Spoločné vyhlásenie SAPIE, Slovensko.Digital a SOIT k Programovému vyhláseniu vlády SR

Spolupráca je pri presadzovaní myšlienok dôležitá. Aj preto sme spolu so SAPIE a SOIT ako občianske iniciatívy v oblasti IT predložili návrhy pre novú vládu, ktoré by sa podľa nás mali dostať do jej programového vyhlásenia. Návrhy podávame spoločne - ako jasnú objednávku z IT komunity.

Potrebujeme jednoznačné záväzky v oblasti digitálnej ekonomiky a štátneho IT a nemôže ísť len o kozmetické vylepšenia existujúceho systému. Príklady ako elektronické zdravotné preukazy, alebo internet pre školy jasne ukazujú, že štátne IT potrebuje zásadnú reformu.

Ponúkame Vláde SR pri zavedení reforiem do praxe odbornú pomoc.

Tlačová správa k vyhláseniu: TS_Vyhlasenie_k_PVV_v2.00.pdf (475.3 KB)

Text vyhlásenia:

Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE), Slovensko.Digital a Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) vyzývajú novú vládu SR, aby vo svojom programovom vyhlásení na najbližšie štyri roky zahrnula opatrenia na rozvoj a podporu inovatívnej ekonomiky a digitalizácie naprieč svojimi politickými prioritami a reformami, vrátane zásadných zmien v elektronizácii služieb štátu.

Informačné technológie a inovácie sú jednou z kľúčových síl, ktoré pretvárajú svet na lepšie miesto na život. Inovácie nesúvisia len s odvetvím technologických firiem, ale dotýkajú sa aj fungovania tradičných hospodárskych odvetví či verejnej správy. Implementácia vízie svetového Slovenska podporí odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, prinesie viac kvalifikovaných pracovných miest a dlhodobú perspektívu inovatívneho lídra.

Veríme, že cez informačné technológie sa dajú dosiahnuť obrovské pozitíva aj vo fungovaní verejnej správy a v kvalite jej služieb občanom. Sme presvedčení, že existuje vysoký dopyt po službách štátu, ktoré budú jednoduché, proaktívne a vo svojej kvalite sa minimálne vyrovnajú kvalite komerčných služieb, ktoré dnes používame v každodennom živote.

Odporúčame preto budúcej vláde, aby sa zamerala na dlhodobý rozvoj a prosperitu Slovenska prostredníctvom:

 1. Rozvoja digitálnych, podnikateľských, kreatívnych a inovačných zručností na všetkých úrovniach vzdelávania vrátane systému celoživotného vzdelávania ako nevyhnutného predpokladu pre fungovanie Slovenska na globálnej ekonomickej scéne. Pre prosperitu Slovenska bude kľúčové, najmä vzhľadom na jeho veľkosť a nadštandardnú otvorenosť, či budú firmy pôsobiace na jeho území aktívnymi poskytovateľmi moderných služieb alebo len pasívnymi prijímateľmi. To bez šikovných a najmä pripravených ľudí nebude možné.

 2. Zlepšenia podmienok na rozmach kreatívnych, inovačných a technologických odvetví tak, aby mohli byť globálne úspešné a pomáhali rozvoju a modernizácii tradičných odvetví, ktorých konkurencieschopnosť je pre ekonomiku Slovenska rovnako nevyhnutná. Za zvlášť dôležité považujeme opatrenia na podporu začínajúcich podnikateľov, podpory inovatívneho exportu, vytvorenie moderných podmienok pre investovanie, či umožnenie jednoduchého zamestnávania kvalifikovaných ľudí z celého sveta. Kým vyspelé ekonomiky hľadajú spôsoby ako k sebe prilákať talentovaných ľudí, Slovensko si často zbytočne vytvára či udržiava rôzne administratívno-regulačné bariéry. Navyše sme presvedčení, že práve tieto odvetvia by dokázali spomaliť a potenciálne aj eliminovať masívny odliv mladých kvalifikovaných ľudí zo Slovenska.

 3. Prehlbovania regionálnej a svetovej spolupráce v oblastí inovácií. Slovensko napríklad stále nedostatočne využíva potenciál dunajského regiónu, ktorý vyniká v oblasti kybernetickej bezpečnosti (3 z top 10 svetových cyber security firiem sídlia v regióne) či poskytuje výnimočné predpoklady pre uplatnenie moderných trendov mobility medzi svojimi centrami (Brno, Viedeň, Bratislava a Budapesť), prípravu spoločných projektov, zdieľanie tzv. „best practices“.

 4. Implementácie opatrení Jednotného digitálneho trhu v spolupráci s podnikateľskou a odbornou verejnosťou s cieľom maximalizovať benefity pre slovenských podnikateľov a občanov. Považujeme za nevyhnutné pripomenúť, že jednotný digitálny trh má za cieľ prepojiť 28 trhov EÚ, priniesť ročný hospodársky rast vo výške 450 miliárd EUR, vytvoriť státisíce pracovných miest a najmä posilniť predpoklady pre fungovanie vedomostnej spoločnosti.

 5. Zvýšenia transparentnosti informatizácie a zapojenie verejnosti do jej usmerňovania. Rozhodnutia o dokumentoch s dopadom na smerovanie informatizácie, štandardoch a projektoch by sa mali robiť transparentne a so zohľadnením názorov odbornej i širokej verejnosti. Zverejňovaním projektovej dokumentácie a subdodávateľov až po konečného realizátora a stanovením pravidiel obmedzujúcich konflikt záujmov by sa mali zabezpečiť transparentnosť vzťahov a odstrániť podozrenia z nekalého konania. V utajenom režime by mali byť realizované iba nevyhnutné funkcie, nie celé moduly či informačné systémy.

 6. Reformy verejnej správy súčasne s informatizáciou. Nie je efektívne „elektronizovať“ súčasné postupy papierového sveta. Informatizácia by mala byť spojená s dôslednou reformou procesov verejnej správy, tak aby boli v najširšej miere využité výhody moderných spôsobov komunikácie a budované boli proaktívne služby. Svet verejnej správy je potrebné otvoriť poskytovaním komplexných informácií, sprítupňovaním otvorených údajov a služieb prostredníctvom otvorených rozhraní.

 7. Zvýšenia efektívnosti investícií z verejných zdrojov do IT. Potrebujeme, aby bol rozvoj informačných systémov realizovaný efektívne, nevzbudzoval pochybnosti a umožňoval čo najširišie zapojenie aj malých a stredných podnikateľov. Preto informačné systémy majú byť budované modulárne a agilne a je vhodné upustiť od centrálnych monolitických projektov. Štát by mal sledovať najvyššiu hodnotu za peniaze a presadiť postupy v nákupe IT, ktoré naplnia tento cieľ a prispejú k zvýšeniu konkurencie. Investície do IT by mali byť podložené dôslednými analýzami alternatív spolu so zhodnotením ich ekonomickej výhodnosti. Všade, kde je to možné, majú byť znovupoužité existujúce riešenia, autorské práva k dielam na zákazku má vykonávať objednávateľ a použitý má byť prístup OpenSource.

 8. Centrálne riadenej informatizácie a digitalnej ekonomiky. Informatizácia verejnej správy a rozvoj digitálnej ekonomiky potrebujú lepšiu koordináciu. Navrhujeme, aby Vláda SR presadila centrálne riadenie informatizácie a podpory a rozvoja digitálnej ekonomiky na nadrezortnom princípe, s cieľom tesnejšej koordinácie, zvýšenia prehľadnosti a efektívnosti realizovaných aktivít a vyššou mierou kontroly dodržiavania záväzných pravidiel a stanovených priorít. Štátna správa by si mala vytvoriť silnejšie kompetencie v oblasti IKT s cieľom zníženia závislosti od externých dodávateľov.

 9. Orientácie na klienta. Nie je dôležitý „počet“ služieb eGovernmentu, ale nakoľko pomáhajú používateľom. Organizácie verejnej správy by mali od začiatku projektov aktívne pracovať s cieľovými skupinami používateľov, v snahe vytvoriť elektronické služby, ktoré používatelia potrebujú, sú ergonomické a jednoduché na použitie. Realizované by mali byť cielené programy vzdelávania používateľov na prácu s eGovernmentom. Pre vytvorené elektronické služby by sa mala zisťovať využívanosť a spokojnosť používateľov ako dôležitá súčasť kritérií pre posudzovanie IT projektov.

SAPIE, Slovensko.Digital a SOIT týmto vyjadrujú svoj úprimný záujem a ochotu podporiť budúcu vládu v pri formulácii a implementácii konkrétnych riešení. Veríme, že úspešná spolupráca súkromného a štátneho sektora pomôže vytvoriť lepšie Slovensko pre všetkých jeho občanov.

4 Likes

Super ! Samozrejme s tym na 100% suhlasit neviem, s niektorymi vecami nesuhlasim priam hlboko :slight_smile: . V kazdom pripade je to dobre spracovane a dobre nacasovane. Z mojho pohladu teda.

Tešíme sa. Podľa posolstva Martina Filka, ktorý nám veľmi chýba, sme sa
snažili nájsť najlepšie z možných odporúčaní (svetov).

thumb up!

Pozor ale na floskulu, ktorá sa často používa vzhľadom na spackanú elektronizáciu.

Lepší by bol statement: Neelektronizovať procesy, postupy, ktoré podrobne nepoznám. (je to analógia investičných rád neinvestovať do niečoho čo nepoznám, čomu nerozumiem). Najskôr musím poznať postup, jeho pros a cons, následne musím poznať cieľ kam ho chcem posunúť (mať zároveň technické znalosti) a vyhodnotiť pros a cons nového postupu. Spätné inžinierstvo (znalosť) starého procesu -> prototyp nového optimalizovaného procesu -> legislatívne opísanie procesu

Pojem papierový by som úplne nezatracoval, lebo napr. rozhodnutia budú mať podobu .PDF dokumentu, aby bola zachovaná konverzia medzi virtuálnym a materiálnym svetom

Informatizácia spolu s reformou verejnej správy - určite áno, ale to je aj zásadný problém. Reforma verejnej správy nie je ešte ani len pripravená a OPIS je už implementovaný na úrovni VUC a pritom VUC by mali byť zásadne zreformované, vrátane zmeny ich počtu a kompetencií a teda z pohľadu IT sa môžu meniť procesy a aj “prehadzovať serveri” :slight_smile: Taktiež treba spájať obce a mestá, čo bude mať tiež veľký vplyv na to, kto bude poskytovateľom služieb. Preto by mala existovať široká zhoda na tom, ako by mala verejná správa vyzerať ešte skôr, ako sa začne prekresľovať OPIS.
K vzdelávaniu - osnovy tzv informatiky za zš a sš sú podľa mňa úplne nanič. Programovať sa učia všetci ale nakonfigurovať server nevie nikto - viem, že zjednodušujem.

Ako napad dobry, ale celkovo som z vyhlasenia sklamany. Na 5 bodov sa da hned odpovedat ze “rozkopavate otvorene dvere” resp. uz tieto aktivity existuju min. v podobe roznych materialov a zamerov. Dalsi problem je, ze je to napisane tak vseobecne a neuchopitelne, ako by to bol produkt uradnikov statnej spravy. Ale asi bol zamer to napisat ich jazykom :slight_smile:

Vsetci dobre vieme kto tam za IT a zatial tam k personalnym zmenam nedoslo a pravdepobne ani nedojde. Takze celkovo mi unika, komu je ta vyzva adresovana, kedze “nova” vlada je min. v tejto oblasti aj stara vlada. Ich odpoved moze byt velmi jednoducha - naco toto divadlo, ved mate zastupenie v Rade vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy…

V programových prioritách novej vlády z IT vecí je iba … eHealth. Tu dvere až také otvorené nie sú. Úroveň “politici” veľmi nevie o čom by informatizácia mala byť a či je to dôležité.
Veci ktoré píšeme dnes nie sú spravené / akceptované, minimálne v témach blízkych S.D.

Môže to dopadnúť aj oveľa banálnejšie - v PVV budú frázy typu “dobudovať cloud infraštruktúru” alebo obhajoba pokračovania centrálnych mamutích projektov.

PVV by mal dať rámec čo sa tu bude 4 roky na úrovni exekutívy diať. Rada vlády je o 2 levely nižšie (ale samozrejme aj tam sa dá veľa vecí riešiť).

K jazyku - áno, cieľ bol napísať to tak, aby mohli dať copy/paste do PVV. :wink: Tu však máme veľké rezervy, tak v slohovaní, ako aj v lobingu.

Ale zasa veľmi by som to nepreceňoval, stačí pozrieť napr. vyhlásenie doterajšej vlády.

4 Likes

Jazyk je pre potreby copy/paste ok. Uvidime, ci dostane digi/inform nadrezortnu kapitolku. Do buducna pripominam ponuku slohovania ako aj potrebu zriadenia prac. skupiny lobbing, kde nas politikov mozete upratat. Nezabudaj, ze okrem executive levelu je tu nad stovku MPíkov, ktori z roznych dovodov nemaju bledomodry sajn o digital/inform/e … kde moze platforma teda urobit aky taky prielom (elementarny, edukacny ;)).

Problematika lobbyingu si vyžaduje osobitnú pozornosť nielen v informatizácii.
Čo máte v tejto veci hotové? Pošlite, pokecáme, uvidíme.

Food for thought - co keby Slovensko.Digital popri perfektnom obsahu v IT, demonstrovalo aj perfektny pristup k lobbingu. Napr:

 • verejny kalendar stretnuti
 • zverejnovanie pozicii a materialov, za ktore lobbujeme
1 Like

to už robíme a robiť budeme
a ešte si o tom aj pekne píšeme na platforme :slight_smile:

To by musel niekto dostat nadrezortnu zodpovednost…a to by znamenalo liezt ostatnym do kapusty, takze asi tazko.

V pondelok (4.4.) prebehlo rokovanie zástupcov SAPIE, SOIT a S.D s podpredsedom vlády pre investície k téme pripravovaného programového vyhlásenia vlády. Prebrali sme rámcovo jednotlivé body z nášho vyhlásenia k PVV, pričom v časti týkajúcej sa informatizácie VS (body 5-9) zo strany p.Pellegriniho nebol identifikovaný žiadny zásadný nesúhlas, naopak bol deklarovaný záujem pracovať s nimi s cieľom ich zahrnutia do pripravovaného PVV, v ktorom informatizácia bude mať samostatnú kapitolu. Ceníme si toto stretnutie, aj osobnú prítomnosť podpredsedu vlády. Hodnotíme to ako prejav záujmu o túto oblasť a aj o spoluprácu s nami.

Pán podpredseda vlády nás informoval aj o zámere vytvorenia centrálnej nadrezortnej kompetencie pre riadenie informatizácie verejnej správy, ktorej nositeľom by bol (po súvisiacej zmene kompetenčného zákona) nový úrad pod jeho vedením. S myšlienkou centralizácie riadenia súhlasíme a vnímame ju ako súčasť podstatných zmien v doterajšom priebehu informatizácie, ktoré očakávame už na úrovni PVV a v takomto prípade ju radi podporíme.

Fiha, o tom uz sa hovori verejne ako o hotovej veci :slight_smile: ? Cize na mf by ostala len rezortna informatika. A novy urad by mal pod palcom velke investicie a eurofondy v it. No fakt som zvedavy ci a ako toto dopadne, lebo to nie je len o kompetenciach ale hlavne o kontrole nad peniazmi.

Neviem či hotová vec, hovorilo sa o zámere, ale zatiaľ nám nikto iný (lepší) model neprezentoval.
Dúfam že to bude pokrok nielen v manažmente peňazí, ale očakávam minimálne rovnako aj v riešeniach.

1 Like

Ako hodnotí komunita dnes zverejnené PVV z hľadiska informatizácie?

V časti "Verejná správa"
Optimalizované procesy verejnej správy budú podporované prostriedkami informačno-komunikačných technológií, čím budú napĺňané ciele informatizácie spoločnosti. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť trvalú udržateľnosť informačných systémov podporujúcich procesy v štátnej správe pri styku občana so štátom prostredníctvom rôznych prístupových kanálov s garanciou informačnej bezpečnosti.

Časť "Informatizácia spoločnosti a jednotný digitálny trh"
Informačné technológie sú v súčasnosti integrované prakticky do všetkých oblastí ekonomiky a spoločnosti a sú nositeľom vysokej pridanej hodnoty a inovácií. Racionálnym využívaním informačno – komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) sa zvyšuje produktivita práce a konkurencieschopnosť krajiny.

Agenda informatizácie spoločnosti a jednotného digitálneho trhu je veľmi široká a spadá na národnej úrovni do kompetencie viacerých rezortov.

Strategickým cieľom vlády je preto pristupovať k agende informatizácie spoločnosti a témam jednotného digitálneho trhu koncepčne a uplatňovať nadrezortný princíp s cieľom lepšej koordinácie realizovaných aktivít v danej oblasti a vyššej miery kontroly dodržiavania záväzných pravidiel a stanovených priorít.

Vláda preto podporí centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a agendy jednotného digitálneho trhu s cieľom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov do informatizácie spoločnosti tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a podnikateľov.

Vláda upraví potrebnú legislatívu o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy tak, aby prierezovo zjednotila procesy plánovania, implementácie, prevádzky a podpory, ako aj monitoringu a hodnotenia výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy. Významné investície do projektov informačných systémov bez ohľadu na zdroj financovania budú podriadené centrálne riadenému ratifikačnému mechanizmu.

Pri realizácii projektov informatizácie spoločnosti bude vláda presadzovať služby orientované na verejnosť v zmysle novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy tak, aby sa zjednodušila a zrýchlila komunikácia občana so štátnou správou a samosprávou, minimalizovalo množstvo návštev na úradoch s koncentráciou úkonov na jednom mieste s dôrazom na bezpečnosť údajov a transakcií a zvyšovania dôvery vo využívanie elektronických / digitálnych služieb.

Vláda sa zameria na realizáciu a prijímanie takých opatrení, ktoré posunú Slovensko v oblasti elektronickej verejnej správy na úroveň priemeru EÚ. Tieto opatrenia budú vychádzať z dôslednej reformy procesov vo verejnej správe, pričom IKT prostriedky budú slúžiť ako významný podporný nástroj na implementáciu týchto reforiem.

Vláda bude znižovať prevádzkové náklady na základnú IKT infraštruktúru horizontálnym aj vertikálnym rozširovaním „vládneho cloudu“, spustením služieb „Infraštruktúra ako služba“, „Platforma ako služba“ a „Software ako služba“ a dôsledným uplatňovaním princípu „cloud only“ a „jedenkrát a dosť“. Vláda prijme také opatrenia, vďaka ktorým bude štát kombináciou primeraných nástrojov postupne zvyšovať vlastnú schopnosť architektonického a programového riadenia informatizácie verejnej správy.

Implementáciou opatrení a princípov stratégie jednotného digitálneho trhu s ohľadom na priority Slovenskej republiky bude vláda klásť dôraz na rozvoj a odstraňovanie bariér jednotného digitálneho trhu a digitálnej ekonomiky v spolupráci s odbornou a podnikateľskou verejnosťou.

Sprístupňovaním informácií, ktoré štát vytvára, v podobe otvorených dát, pomôže vláda vytvoriť na dátach založené hospodárstvo, ktoré podporí podnikateľské prostredie na Slovensku.

Vláda dokončí projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30mbit/s pre všetkých občanov a vytvorí podmienky pre budovanie sietí novej generácie s vysokorýchlostným pripojením pre husto osídlené oblasti.

Vyhodnotenie programového vyhlásenia voči návrhom S.D v oblasti informatizácie verejnej správy:
hodnotenie PVV.rtf (119.5 KB)

V programovom vyhlásení sa informatizácie - verejnej správy aj celej spoločnosti - priamo týka viacero kapitol a na mnohých ďalších miestach sú spomenuté súvisiace veci. Tu prikladám dokument, kde som všetko relevantné zvýraznil.
PVV-informatizacia.doc (643 KB)

Kvíz: hádajte z ktorej kapitoly je veta “Všetko je verejné, pričom zverejnením alebo
nezverejnením informácie nesmie dôjsť k neprimeranej komerčnej výhode žiadneho
subjektu.”

2 Likes