Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS)

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14771 - MSS

Toto nie je málo - 2M na “zmeny” v systéme…

Súťaž veselo beží.
Súbežne je pripravovaný projekt na rozvoj a zmeny MetaIS - https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=23986638 (zverejnená 6.11.2017)
Logická otázka je, či sa má obstarávať balík služieb na 48 mesiacov ake nevieme ako bude vyzerať zmenený MetaIS.

Hľadaním odpovede sa však MF SR netrápi pretože “… štúdia slúži ako podklad pre verejnú diskusiu o rozvoji Meta IS”.
Takže štúdie uskutočniteľnosti si kupujú štátni úradníci za verejné peniaze len tak, aby sme si mali o čom pokecať. :slight_smile:

To, že Meta IS neplní väčšinu svojich úloh, tiež nie je dôvodom aby sme neminuli peniaze na jeho údržbu.

Proste: “Rozkaz zněl jasně - Musí projít za každou cenu!”

2 Likes

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2017 09:00
Miesto: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - miestnosť číslo S 044.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Jedná sa o otváranie častí ponúk označených ako “Ostatné”, ktoré je neverejné.

Este stale nic?

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411031

Microcomp a ISDD sa pobili.

a predtym este asi klesla aj inicialna cena :slight_smile:

…Po tom, čo komisia na vyhodnotenie ponúk vykonala kontrolu položiek „Návrhu na plnenie kritérií“ zistila, že u uchádzača I.S.D.D.
plus, s.r.o. sa v niektorých položkách nachádzajú zrejmé chyby v počítaní, a to v stĺpci „Jednotková cena
v EUR s DPH (t. j. cena za 1 človekohodinu v EUR s DPH)“ a stĺpci „Cena spolu v EUR s DPH (cena za
uvedený počet človekohodín)“, ktoré vznikli nesprávnym prepočtom jednotkovej ceny v EUR bez DPH na
jednotkovú cenu s DPH a následným vynásobením jednotkovej ceny s DPH celkovým počtom človekohodín.
Uchádzač bol preto listom zo dňa 18.01.2018 vyzvanýna vysvetlenie ponuky v zmysle § 53 ods. 1 zákona
a na opravu chýb v počítaní v jednotlivých stĺpcoch pri predmetných položkách a následne tiež o opravu
celkovej ceny s DPH za dodanie predmetu zákazky v lehote 5 dní od doručenia výzvy (viď list zo dňa
18.01.2018). Uchádzač svoje vysvetlenie doručil v lehote (dňa 24.01.2018) spolu s upravenými položkami v zmysle výzvy.