Servis a podpora IACS a AGIS

Obstarávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Predmet obstarávania: Servis a podpora IACS a AGIS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10573 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 13 936 351,0000 Mena EUR bez DPH

Informačné systémy IACS a AGIS (vrátane ich modifikácií) sú komplexným aplikačným programovým vybavením, ktorého vývoj a používanie, ako aj s tým súvisiace zmluvné a licenčné vzťahy siahajú až do roku 2003. Tieto systémy nepredstavujú štandardný či štandardizovaný softvér, no jedná sa o jedinečné systémy, ktoré boli vyvinuté a v priebehu cca 13 rokov postupne modifikované a upravované špecificky podľa potrieb PPA a požiadaviek na funkčnosť a funkcionalitu systémov vyplývajúcich z európskej a národnej legislatívy. Ani súčasná podoba systémov IACS a AGIS, ktorá je prispôsobená a zodpovedá legislatívnym požiadavkám platným pre programové obdobie rokov 2014 až 2020, nie je nemenná jednotlivé prvky systémov podliehajú neustálym menším či väčším zmenám a doplneniam, a to tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám PPA, vyvolaným často objektívnymi okolnosťami.
Dnešná podoba systémov zodpovedá komplikovanému legislatívnemu a spoločenskému vývoju, v dôsledku ktorého bolo potrebné postupne zabezpečovať informačnú a technologickú podporu vo viacerých oblastiach fungovania PPA
Jedinú dostupnú alternatívu k existujúcim systémom by z vyššie uvedených dôvodov predstavoval vývoj úplne nového informačného systému, čo by však z pohľadu časového a finančného hľadiska bolo mimoriadne neefektívne, a to aj s prihliadnutím na potrebu zachovania kontinuity medzi súčasným systémom a zabezpečenia nepretržitého plnenia úloh PPA (a dopady spojené s ich prípadným výpadkom); takúto alternatívu nemožno považovať za primeranú.