Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Obstarávateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Predmet obstarávania: Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15668 - MSS

Zdá sa mi, alebo bude väčšie % projektu subkontrahované na nejakú implementačnú firmu?

II.1.4) Stručný opis:
Hlavným cieľom národného projektu je transformácia a prestavba stredného odborného vzdelávania na SŠ vo vybraných skupinách odborov stredného odborného vzdelávania a implementácia prvkov systému duálneho vzdelávania, vytvorenie prepojenia sústavy zamestnávateľ stredná škola žiak, vytvorenie informačného prostredia a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl sú školy, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania (ďalej SDV). Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do SDV.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 744 000,00 Mena: EUR bez DPH