Servis IKT pre Ústredie práce

Verejná súťaž

Obstarávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Predmet zákazky: Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
Trvanie: 2 roky
URL: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/323368

Predpokladaná hodnota zákazky: 1,6 mil. EUR

III.2.3) Technická spôsobilosť

bodu 1: Požaduje sa predloženie
zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. služby rovnakých alebo podobných technických parametrov), v celkovom sumárnom objeme v minimálnej hodnote 1.000.000,- Eur bez DPH, poskytnutých v posledných 36 mesiacoch od posledného dňa lehoty určenej na predkladanie ponúk (ďalej len rozhodné obdobie),
minimálne jednej referencie, ktorá musí byť vo výške minimálneho zmluvného plnenia 200.000,- EUR bez DPH za kalendárny rok a minimálne jednej referencie, ktorá potvrdzuje poskytovanie služieb na minimálne 40 pracoviskách zákazníka

Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť pre osobné a prenosné počítače zn. Hewlett Packard, vrátane zobrazovacích jednotiek, preukázané certifikátom alebo vyhlásením výrobcu danej značky.
Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť pre osobné a prenosné počítače zn. DELL, vrátane zobrazovacích jednotiek, preukázané certifikátom alebo vyhlásením výrobcu danej značky.
Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť tlačiarní zn. Hewlett Packard preukázané certifikátom alebo Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť tlačiarní zn. OKI preukázané certifikátom alebo vyhlásením výrobcu danej značky. Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť tlačiarní zn. Epson preukázané certifikátom alebo vyhlásením výrobcu danej značky.
Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť tlačiarní zn. Lexmark preukázané certifikátom alebo vyhlásením výrobcu danej značky.
Oprávnenie vykonávať servisnú činnosť čítačiek čiarových kódov a tlačiarní zn. Motorola a Zebra preukázané certifikátom alebo vyhlásením výrobcu danej značky.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie nasledovných certifikátov:
1.Certifikát o zavedení systému riadenia manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 vydaný nezávislou inštitúciou.
2.Certifikát o zavedení systému riadenia manažérstva kvality bezpečnosti informácií v zmysle požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2005 vydaný nezávislou inštitúciou.
3.Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:1996 alebo rovnocenný certifikát vydaný príslušnými krajinami EÚ.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

  1. najnižšia hodinová cena za servis bežnej výpočtovej techniky vrátane DPH - 10%
  1. najnižšia hodinová cena za servis periférnych zariadení vrátane DPH - 5%
  1. najnižšia hodinová cena za servis ostatných zariadení vrátane DPH - 10%
  1. najnižšia hodinová cena za servis výpočtovej techniky pre centrálny chod vrátane DPH - 10%
  1. Najnižšia cena mesačného poplatku za predplatené služby súvisiace so servisom výpočtovej techniky pre centrálny chod vrátane DPH - 5%
  1. Najnižšia hodinová cena za servis periférnych zariadení pre centrálny chod vrátane DPH - 10%
  1. Najnižšia cena náhradných dielov vrátane DPH - 45%
  1. Najnižšia cena za jeden výjazd v rámci s SR vrátane DPH - 5%

.

1 Like

Nejaky tip na vitaza? :slight_smile: