Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS

Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS

Link na zakazku: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372870

Link na sutazne podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/915940/profil/8468/Predmet/411311/guid/att_d1858b08669d201cf250f80ecffc1542/id/1385403

Obstaravatel: Min. obrany SR

Strucny opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie servisnej aplikačnej podpory prevádzky IIS MO SR, rozvoja IIS MO SR a dodanie licencií a licenčnej podpory IIS MO SR.

Realne ide o:

 • poskytovanie SLA,
 • rozvoj existujuceho IS
 • nakup licencii, najma SAP

PHZ: 9 833 333,33 EUR bez DPH

Zabezpeka: 490 000,- EUR

Trvanie zakazky: 48 mesiacov

Z podmienok ucasti vyberam napr.:

Záujemca musí preukázať že dosiahol v posledných 3 hospodárskych rokoch obrat
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, spolu minimálne 14 000 000 EUR bez DPH. (Na
vyčíslenie dosiahnutého obratu sa pri prepočte inej meny na menu EUR sa použije priemerný
kurz Európskej centrálnej banky na daný rok).

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o poskytnutí služby rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky „Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora
IIS“ za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ
vyžaduje preukázanie referencií poskytovaných služieb celkom v nasledujúcej minimálnej
úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej
výške v cudzej mene: 12 000 000,00 EUR s DPH.

Kľúčový expert č. 1:
Senior projektový manažér

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektového riadenia informačných
  technológií; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie
  uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Minimálne 2 praktické skúsenosti s riadením projektov v oblasti projektového riadenia
  informačných technológií, pričom:
  o minimálne 1 praktická skúsenosť bola zameraná na riadenie projektu zameraného
  na analýzu, návrh, implementáciu a testovanie softvérového riešenia na báze
  aplikácií SAP; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže
  vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Získaný a platný certifikát projektového manažmentu PRINCE 2 Practicioner, túto
  podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže certifikátom projektového
  manažmentu PRINCE 2 Practicioner alebo ekvivalentom daného certifikátu.

Kľúčový expert č. 2
Konzultant pre oblasť bezpečnosti

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej
  infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového
  experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným
  dokladom;
 • Minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej
  infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového
  experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným
  dokladom;
 • Získaný a platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti implementácie bezpečnosti
  aplikačnej infraštruktúry informačných systémov CISA a CISM alebo ekvivalent daného
  certifikátu vydaný vedúcou akreditačnou a certifikačnou autoritou uznávanou
  medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti; túto podmienku účasti uchádzača záujemca u
  kľúčového experta preukáže certifikátom alebo ekvivalentom daného certifikátu;

Kľúčový expert č. 3
Senior architekt pre SAP riešenia

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti návrhu architektúry komplexných
  informačných systémov; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže
  vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Minimálne 3 praktické skúsenosti s návrhom architektúry komplexných informačných
  systémov, pričom:
  o minimálne 2 praktické skúsenosti boli zamerané na návrh architektúry riešení na
  báze funkčných modulov softvéru SAP; túto podmienku účasti uchádzača u
  kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo
  ekvivalentným dokladom;
 • Získaný a platný certifikát pre architekta SAP (Application Associate) od SAP alebo inej
  akreditovanej autority spĺňajúci štandardy SAP na vystavenie tohto dokladu alebo
  ekvivalentný doklad; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže
  platným certifikátom alebo ekvivalentným dokladom.

Kľúčový expert č. 4
Konzultant pre oblasť personalistiky

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie alebo podpory aplikácie
  SAP HR; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie
  uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti implementácie a podpory aplikácie SAP HR,
  pričom:
  o minimálne 1 praktická skúsenosť bola zameraná na implementáciu a podporu
  prevádzky aplikácie SAP HR-PY (zúčtovanie platov),
  Súťažné podklady „Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS“
  22
  o minimálne 1 praktická skúsenosť bola zameraná na implementáciu a podporu
  prevádzky aplikácie SAP HR-PA (personálna administrácia),
  o minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou alebo podporou prevádzky
  aplikácie SAP HR-OM (organizačný manažment); túto podmienku účasti
  uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným
  životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Získaný a platný certifikát alebo potvrdenie o absolvovaní aspoň jedného štandardného
  SAP školenia z oblasti SAP HR alebo ekvivalent daného certifikátu alebo potvrdenia o
  absolvovaní školenia od inej akreditovanej autority spĺňajúci štandardy SAP na vystavenie
  tohto certifikátu; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže
  certifikátom alebo potvrdením o absolvovanom školení alebo ekvivalentným dokladom.

Kľúčový expert č. 5
Konzultant pre oblasť materiálového manažmentu

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie alebo podpory
  materiálového manažmentu; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta
  preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti materiálového manažmentu, pričom:
  o minimálne 2 praktické skúsenosti boli zamerané na implementáciu a podporu
  prevádzky modulu SAP Material Management; túto podmienku účasti uchádzača
  u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo
  ekvivalentným dokladom;
 • Získaný a platný certifikát o absolvovaní aspoň jedného školenia SAP Material
  Management alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority spĺňajúci
  štandardy SAP na vystavenie tohto certifikátu; túto podmienku účasti uchádzača u
  kľúčového experta preukáže certifikátom, potvrdením o absolvovanom školení alebo
  ekvivalentným dokladom.

Kľúčový expert č. 6
Konzultant pre oblasť finančného účtovníctva

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie alebo podpory aplikácií
  SAP FI (Financials), túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže
  vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti implementácie alebo podpory prevádzky
  aplikácií financie, pričom:
  o minimálne 2 praktické skúsenosti boli zamerané na implementáciu a podporu
  prevádzky aplikácie SAP FI (Financials), túto podmienku účasti uchádzača u
  kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo
  ekvivalentným dokladom;
 • Získaný a platný certifikát alebo potvrdenie o absolvovaní aspoň jedného školenia z
  oblasti SAP FI alebo ekvivalent daného certifikátu alebo potvrdenia o absolvovaní
  školenia od inej akreditovanej autority spĺňajúci štandardy SAP na vystavenie tohto
  certifikátu, túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže certifikátom,
  potvrdením o absolvovanom školení alebo ekvivalentným dokladom.

Kľúčový expert č. 7
Konzultant pre oblasť rozpočtu a plánovania

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie alebo podpory aplikácií
  SAP FM (Funds Management), a/alebo SAP PSM (Public Sector Management); túto
  podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným
  životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
 • Minimálne 3 praktické v oblasti implementácie alebo podpory prevádzky aplikácií
  rozpočtovníctva a plánovania, pričom
  o minimálne 2 praktické skúsenosti boli zamerané na implementáciu a podporu
  prevádzky aplikácie SAP FM (Funds Management), alebo SAP PSM (Public
  Sector Management); túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta
  Súťažné podklady „Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS“
  23
  preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným
  dokladom;
 • Získaný a platný certifikát alebo potvrdenie o absolvovaní aspoň jedného školenia z
  oblasti SAP FM alebo SAP PSM alebo ekvivalent daného certifikátu/ potvrdenia o
  absolvovaní školenia od inej akreditovanej autority spĺňajúci štandardy SAP na vystavenie
  tohto certifikátu; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže
  certifikátom, potvrdením o absolvovanom školení alebo ekvivalentným dokladom.

Kľúčový expert č. 8
Konzultant pre bázu SAP – SAP BC

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie alebo podpory SAP
  BC; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným
  profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
  o minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie a podpory SAP BC;
  túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným
  profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
 • Získaný a platný certifikát pre SAP BC alebo ekvivalent daného certifikátu alebo
  potvrdenia o absolvovaní školenia od inej akreditovanej autority spĺňajúci štandardy SAP
  na vystavenie tohto certifikátu; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta
  preukáže certifikátom, potvrdením o absolvovanom školení alebo ekvivalentným
  dokladom.

Kľúčový expert č. 9
Migračný špecialista pre SAP

 • Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie alebo podpory SAP
  BC; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným
  profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
  o Minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti migrácie SAP; túto podmienku účasti
  záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným
  životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
 • Získaný a platný certifikát pre migráciu SAP alebo ekvivalent daného certifikátu alebo
  potvrdenie o absolvovaní školenia pre migráciu SAP od inej akreditovanej autority
  spĺňajúci štandardy SAP na vystavenie tohto certifikátu; túto podmienku účasti uchádzača
  u kľúčového experta preukáže certifikátom, potvrdením o absolvovanom školení alebo
  ekvivalentným dokladom.

3.2.2. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej
zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Požiadavky na expertov sú stanovené vo vzťahu k predmetu a zákazky a sú primerané. V
rámci poskytnutia služby bude vytvorený projektový výbor zložený zo zástupcov
objednávateľa a uchádzača, a preto je potrebné, aby uchádzač preukázal, že členom jeho
tímu bude skúsený projektový manažér, ktorý bude riadiť plnenie predmetu zákazky. Taktiež
bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane objednávateľa, ako aj uchádzača,
zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Objednávateľ plánuje v súlade s metodickým pokynom
MFSR č. MF/28999/2009 132 pre riadenie IT projektov uplatňovať v tomto projekte
metodiku riadenia projektu PRINCE2. Metodický pokyn popisuje základné požiadavky pre
projektové riadenie v oblasti informačno-komunikačných technológií a je zdrojovo založený
na medzinárodnej metodike PRINCE 2. Preto uchádzač musí preukázať dobrú znalosť tejto
metodiky prostredníctvom certifikátu alebo ekvivalentného dokladu. Odborné skúsenosti
ostatných členov tímu boli určené s ohľadom na požadovaný predmet zákazky, nakoľko v
rámci poskytnutia služby sa vyžaduje preukázanie skúseností s rôznymi časťami systému
SAP. Súčasťou predmetu zákazky je aj komplexné riešenie bezpečnosti a integrácia s
implementovaným systémom, čo vyžaduje nezávislé renomované certifikácie zamerané
technologicky. Vyžaduje sa integrácia bezpečnosti prierezovo do implementovaného
informačného systému, preto je potrebné preukázať predchádzajúce odborné skúsenosti a
znalosti v oblasti implementácie bezpečnostnej infraštruktúry informačných systémov.

Z Opisu predmetu zakazky vyberam poziadavky na rozvoj IS:

 1. Rozvoj IIS MO SR
  Strategická vízia predpokladá zachovanie súčasného rámca IIS MO SR. Návrh rozvojových krokov je
  zameraný na:
 • doplnenie identifikovaných slabších alebo chýbajúcich oblastí funkcionality o nové moduly
 • dopracovanie existujúcich modulov IIS
 • využitie integračného potenciálu medzi modulmi
 • zlepšenie súvisiacich faktorov v organizačnej a procesnej oblasti
 • zlepšenie prípravy implementácie modulov IIS, samotnej implementácie a prevádzky IIS po stránke
  pripravenosti pracovníkov IIS (projektoví špecialisti, správcovia, aj používatelia).
 • rozvoj IIS v súlade s výsledkami analýzy IIS a požiadavkami garantov modulov IIS
 • legislatívne úpravy
 • maximálne využívanie štandardných funkcionalít SAP ERP a SAP možností a minimalizáciu
  špeciálneho vývoja
  Realizácia viacerých uvedených priorít môže prebiehať súbežne a ich poradie sa môže zmeniť, v
  závislosti od kapacitných možností a zdrojov MO SR, v súlade s výsledkami analýzy IIS MO SR.
  Jednotlivé rozvojové aktivity v danom roku budú podliehať schváleniu v rámci vnútrorezortných
  schvaľovacích procedúr a smerníc. Za dôležité však považujeme „zafixovanie obsahu“ tak, aby sa
  53
  rozhodujúcim stal prínos k naplneniu strategických cieľov za účelom dobudovať Integrovaný informačný
  systém v rezorte Ministerstva obrany SR. Pri každej priorite je potrebné dať dostatočný priestor na etapu
  návrhu a overenia konceptu a prípravy implementácie tak, aby sa vyriešili všetky podstatné otázky a
  riziká. Riešenie musí byť jasné a akceptované zainteresovanými stranami ešte pred tým, ako sa začne
  implementácia.
  Od poskytovateľa služieb sa vyžadujú vysoko kvalifikované znalosti vo všetkých aplikačných oblastiach
  jadra ERP - informačného systému SAP:
 • DFPS (Defense Forces and Public Security)
 • IS Public Sector
 • Príprava a realizácia rozpočtu (Funds Management)
 • Finančné účtovníctvo
 • Manažment projektov
 • Investičný manažment
 • Účtovníctvo dlhodobého majetku
 • Materiálové hospodárstvo
 • Údržba a opravy
 • Správa ľudských zdrojov
  o Organizačný manažment
  o Zúčtovanie miezd a platov
  o Personálna administrácia
  o Správa uchádzačov
  o Vzdelávanie,
  o ESS, MSS

Okrem toho sa vyžadujú vysoko kvalifikované znalosti o nasledovných produktoch SAP:

 • Defense (AddOn)
 • NetWeaver
 • Document Management for IS PS
 • Record Management for IS PS
 • Business Wareshouse
 • Enterprise Portal
 • Exchange Infrastructure
  Základné požiadavky:
 • dodané riešenia musia byť v súlade s platnou legislatívou SR, internými normami a predpismi rezortu
  Ministerstva obrany SR
 • dodávka musí byť v požadovanom rozsahu, s požadovanými službami a v termínoch podľa tejto
  špecifikácie,
 • dodané riešenia musia byť v súlade s bezpečnostnou legislatívou SR (Zákon č. 215/2004 Z.z. o
  ochrane utajovaných skutočností) schválenou NBÚ SR a v súlade so štandardami NATO. Riešenie
  musí spĺňať normu STANAG 4406 a ACP 133,
 • dodané riešenia musia byť v súlade s bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov.

Podmienky ucasti su “standardne”.

Rad by som videl ako toto niekto vie nacenit.

Standardne v ramci Sutaznych podkladov nie je k dispozicii ani tuk o tom existujucom IS, ktoreho sa SLA a rozvoj tyka.

2 Likes