Slovenský preklad dokumentu WCAG 2.1

Dnes bol členom PS3 doručený mail ohľadne pripomienkovania slovenského prekladu WCAG 2.1, vyberám:

vzhľadom na povinnú transpozíciu Smernicu EP a Rady EÚ 2016/2102 z 26.10.2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorú je potrebné transponovať do 23.09.2018 si Vám dovoľujem zaslať slovenský preklad dokumentu WCAG 2.1, ktorým bude nahradený obsah súčasnej prílohy č. 1 výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Tento proces je nevyhnutný z dôvodu uznania slovenského prekladu ako relevantného z pozície W3C, ktorý vydal WCAG 2.1 a následne jeho zaradenia legislatívnym procesom do výnosu o štandardoch v slovenskej podobe.

Tento slovenský preklad bol zaslaný na oponentský posudok- teda na jeho pripomienkovanie. UVPII žiada o pripomienkovanie z vecného hľadiska. Prípadné úpravy slovosledu a štylistiky zo strany UPVII ešte prejdú jazykovednou korektúrou.
Web Content Accessibility Guidelines - prelozene_v2.pdf (1.4 MB)

Originál WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines PDF.pdf (1.5 MB)

a zároveň Vám zasielam aj jeho link: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

prípadné pripomienky členom PS3 následne na UVPII, prostredníctvom dokumentu Oznámenie o pripomienkach
Oznámenie o pripomienkach.odt (27.4 KB)
Oznámenie o pripomienkach.docx (34.1 KB)

Pripomienky zašlite najneskôr do 30.07.2018.

1 Like