Technická podpora centralizovaného prevádzkového informačného systému MES2

Obstarávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Predmet obstarávania: Technická podpora centralizovaného prevádzkového informačného systému MES2
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10663 - VBS

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 728 020,0000 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 709 820,0000 Mena EUR bez DPH

Systém MES2 je využívaný ako hlavná podpora procesov technického vyhodnotenia podporných služieb a zverejňovania vybraných údajov o prevádzke ES SR, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek. Pre zabezpečenie nepretržitosti týchto procesov v prípadoch, ak dôjde ku kritickým vadám Systému MES2, je potrebná technická podpora dodávateľa systému počas 24 hodín každý deň.
Dodávateľ systému MES2 IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina bol vybraný rokovacím konaním bez
zverejnenia. Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante bolo zverejnené v ÚV EÚ dňa 29.09.2012 pod č. 2012/S 188-308980 a vo VVO č. 187/2012, dňa 27.09.2012, pod č. 11355-DET. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo zverejnené v ÚV EÚ dňa 14.11.2012 pod č. 2012/S 219-360348 a vo VVO č. 215/2012 dňa 09.11.2012 pod. č. 13465-VBT.
Dodávateľ systému MES2, spoločnosť IPESOFT spol. s r.o., je výhradným držiteľom autorských práv k uvedenému produktu v zmysle § 16 zákona č. 185/2015 Z. z. - autorský zákon. Spoločnosť IPESOFT spol. s r.o. je taktiež vlastníkom ochranných známok D2000 súvisiacich s uvedeným produktom, v zmysle § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - patentový zákon. SEPS disponuje prehlásením o vlastníctve autorských práv spoločnosti IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina k uvedenej zákazke.