujať mladých ľudí napr. pri získavaní digitálnych zručností.
Vplyv počítačových hier predovšetkým na tabletovú a smartfónovú generáciu detí je nesporný , ale jeho pozitíva a negatíva sú málo známe. Aj jednoduché hry zlepšujú vizuálno-motorickú koordináciu, nehovoriac o špecializovaných „simulátoroch – trenažéroch“. Nepochybný je pozitívny vplyv na rozvoj kreativity v rozmanitých rolových a strategických hrách a najmä prínos on-line tímových hier k mimoriadne ceneným schopnostiam vyhodnocovania alternatívnych scenárov vývoja a tímovej spolupráce. Treba skúmať aj možnosť využitia počítačových hier s edukačným efektom na účely výchovy a vzdelávania a skúmať aj negatívne efekty, ktoré časté hranie hier prináša.

1-17.07 Integrovať informačno-komunikačné technológie priamo do vzdelávacieho prostredia školy.
V škole 21. storočia musia byť moderné informačno-komunikačné technológie integrálnou (zabudovanou) súčasťou väčšiny priestorov, takže ich je možné používať pri širokom spektre vzdelávacích aktivít. Moderné školy už nemajú tzv. počítačové učebne, ktoré sú reliktom z čias zavádzania prvých počítačov do škôl, ale počítače, notebooky, tablety, dataprojektory a pod. sú žiakom a učiteľom k dispozícii v učebniach, v študovniach, v knižnici, v klube, vo vestibule, v sedacích kútoch na chodbách, v zborovni, v kabinetoch, v laboratóriách atď.

1-18.02 Mapovať široké spektrum vzdelávacích kanálov.
Ministerstvo má mať prehľad o dianí v oblasti mimoškolského (neformálneho) vzdelávania, má sledovať vývoj a trendy v tejto oblasti a skúmať možnosti vzájomnej inšpirácie a spolupráce medzi školským a mimoškolským vzdelávaním. V rámci tejto svojej kompetencie vytvorí a bude prevádzkovať centrálny informačný portál neformálneho vzdelávania, na ktorom záujemcovia budú môcť získavať aktuálne informácie o možnostiach neformálneho vzdelávania na celom území Slovenska. Portál bude obsahovať informácie o projektoch a organizáciách zameraných na neformálne vzdelávanie, ako sú záujmové a vzdelávacie krúžky, kluby, kurzy, semináre, workshopy, konferencie, neformálne vzdelávacie podujatia (ako TEDx, Jump, Barcamp, Tri bodky…), letné odborné či záujmové tábory, letné odborné či záujmové školy, vzdelávacie spolky, združenia, múzeá, galérie, výstavy, veľtrhy, žiacke súťaže, knižnice, populárno-náučné knihy, časopisy, vzdelávacie weby atď.

2-03.02 Poskytovať školám dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli zamestnávať technický personál na správu IKT.
Školy dnes majú možnosť pokryť rôzne obslužné činnosti priamo nesúvisiace s pedagogickou prácou internými alebo externými odborníkmi. Problémom je však nedostatok zdrojov na ich mzdy. Je preto potrebné zvýšiť normatív na nepedagogických zamestnancov. Pokiaľ na jednotlivých školách nepôjde o práce na plný úväzok, budú môcť takýchto pracovníkov zamestnávať skupiny niekoľkých škôl.

2-06.08 Zlepšiť informovanosť o ponuke programov kontinuálneho vzdelávania.
Vytvorí sa jednotný informačný portál s ponukou programov kontinuálneho vzdelávania. Portál umožní vyhľadávanie programov na základe kľúčových slov, predmetov alebo tém. Bude obsahovať podrobnejšie informácie o programoch, lektoroch, či reakcie absolventov s odporúčaním alebo hodnotením

3-01.01 Iniciovať interdisciplinárny výskum „Slovensko na rázcestí: ako čeliť výzvam štvrtej priemyselnej revolúcie a informačnej spoločnosti“.
Potrebujeme viac vedieť o prichádzajúcich zmenách, o požiadavkách na vedomosti, zručnosti, postoje a návyky pracovnej sily, ktoré budú relevantné pre štvrtú priemyselnú revolúciu a o učebných štýloch digitálnej mládeže. Na podporu adaptácie na požiadavky meniacej sa ekonomiky a spoločnosti je teda dôležité iniciovať interdisciplinárny výskum zameraný na absorpciu výsledkov obdobných výskumov v zahraničí a na vypracovanie analýzy dopadu zmien indukovaných štvrtou priemyselnou revolúciou v podmienkach Slovenskej republiky.
Aby bolo jasnejšie, aká pracovná sila bude žiadaná, teda aké je zadanie pre systém OVP, navrhujeme najprv panelom expertov sformulovať podrobné zadanie výskumu zameraného na
• riziká súčasnej štruktúry a anticipáciu zmien spoločnosti a ekonomiky SR, v prípade ponechania vývoja v spoločnosti a ekonomike bez akejkoľvek vládnej intervencie,
• aktuálne zmeny spoločnosti a očakávané zmeny v spoločnosti a ekonomike v dôsledku narastajúcej digitalizácie (vplyv sociálnych sietí, internet vecí), automatizácie a robotizácie,
• dopyt po vedomostiach, zručnostiach, postojoch a návykoch pracovnej sily v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie a špeciálne po široko uplatniteľných tzv. „prenositeľných“ či „transverzálnych“ zručnostiach.

Na základe sformulovaného zadania navrhujeme iniciovať vypracovanie
• analýz očakávaného dopadu štvrtej priemyselnej revolúcie a informačnej spoločnosti na ekonomiku, spoločnosť a vzdelávanie a špeciálne na odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku,
• návrhu opatrení reagujúcich na výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie a informačnej spoločnosti v členení podľa jednotlivých sektorov.

3-03.04 Skvalitniť vzdelávacie prostredie na stredných odborných školách, podporiť aj rozširovanie digitálnych učebných materiálov.
V školskom roku 2016/17 chýbalo v odbornom školstve 86 titulov učebníc. Nie je to len dôsledok nepripravenosti kurikulárnej reformy, čo sa týka zabezpečenia učebníc a ich reedícií, ale aj dôsledok vysokej jednotkovej ceny tlače učebníc s malým nákladom, čo je typické práve pre OVP. Pre odborné vzdelávanie a prípravu je ešte dôležitejšie ako v prípade všeobecného vzdelávania využívať potenciál internetu, ako aj vhodné digitálne materiály, ktoré by po preklade a prípadnej úprave mohli byť prínosom pre skvalitnenie vzdelávacieho prostredia v škole. Pre SOŠ je preto ešte viac aktuálne uvažovať o novej kariérovej pozícii „Špecialista digitálnych edukačných obsahov“, teda o špecialistovi na vyhľadávanie, adjustáciu a odskúšanie vhodných materiálov z rozmanitých externých zdrojov – napr. aj otvorených vzdelávacích zdrojov zverejnených pod otvorenou licenciou „Creative Commons (uvedenie autora)“. Takéto materiály sa budú sústreďovať v repozitári digitálnych edukačných obsahov, ktorý buduje ministerstvo školstva (pozri cieľ 1-12). Je nevyhnutná systematická podpora pre napĺňanie podporných digitálnych systémov (ako napr. Moodle) pedagogicky hodnotným obsahom.

5-04.06 Vytvoriť centrálny portál na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov.
Ministerstvo školstva vytvorí centrálny portál na zverejňovanie ponúk na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa/výskumného zamestnanca a bude ho integrovať na systém Euroaxess. Ponuky vysokých škôl tak budú publikované aj na európskom portáli pre výskumníkov.

Cieľ 5-13 Iné formy štúdia
Okrem denného štúdia sa umožňuje využívať vo vzdelávaní aj ďalšie formy a metódy vysokoškolského vzdelávania ako sú externé, dištančné (on-line) vzdelávanie, pričom podmienky a nároky na ukončenie štúdia sú nastavené tak, aby zabezpečovali rovnakú kvalitu absolventov ako v dennom štúdiu.
Súčasný stav a jeho problémy
Rozvoj informačných a komunikačných technológií a naň nadväzujúce zmeny v spôsobe života majú vplyv aj na vzdelávanie vo všeobecnosti a osobitne na vysokoškolské vzdelávanie. Viaceré svetové univerzity alebo ich fakulty vytvárajú e-learningové kurzy, ktoré umožňujú študentom rozhodnúť sa, či budú študovať v priestoroch univerzity alebo mimo nich, zvyšujú efektívnosť času stráveného pri vyučovaní, zvyšujú možnosti študentov, ktorí bývajú mimo priestorov školy, čiastočne zvyšujú internacionalizáciu a ponúkajú možnosť absolvovať kurzy aj prostredníctvom internetu. Na základe Trendov 2015205 Európskej asociácie univerzít najrozšírenejšie sú kombinované kurzy, spájajúce e-learning a pôsobenie učiteľa v jednotlivom predmete, potom on-line kurzy, menej rozšírené sú kombinované celé študijné programy či on-line programy a objavuje sa aj ponuka masových otvorených on-line kurzov (MOOC). Na Slovensku je takáto ponuka obmedzená na úroveň jednotlivých kurzov, resp. ako podporný prostriedok na zvýšenie kvality vzdelávania.
Omnoho rozšírenejšia je externá forma štúdia, keď takmer jedna štvrtina študentov vysokých škôl sú študenti externého štúdia. Ich počet sa znížil spoplatnením tejto formy štúdia. Zníženie počtu externých študentov súvisí aj s nasýtením potreby dodatočného vzdelávania zamestnaných občanov a je aj dôsledkom demografického vývoja. Verejnosťou rezonujú aj diskusie o kvalite externého štúdia.
Navrhované opatrenia
5-13.01 Spracovať prehľad o e-learningových kurzoch a využití informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní na Slovensku.
Ministerstvo školstva spracuje takýto prehľad podľa rovnakej metodiky ako Európska asociácia univerzít, aby výsledky boli porovnateľné. Na základe toho môže rozhodnúť o podpore tejto formy vzdelávania a podpore využitia IKT vo vysokoškolskom vzdelávaní. V prípade väčšieho rozšírenia to môže slúžiť aj na získanie študentov, ktorí by inak na vysokej škole neštudovali.

Cieľ 8-05 Podpora informatizácie a znižovanie administratívnej záťaže
Systematicky sa podporuje informatizácia riadiacich procesov v oblasti vysokého školstva a obmedzuje sa administratívna záťaž vysokých škôl.
Súčasný stav a jeho problémy
Vývoj informačných systémov na úrovni ministerstva, ako aj jednotlivých vysokých škôl bol poznamenaný viacerými rozhodnutiami, z ktorých nie všetky smerovali najmä k skvalitneniu podmienok pre riadenie a k zjednodušeniu procesov (napr. nasadenie ekonomického informačného systému na báze SAP, ktorý bol vyvinutý pre priemysel a nie pre akademické prostredie). Postupne sa na úrovni ministerstva začali vytvárať centrálne registre (register študentov, zamestnancov) a plánovať aj zavedenie ďalších registrov, dôležitých z hľadiska riadenia vysokého školstva ako celku. Jednotlivé vysoké školy si vytvárali, resp. obstarávali svoje informačné systémy, ale bez vzájomnej koordinácie, hoci v zásade informatizovali tie isté alebo veľmi podobné procesy. Napriek zavedeniu informačných systémov v centre a na vysokých školách sa neznižuje administratívna záťaž vysokých škôl pri podávaní rôznych správ a hlásení. Vo vzťahu k administratívnej záťaži sa ukazuje aj problém s verejným obstarávaním tvorivých činností na vysokých školách. Chýba aj ucelený prístup k informovaniu o vysokom školstve ako celku.
Navrhované opatrenia
8-05.01 Zlepšovať prístup k informáciám o vysokých školách.
Na zabezpečenie realizácie vysokoškolskej politiky a posudzovania jej výsledkov, posilnenie dôvery spoločnosti voči vysokým školám, ale aj umožnenie racionálneho rozhodovania sa jednotlivcov pri výbere vysokej školy, bude ministerstvo systematicky sledovať, zbierať, spracúvať a sprístupňovať informácie o činnosti a hospodárení jednotlivých vysokých škôl, a to nielen formou výročnej správy o činnosti vysokých škôl.
8-05.02 Vytvoriť portál vysokých škôl s porovnateľnými informáciami o každej vysokej škole.
Ministerstvo školstva vytvorí a sprístupní portál vysokých škôl na Slovensku, na ktorom budú o každej vysokej škole zverejnené základné informácie v rovnakej štruktúre s možnosťou prechodu na stránku príslušnej školy.232
232 Ako príklad je možné použiť informačnú stránku o rankingu verejných vysokých škôl vo Veľkej Británii (http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings).
8-05.03 Rozvíjať centrálne informačné systémy o vysokých školách, prepojiť ich navzájom a integrovať s ostatnými systémami verejnej správy.
Rozvíjať sa budú existujúce centrálne informačné systémy o vysokých školách (centrálny register študentov, centrálny register zamestnancov), ako aj ďalšie informačné systémy (register študijných odborov, študijných programov). Pritom sa zabezpečí ich vzájomná prepojiteľnosť, skvalitňovanie a rozširovanie informácií o vysokom školstve podporou integrácie registrov v oblasti vysokých škôl s ostatnými informačnými systémami verejnej správy.
8-05.04 Podporovať informatizáciou riadenie a manažovanie vysokých škôl.
Na podporu manažmentu verejných vysokých škôl a zvyšovania efektívnosti ich činnosti sa ministerstvo osobitne zameria na ďalší rozvoj finančného informačného systému SOFIA a zriadenie kompetenčného centra pre tento systém, vytvorenie informačného systému podporujúceho a sprehľadňujúceho činnosť Akreditačnej agentúry, prípadne na ďalšie systémy podporujúce riadenie po dohode s vysokými školami.
8-05.05 Podporovať rozvojové projekty informačných systémov vysokých škôl.
Ministerstvo školstva bude podporovať rozvojové projekty informačných systémov vysokých škôl s cieľom racionalizovať náklady na prevádzku týchto systémov. Vytvorí spôsob rozšírenia úspešných systémov aj na ďalšie vysoké školy, ak budú mať o ne záujem.
8-05.06 Implementovať princíp „jedenkrát a dosť“ vo všetkých informačných systémoch vysokých škôl.
V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy z roku 2016 bol stanovený cieľ implementovať vo verejnej správe princíp „jedenkrát a dosť“, ktorý znamená, že ak občan nahlási raz svoje údaje, tak si ich orgány verejnej moci od neho už nežiadajú a zabezpečia si výmenu týchto údajov medzi sebou. Do realizácie tohto princípu sa zapoja aj vysoké školy a ich informačné systémy, ktoré pracujú so študentmi a zamestnancami.
8-05.07 Obmedzovať administratívnu záťaž vysokých škôl, osobitne pri podávaní grantov a podávaní najrôznejších správ a hlásení.
Na ministerstve školstva bude vytvorená skupina, ktorej úlohou bude identifikovať miesta zbytočnej administratívnej záťaže vysokých škôl, najmä pri podávaní rôznych údajov, správ a hlásení, ktoré už na ministerstve, resp. v jeho rezortnom informačnom systéme (RIS) sú a bude podávať návrhy na odstránenie takýchto miest. Rovnako sa zjednoduší podávanie žiadostí o granty a o finančné prostriedky z ministerstva všeobecne.
8-05.08 Upraviť proces verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov a služieb spojených s tvorivou činnosťou.
Ministerstvo školstva spoločne s vysokými školami pripraví zoznam špecifík pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb spojených s tvorivou činnosťou a na základe toho navrhne novelizovať zákon o verejnom obstarávaní.

1-01.04 Vytvoriť pre rodičov informačné zdroje a kanály o individualizácii vo vzdelávaní a podporovať ich efektívne využívanie učiteľmi.
Podporovať pomocou vytvorenia informačných zdrojov a kanálov šírenia pre rodičov hlbšie porozumenie významu individualizácie vo vzdelávaní. Ako aj zvyšovať informovanosť rodičov o rozdieloch v spôsobe vzdelávania v bežnom a individualizovanom vzdelávaní a rozvíjať kvalitnejšiu spoluprácu s rodičmi.
Rodičia budú mať možnosť informovanejšie vyberať z odporúčaných spôsobov vzdelávania v najlepšom záujme ich dieťaťa, a to vďaka podpore zo strany škôl, budovaním vzťahov a spolupráce učiteľov s rodičmi a prostredníctvom informačných zdrojov a kanálov.

1-02.10 Vytvoriť pre rodičov informačné zdroje a kanály o inklúzii vo vzdelávaní a efektívne ich využívať učiteľmi pri práci s rodičmi.
Vytvorené informačné zdroje a kanály šírenia pre rodičov budú podporovať hlbšie oboznámenie sa a porozumenie významu inklúzie a individualizácie vo vzdelávaní, pomôžu zvyšovať informovanosť rodičov o rozdieloch v spôsobe vzdelávania v bežných a špeciálnych školách a triedach a informovať o ich možných prínosoch pre ich dieťa. To umožní školám rozvíjať kvalitnejšiu spoluprácu s rodičmi.
Podporou rodičov školami, budovaním vzťahov spolupráce učiteľov s rodičmi, za využitia informačných zdrojov a kanálov sa rodičom umožní informovanejšie vyberať z odporúčaných spôsobov vzdelávania a minimalizovať zaujaté a nekritické postoje, vedúce k rozhodnutiam v rozpore s najlepším záujmom ich dieťaťa.

Cieľ 1-04 Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém prevencie, podpory a intervencie (VIMS PPI)
Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém prevencie, podpory a intervencie (VIMS PPI) poskytuje dostupné integrované a celostné služby všetkým aktérom výchovy a vzdelávania najefektívnejším spôsobom a v primeranom rozsahu na dosiahnutie zamýšľaného žiaduceho účinku.

1-04.05 Vytvoriť softwarové riešenie – informačný systém na evidenciu výkonov a financovanie Centier VIMS PPI na základe výkonov na mesačnej báze – Informačný systém VIMS PPI (IS VIMS PPI).
Tak ako v iných odvetviach (napr. v zdravotníctve) budú poskytovatelia služieb financovaní na mesačnej báze na základe predložených hlásení vykonaných výkonov. Požadované softwarové riešenie bude obsahovať okrem evidencie jednotlivých klientov a im poskytnutých výkonov aj modul, ktorý automaticky, na základe odsúhlasenia oprávneného pracovníka Centra, nahlási financujúcej štruktúre, napr. v rámci ministerstva školstva, konkrétne výkony daného Centra. Situácia tak bude transparentná a významne zjednodušená. Zároveň sa znemožnia opakované návštevy viacerých centier tým istým klientom a opakované čerpanie služieb. Tento informačný systém bude prepojený s už jestvujúcimi softvérovými riešeniami, napr. KomposyT.

2 Likes

Ahoj @dami, vďaka, že si to tu vypichol! Pripomienkovanie začalo 15. marca, tak cez Veľkú Noc sa môžu záujemci realizovať… :slight_smile:

Toto je úloha Akčného plánu OGP. V Brazílii inak aktuálne vyvíjajú open source repozitár presne za týmto účelom, možno by sa s nimi dalo spolupracovať…?

@jsuchal / @janhargas, bude tento materiál pripomienkovať aj Slovensko.Digital?

Toto je obsahovo trochu mimo náš scope, ale ak by tu na platforme vznikli pripomienky, radi ich predložíme a dáme tomu support. @jangondol ty sa tomu neplanujes povenovat?

@janhargas, s niektorými ľuďmi z MŠ SR som komunikoval priamo, formálne pripomienky som zatiaľ nespisoval (ani za seba, ani za nikoho, pre koho robím consulting).

Za SD by možno stálo za to poslať aspoň reakciu, ktorá odkomunikuje hodnoty SD, ktoré sa vzťahujú na tento dokument? Niekoľko myšlienok:

Ak sa takéto niečo bude tvoriť, môže to veľmi ľahko skončiť ako proprietárne riešenie a ešte aj s vendor lock-inom. Takže vzdelávací content síce bude možno otvorene licencovaný, ale bude zamknutý v proprietárnej platforme s ktovie akými podmienkami používania. A niekto si na tom poriadne namastí vrecká a ešte sa aj zasmeje. Pritom je to veľmi pekná príležitosť pre FOSS a nejakého šikovného inovatívneho dodávateľa.

Tip: @Lubor + @milossramek, toto môže zaujímať aj SOIT.

Toto by som napr. v rámci konzultácie ocenil a povedal, že to je krok správnym smerom. Prečo, keď to už v dokumente aj tak existuje? Lebo ak nikto nepovie “áno, toto chceme”, tak to môže skončiť tak, že bude “nula hlasov za” a jeden kritický nesúhlas od nejakého nahnevaného vydavateľa, tak to môže ministerstvo kľudne zhodiť zo stola a konštatovať, že to bolo na základe feedbacku.

Navyše je formulácia “výhradne hradená štátom” úplne deravá. Keď to bude chcieť niekto obísť, stačí, aby povedal, že tvorbu učebnice podporil nejaký sponzor (kľudne aj autor či vydavateľ sám, trebárs tým že deklaruje, že na projekt venoval časť svojho “voľného” času) a môžu na to bachnúť tvrdý copyright. Už nehovorím o tom, že “štát” je špecifický pojem a verejných zdrojov, ktoré nie sú štát, je obrovské množstvo. Takže žiadne také, že “výhradne hradená štátom”, ale “financovaná alebo spolufinancovaná z verejných zdrojov”.

Znovu: možno to bude zaujímať aj @milossramek (SOIT).

No a k tomu IKT vzdelávaniu by sa tiež niečo hodilo povedať… :slight_smile:

Ak SD s týmito vecami súhlasí, chápe ich ako svoje vlastné a podá ich vo svojom mene, dávam veľký palec hore.

1 Like

Presne ako hovori @jangondol, treba “pripomienkovat” aj pozitivne – pochvalit. Ten dokument ako celok je podla mna velmi dobry a ponuka velmi vela nametov a napadov ako nase skolstvo posunut vyrazne dopredu. Ale samozrejme ma aj medzery, snad najmenej konkretna mi pride cast 8-05, ktora sa venuje prve informatizacii na vysokych skolach. Ak by aj nebolo spolocne stanovisko slovensko.digital, stoji za to ozvat sa na https://uciacesaslovensko.minedu.sk sam za seba, ja tak urcite urobim.