Sociálna poisťovňa - servisná zmluva

Rokovacie konanie bez zverejnenia

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa
URL: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/323594

Predmet zákazky: Technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému podporujúceho agendu nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (IS NP a LPČ), technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému finančného riadenia Sociálnej poisťovne (IS FRSP) a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS pre informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti

Cena: 2,6 mil. EUR
Dodávateľ: CSC Computer Sciences spol. s r.o.

Zdôvodnenie RKBZ (ako inak - autorské práva): Spoločnosť CSC Computer Sciences spol.s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, predložil vyhlásenie o autorských právach podľa § 58 písm. b) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobné odôvodnenie výhradného práva k predmetu zákazky je zverejnené ako súčasť Oznámenia Ex Ante a je súčasťou Oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania. Je splnená podmienka zákonného ustanovenia podľa § 58 písm. b zákona - skutkové vymedzenie : tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ".