Služby prepožičania a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education, EES) pre regionálne školstvo

Obstarávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Služby prepožičania a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education, EES) pre regionálne školstvo
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16341 - MSS

Hodnota bez DPH: 10 937 938,80 Mena: EUR bez DPH

Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti služieb prenájmu a podpory softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education Solution, EES) pre regionálne školstvo. Verejný obstarávateľ požaduje pokryť licenciami spoločnosti Microsoft (Office Professional a Windows upgrade) všetky základné a stredné školy v regionálnom školstve. Služby prenájmu a podpory softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education Solutions, EES) sa budú poskytovať pre všetky základné a stredné školy v Slovenskej republike. Rozsah zákazky v Programe EES je daný počtom učiteľov na školách, ktorých je v súčasnosti podľa informácií zo štátneho štatistického zisťovania 63 842. Verejný obstarávateľ požaduje v súvislosti s distribúciou licencií na jednotlivé školy, ktorá zabezpečí aj kontrolu a riadenie poskytnutých licencií tiež vytvoriť nový licenčný portál, ktorý bude integrovateľný na Rezortný Identity Access Management (RIAM), ktorý už má verejný obstarávateľ vybudovaný. Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s dodávanými licenciami ako najmä služby konzultantov a licenčných špecialistov a školenia k nasadzovaným produktom. Tieto služby budú čerpané rámcovo v prípade objektívnej potreby a za predpokladu získania dodatočného finančného krytia na tieto aktivity.
Štruktúra a rozsah požadovaných služieb je daný nasledovne.
1.Prenájom licencií (2 druhy)
2.Služby softvérovej podpory
3.Školenia (1-12)
4.Vytvorenie licenčného portálu