Red Flags: Centrálny register účtov

Názov: Centrálny register účtov

Garant: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Stručný opis: Cieľom projektu je zriadenie centrálneho registra účtov (ďalej len „register“), ktorý bude obsahovať informácie o platobných a bankových účtoch vedených sloevnskými úverovými a platobnými inštitúciami a o účtoch majiteľov cenných papierov vedených slovenskými obchodníkmi s cennými papiermi. Register umožní oprávneným orgánom verejnej moci prístup k informáciám o majiteľoch, disponentoch bankových účtov alebo platobných účtov, nájomcoch a disponentoch bezpečnostných schránok, ako aj o konečných užívateľoch výhod. Zriadenie registra je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. pri následnom zaistení majetku a výnosov z trestnej činnosti. Dôvodom zriadenia registra je skutočnosť, že v súčasnosti pri komplikovanom a neefektívnom listinnom spôsobe získavania informácií od finančných inštitúcií dochádza často k zmareniu účelu jednotlivých konaní či procesov, ktoré vedú príslušné štátne orgány. Povinnosť zriadenie centrálneho registra účtov zároveň vyplýva z európskej legislatívy - čl. 32a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ.

Náklady na projekt: 3 331 000 EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- Projekt je rozpracovaný na MF SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:

- DFS-CRU_2022-03-15.pdf (3.1 MB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- Projekt sa pripravuje na MFSR