Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Obstarávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 7182 - MSS

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 542 000,00 EUR bez DPH

Dodávateľ: KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Celková čiastka: 1 775 000,00

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa:
1.1.1. zhotoviť pre objednávateľa a odovzdať mu dielo s názvom „Reforma zberu a
spracovania štatistických údajov vo verejnej správe", ktoré pozostáva z analýzy
súčasného stavu, vytvorenia procesného modelu súčasného stavu, návrhu
budúceho stavu, návrhu optimalizovaného procesného modelu, definovaní
požiadaviek na implementáciu riešenia a návrhu legislatívnych zmien podľa
požiadaviek a špecifikácie uvedených v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „dielo"),
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3747568&l=sk