Red Flags: EDUNET_SK

Dnes sme mailom dostali podklad z Ministerstva školstva, na základe ktorého sa rezort rozhodol zmluvu na EDUNET podpísať.

EDUNET_stanovisko k VO2018v02.pdf (598.4 KB)

Príloha 3 Poskytovatelia.xlsx (11.9 KB)

Od ktorej firmy to budu tie zariadenia na tento vynimocne bezpecny internet pre skoly?

https://twitter.com/fs0c131y/status/1051568180748013569

1 Like
1 Like

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mobilu-od-huawei-se-zbavi-urad-vlady-i-ministerstvo-prumyslu/1700539

Štúdie vôbec neanalyzujú prvok narušenia trhu s následkom nenotifikovanej štátnej pomoci zo zdrojov EÚ. Slovensko riskuje, že so zopakuje scenár ako pri projekte Digitálne učivo na dosah spred pár rokov: 1. štúdia vtedy síce bola rozpracovaná, ale z hľadiska trhu identifikovala iba jediného hráča - SANET, ktorý diskvalifikovala tak ako teraz ako subjekt, ktorý nemá dostatočné administratívne a realizačné predpoklady. Aktuálne tiež je ignorované, že telekomunikačný trh poskytuje subjektom - školám pripojenie vo veľkom rozsahu a to aj v situácii, keď je paralelne dostupné “bezplatné” pripojenie od spoločnosti SWAN. 2. Projekt tak ako DUD v minulosti úplne ignoruje platné Broadband Guidelines Európskej komisie, ktoré sú záväzné pre poskytovanie štátnej pomoci v oblasti telekomunikácií [C_2013025SK.01000101.xml](https://Broadband Guidelines znenie v slovenčine), 3. Projekt nezohľadňuje riziká narušenia trhu identifikované a kritizované DG Competition v projekte DUD - zamedzenie zneužitia verejných zdrojov pre pripájanie iných subjektov ako definovaných v rámci štátnej pomoci v trase výstavby prípojok k optickým sieťam.
Všeobecne neobstojí, že daný projekt má slúžiť len na pokrytie nákladov na už realizované služby, keďže už realizovaný projekt má pravdepodobne rovnaké vady ako je uvedené vyššie. Snahou o ich pokrytie z fondov EU Slovensko znovu riskuje zastavenie kompletného financovania celého Operačného programu tak ako tomu bolo pred pár rokmi v rovnakej situácii s následným uhradením korekcií zo štátneho rozpočtu.
Je potrebné pripomenúť, že aj v projekte DUD išlo pôvodne o snahu len využiť nevyužiteľné fondy z programu OPIS, ale skončilo to vyššími nákladmi pre štátny rozpočet a zároveň ďalším znížením kreditu slovenských štátnych orgánov zodpovedných za správu európskych fondov.

1 Like

V rámci RV PO7 OPII prišla žiadosť o “schválenie refundácie” projektu Edunet:

v mene predsedníčky Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Veroniky Remišovej, podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, si Vám v prílohe emailu, v súlade s čl. 6, ods. 11 a ods. 13 Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „riadiaci výbor“), umožňujúceho prijať rozhodnutie hlasovaním per rollam, zaslať za účelom hlasovania návrh nasledujúceho dokumentu:

Zároveň v prílohe zasielame:

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie súhlasného/nesúhlasného/zdržania sa stanoviska k zámeru národného projektu „EDUNET_SK“.

Vaše stanovisko uveďte… pošlite najneskôr do 13.05.2022 …

Znenie zámeru národného projektu je totožné so znením zámeru národného projektu, ktoré bolo predmetom 20. online zasadnutia riadiaceho výboru 29.03.2022. V nadväznosti na diskusiu na zasadnutí riadiaceho výboru 29.03.2022 vypracovalo MŠVVaŠ SR harmonogram prípravy Nového školského internetu do budúcnosti, ktorý spolu s prehľadom využívania služieb zo strany škôl zapojených do projektu EDUNET_SK zasielame v prílohe emailu - prílohy č. 2 a č. 3.

Absolvoval som stretnutie na Ministerstve školstva na tému príprava Nového školského internetu. Stav je takýto:

  1. Ministerstvo školstva zriaďuje pracovnú skupinu na prípravu podkladov pre projekt “Internet pre školy”. Už v aprili 2022 poslalo na vybrané rezorty (vrátane NASES, MIRRI a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií) list so žiadosťou o nominovanie ich zástupcu do pracovnej skupiny. Občianske združenia (SANET, SD) neoslovili, lebo môžu byť v budúcnosti učastníkmi VO, buď priamo, alebo ich členovia. Zatiaľ nemajú spätnú väzbu od väčšiny oslovených, preto ich urgujú.

  2. Ministerstvo školstva informovalo MIRRI, že privíta všetkých odborníkov do pracovnej skupiny, ktorých za seba MIRRI nominuje.

  3. Po vypracovaní dokumentov chce Ministerstvo školstva zrealizovať okrúhly stôl k návrhom riešenia, na ktorý budú pozvaní všetci operátori, občianske združenia a odborná verejnosť.

Moje postrehy:

  • kladiem si otázku, či MIRRI neplánuje do pracovnej skupiny ministerstva školstva nominovat za MIRRI aj odbornikov z jeho pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie.

  • prístup iných rezortov, vrátane MIRRI a NASES, k ich zapojeniu sa do činností pracovnej skupiny ministerstva školstva je zatiaľ, diplomaticky povedane, viac ako zdržanlivý až nevšímavý, a to napriek tomu, že problematika prenajímania telekomunikačných služieb na vytváranie rezortných a nadrezortných sietí sa týka všetkých.

Držím Min. školstva palce.
Avšak ak nekomunikujú ani len so Sanetom, čo je ich vlastná sieť, s trápnou výhovorkou na budúce VO, tak už na začiatku mi bliká červená kontrolka. Ak súčasne hovoria, že “privítajú odborníkov nominovaných MIRRI”, tak to fakt je groteska - budú pri nich overovať, či nie sú nejako spojení s niekým kto “môže byť v budúcnosti účastníkom VO”?

Celkový obraz o sieťových aktivitách Min. školstva dokresľujú skúsenosti z Covid čias, viď. napr. tu od 00:15:10:
https://www.aktuality.sk/clanok/mIMaigm/deti-ako-nasa-priorita-pre-vacsinovu-spolocnost-je-to-dnes-iba-fraza-hovori-kandidatka-na-detsku-komisarku-podcast/
“Ja dám [pohľad] založený na tom, čo si robilo samotné ministerstvo; potom tí autori boli tak nejako odídení z ministerstva; a ten hovoril o tom, že vyše 100.000 detí nebolo účastných vzdelávania … že dokonca SIM karty boli ponúkané teleoperátormi a tie sa nevyužili, lebo jedna z odpovedí - a to musím odcitovať v tejto chvíli - že tie deti by sa dostali tým pádom k Internetu, ktorý je veľmi nebezpečný, mimochodom Internetu na ktorom boli všetky ostatné deti”.

Kým teda neuvidím dostatočne dobrý výsledok, už aj obyčajná doterajšia skúsenosť radí, že nie je žiadny dôvod meniť “stanovisko k zámeru národného projektu EDUNET_SK”, ktoré sa od nás teraz žiada.

Pre info, v rámci hlasovania v RV PO7 OPII sme hlasovali proti schváleniu “zámeru národného projektu EDUNET_SK”.
Tu je naše stanovisko k tomu: Edunet - stanovisko S.D.pdf

Zmluva na Edunet vypršala. Vyzývame ministra školstva, aby internet pre školy konečne vyriešil poriadne a transparentne.

V októbri vypršala zmluva s dodávateľom internetu pre školy, spoločnosťou SWAN v rámci nechválne známeho projektu Edunet. To znamená, že nie je možné školy pripájať k internetu. Zo strany ministerstva školstva nie je známa žiadna stratégia alebo zámer, ako školám poskytovať internet po októbri 2022.

Spolu s odbornou verejnosťou už roky upozorňujeme, že treba pripraviť nový projekt internetu pre školy, aby sa predišlo chybám z minulosti, kedy:

:red_circle: neprebehla transparentná verejná a hospodárska súťaž,

:red_circle: služba bola nakúpená v príkrom rozpore s odporúčaniami odborníkov a zástupcov trhu,

:red_circle: služba bola dodaná s výrazným omeškaním,

:red_circle: samotné školy neboli spokojné s dodanou službou,

:red_circle: Úrad pre verejné obstarávanie udelil rezortu školstva pokutu za viac ako milión eur.

Vedenie rezortu školstva sa v minulosti zaviazalo pripraviť nový projekt. Nestalo sa.

Na to, že ministerstvo neukázalo žiadny plán, ako bude poskytovaný internet pre školy po vypršaní zmluvy so spoločnosťou SWAN, sme upozornili aj v marci tohto roku, keď sa na MIRRI hlasovalo o preplatení výdavkov spojených Edunetom zo štrukturálnych fondov za viac ako 40 miliónov eur. Ministerstvo sa vtedy zaviazalo zriadiť pracovnú skupinu. Tá podľa nás nefunguje, nie sú známe jej výstupy a teda zjavne nesplnila svoju úlohu.

Pri vzniku tejto pracovnej skupiny sme chceli, aby bola otvorená odborníkom a zástupcom trhu, aby sa zvýšila šanca, že prinesie dobré riešenie. Ministerstvo náš apel odmietlo s tým, že by išlo o konflikt záujmov. Na činnosti skupiny sa však za ministerstvo podieľal zamestnanec, ktorý súčasne pracoval aj v spoločnosti, ktorá je prepojená so SWANom. Práve toto my považujeme za výrazný konflikt záujmov.

Od ministerstva požadujeme akútne riešenie vzniknutej situácie. Za to ale určite nepovažujeme umelé predĺženie súčasnej zmluvy vo forme dodatku. Takýto postup napadneme a podáme podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Očakávame, že čo najskôr prebehne riadna verejná a hospodárska súťaž.

Spolu s prizvanými zástupcami trhu, konkrétne O2 Slovakia, VNET, RadioLAN, Orange Slovensko a Antik Telecom, sme ochotní a pripravení pomôcť ministerstvu a predstaviť naše návrhy. Jedinou podmienkou z našej strany je otvorený, transparentný a odborný dialóg.

Prečítajte si list, ktorým sa obraciame na ministra školstva: https://drive.google.com/…/1vzXQNkK5wNoISYuc…/view

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu “Spolu sme Slovensko.Digital” podporeného z programu Active Citizens Fund - Slovakia.

PRÍSPEVOK NA FACEBOOKU + DISKUSIA

Uz se perou.

Nuz toto je uplne najkrajsie, ak si takto 2 statne institucie ping-pong-uju, mozu to robit aj roky a ved skoly sa uz nejako zariadia, aspon niektore, aspon zvitazia Ti co su za decentralizaciu, ved naco by boli centralne nakupy, ak to stat nevie zorganizovat

V skutocnosti na skolstve teraz su ludia co od zaciatku volali po decentralizacii, cize toto je taka nejaka povinna jazda asi.